۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

با پشتيبانی از حقوق مردم فلسطين،سياست اسرائيل دائر بر جنگ و کشتار را محکوم می کنيم

با پشتيبانی از حقوق مردم فلسطين،سياست اسرائيل دائر بر جنگ و کشتار را محکوم می کنيم دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۷ - ۱۲ ژانويه ۲۰۰۹ ما از تحقق اساسي ترين خواست های مردم فلسطين که به رسميت شناختن موجوديت و حاکميت و استقلال آن ها است پشتيبانی می کنيم.آن چه اکنون در غزه می گذرد توحشی مسلح و بربريتی خون آشام است. بايد حکومت آتش و سرکوب و خون در غزه به فوريت پايان گيرد. ما خواهان پايان فوری محاصره و اشغال غزه هستيم. سکوت در برابر جنايات جنگی اسرائيل و تجاوزات مستمر به حقوق ابتدائی مردم فلسطين نه تنها در حکم مشارکت در جرم، که ياری رساندن به گسترش استبداد و خودکامگی و تحکيم ارتجاع و تاريک انديشی و تضعيف هواداران عرف و دموکراسی و رشد بيثباتی در مئطقه است. اکنون ۱۴ روز است که اسرائيل جنگی را برای امحاء و نابودی مردم فلسطين در غزه آغاز کرده، جنگی که تا کنون بيش از ۷۵۰ کشته و سه هزار زخمی برجا گذاشته است. اين ارقام، ابعاد واقعی اين فاجعه خونبار را به درستی آشکار نمیکند. در واقع، در برابر چشمان ما، "هالوکاست" ديگری است که سازمان داده می شود و از ما هم می خواهند آن را به عنوان روياروئی تمدن با تروريسم فلسطينی - اسلامی بپذيريم! جنگ يکطرفه غزه تداوم منطقی سياست "آپارتايد" و نژاد پرستی عريان اسرائيل است که نابودی "قوم کهتر" را هدف گرفته است و درين راه هيچ مرز و حدی را نمی شناسد. جنگ اسرائيل، جنگ عام با مردمانی در محاصره و بی سلاح و پناه است. جنگ اسرائيل تجسم عينی يک جنايت جنگی است، جنايتی عليه بشريت.جنايتی که همچون همواره از بي عملی و خاموشی، اگر نه همدلی و جانبداری قدرت های بزرگ جهانی و دولت های منطقه برخوردار مانده است. و اين چنين است که اسرائيل، با برخورداری از معافيت از هرگونه کيفر و مجازات "جامعه جهانی“، همواره و هم چنان تنها هدف خود، "پاک کردن صفحه هستی از وجود فلسطينينان" را دنبال می کند. همه اين قرائن نشان می دهد که اسرائيل خواهان صلح نيست. ما اين سياست تجاوز و کشتار و ادامه ۶۰ ساله ستم بر مردم حق طلب فلسطين را محکوم می کنيم. به باور ما "شرم آور است که در زمانه کنونی، در قرن بيست و يکم، در جهان هنوز ملتی باشد که از آزادی، به مفهوم ساده کلمه، محروم مانده باشد".مردم فلسطين برای رهايی از اشغال و رفع تجاوز مستمر به حقوق ابتدائی خود مبارزه می کنند، مبارزه ای که می بايست از حمايت و تقويت جامعه جهانی برخوردار باشد. مبارزه مردم فلسطين مبارزه برای دفاع از حيثيت انسانی و در راه استقلال است ما از تحقق اساسي ترين خواست های مردم فلسطين که به رسميت شناختن موجوديت و حاکميت و استقلال آن ها است پشتيبانی می کنيم.آن چه اکنون در غزه می گذرد توحشی مسلح و بربريتی خون آشام است. بايد حکومت آتش و سرکوب و خون در غزه به فوريت پايان گيرد. ما خواهان پايان فوری محاصره و اشغال غزه هستيم. سکوت در برابر جنايات جنگی اسرائيل و تجاوزات مستمر به حقوق ابتدائی مردم فلسطين نه تنها در حکم مشارکت در جرم، که ياری رساندن به گسترش استبداد و خودکامگی و تحکيم ارتجاع و تاريک انديشی و تضعيف هواداران عرف و دموکراسی و رشد بيثباتی در مئطقه است.مرگ را از غزه، از فلسطين بيرون بايد راند.۹ ژانويه ۲۰۰۹ ــ ۲۰ ديماه ۱۳۸۷ تماس برای امضاهای جديد: hambasteguigaza2009@yahoo.com
نخستين امضاءها:
ابراهيم آوخ، يوسف آبخون، اصغر اسلامی، شراره اسبقی، پويا اسبقی، جواد اسکويی، ياور اعتماد، يوناس اکمان، مهرداد باباعلی، ارژنگ بامشاد، رضا براهنی، ناصر پاکدامن، ناصر پايدار، فريبا ثابت، امير جواهری، ناصر جوهری، علی اصغر حاج سيد جوادی، علی حجت، حسن حسام، تراب حق شناس، ايرج حيدری، نسيم خاکسار، هادی خرسندی، اکبر ذکاوتی، محمود راسخ، ناصر رحيم خانی، بيژن رستگار، تقی روزبه، مجيد زربخش، حبيب ساعی، زهره ستوده، شهزاد سرمدی، بيژن سعيدپور، هدايت سلطان زاده، خسرو شاکری زند، محمد رضا شالگونی، حماد شيبانی، کيومرث صابغی، مجتبی طالقانی، بهروز عارفی، عباس عاقلی زاده، شمسی عباسی، حسن عزيزی، بهروز فراهانی، بهرام قديمی، پرويز قليچ خانی، شهرام قنبری، باقر مؤمنی، روبن مارکاريان، رضا مرزبان، ابراهيم مکی، ناصر مهاجر، اردشير مهرداد، جميله ندائی، علی رضا نديمی، حميد نوذری، محسن يلفانی، مريم يوسفی،

هیچ نظری موجود نیست: