۱۳۸۷ آذر ۸, جمعه

اطلا عیه توضیحی سایت گزارشگران در چرایی دفاع از حق پناهندگی سیاسی هژیر پلاسچی

توضيح گزارشگران درباره فراخوان اخير اقدام به فراخوان عمومي همانطور كه در زوايائي از رسانه گزارشگران مشاهده ميشود بمرور بمثابه يك سنت در آمده است. بارها چنين كرديم و در مواردي نيز از موفقيت اهداف فراخوان كه ما هم بعنوان جزئي از اعتراض عمومي نهادهاي حساس به عملكرد هاي متحجرانه جمهوري اسلامي كوشش كرديم، شاد شديم. انسان و منزلتش را پاس داشتيم و بي توجه به فاصله هاي عقيدتي و نظريمان بدفاع از آن نشستيم. اينچنين بود انگيزه ما در اقدام به فراخوان اخير در حمايت و دفاع از فرهيخته اي ديگر بنام هژير پلاسچي كه در كنار ساير نويسندگان و هنرمندان كشورمان سرمايه هاي ملي فرهنگي مردم ايران را شامل ميشوند. خبر اين بود كه هژير كه جانش هميشه در خطر بوده است و اين نكته براي اهل سياست و قلم پوشيده نبود، از حيطه دست اندازي حاكمان مستبد دور شده است و همه راههاي بازپس دادن وي را ميبايستي مسدود كرد. سهم ما كه تازگي هم نداشت، از اينجا آغاز شد و اقدام به فراخوان كرديم. ولوله اي در ميان ياران و بيداران برپا شد. طي يك روز دهها نامه و اعلام پشتيباني از سوي فعالين سياسي و بسيار نهادها و رسانه ها بودند كه مشتاقانه در جستجوي همياري با گزارشگران و براي هژير، دريافت كرديم. با خبر تكميلي اما شادمانتر شديم كه هژير را خطر بازگرداندن تهديد نميكند و از انجا كه مقوله ديپورت موضوعيت خود را از دست داد، فراخوان مزبور را نيز غير ضرور دانستيم و از صفحه گزارشگران حذف كرديم. اما يك موضوع جدل را هرگز نميتوان حذف نمود و آن اينكه مادام كه بيداد است دفاع از حقوق ابتدائي مردم كشورمان و برگزيدگان آنها كه جان خويش و سر سبز خود را بر قلم خود سوار كرده اند و داد ميخواهند، تداوم خواهد داشت. بدينوسيله از تمامي ياران، دوستان و خوانندگان سايت براي واكنش سريع و انساندوستانه خود به فراخوان گزارشگران، سپاسگزاريم. از تمامي رسانه هائي كه با انتشار اين فراخوان ما را ياري دادند كمال تشكر را داريم. از كليه نهادهائي كه با نامه هاي مسئولانه خود اطلاعيه نوشتند ونهادهاي انساندوست را مخاطب قرار دادند سپاس داريم و به خود ميباليم كه در كنار شما بي شماريم و قدرت و استحكام ما در يگانگي ماست. از تمامي دوستاني كه در بخش نظرخواهي سايت پشتيباني خود را اعلام كردند پوزش ميخواهيم كه اين حمايتها بعلت حذف فراخوان منتشر نميشوند. گزارشگران 2008-11-28 http://www.gozareshgar.com

هیچ نظری موجود نیست: