۱۳۸۸ خرداد ۳۰, شنبه

زمان سازماندهی اعتصابات عمومی سیاسی سراسری در ایران است

ایمیل دریافتی از ایران اعتصابات عمومی سراسری یگانه راه جلوگیری از سرکوب اکنون زمان این فرا رسیده که قدرت دشمن را سر شکن کنیم . اعتصاب در سطح عمومی باید شکل بگیرد . باید بتوانیم در سطوح مختلف سازماندهی کمیته های مخفی تذارک دیده شود .ها باید از افتادن مردم به دام لباس شخصیها و بسیجی‌‌ها و پاسدران و قصابی شدن زیر دست وپای آنها جلو گیری کنیم . اکنون زمان اعتصابات سراسری است. یک هفته تظاهرات میلیونی نشان داده که مردم جمهوری اسلامی را نمیخواهند و این انتخابات باطل است. باید از کشتار توده عظیم خیابانی یعنی جوانان - دانشجویان - زنان - بیکاران - کارگران و نیروی عظیم حاشیه تولید که در حاشیه تهران و حلبی آباد ها و همه آن توده بپا خاسته ای که مطالبات خویش را طی سی سال از دست داده دیدند ، به جلو آمدند . باید نگذاریم که دست رژیم در سرکوب این نیروی عظیم اجتماعی باز باشد . زمان زمان اعتصابات عمومی سیاسی سراسری است وسپس به رفراندم گذاشتن کلیت نظام فرا می رسد . ادامه تظاهرات فرصتی برای جمهوری اسلامی است که با خون ریزی این قیام را شکست بدهد و بار دیگر پایه های خود را سفت کند. پیروزی در سرنگونی نظام از راه اعتصابات عمومی سیاسی سراسری و بدون خشونت در درهم ریزی پایه های نظام تا حدی مسیر این مبارزه را هموار می سازد .حضور موثر چپ در صفوف اعتراضات مردمی بر پویش درونی همین اعتراضات جاری تاثیرگذار است زیرا از این ظرفیت برخوردار می باشد که محتوای اجتماعی آن را غنی تر سازد. از اینرو ما باید با تمام قوا به همراه مردمان درون کشور و در پشتیبانی آنان اقدام ورزیم . در این روزهای حساس و سرنوشت ساز میهن ما که جنبش اعتراضی مردم اوج می گیرد،کوچک ترین عقب نشینی وتردید در همبستگی و پشتیبانی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی در دفاع از مبارزات مردم در صحنه ویااز تمامیت این جنبش تحت هر عنوان و بهانه ای که صورت بگیرد، خطایی است نابخشودنی و غیر قابل بخشش است

هیچ نظری موجود نیست: