۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

خبر دریافتی يكي از دلايل اعتصاب كاركنان بيمارستان حضرت رسول و برخي از مراكز درماني ديگر دستور مقامات قضايي جهت دستكاري پرونده هاي كشته شدگان بود. طبق اطلاعات رسيده بيمارستانها دستور دارند كه علت مرگ كشته شدگان را فوت در حين عمل جراحي و يا سكته قلبي ذكر نمايند. طبق اطلاعات مذكور برخي از پزشكاني كه از اين كار ممانعت نموده اند اين كار را خلاف قسمنامه پزشكي و مقاير با رعايت حقوق بشر اعلام نموده و از انجام آن سر باز زده‌اند. در گزارش ديگري كه از برخي بيمارستانها (بطور غير رسمي) منتشر گرديده تعداد سكته هاي مشكوك در جوانها و نوجوانها در چند روز اخير بوده. طي بررسيهاي بعمل آمده از سوي برخي مراكز درماني اكثر اين افراد با درگيريها ارتباط داشته و يا در آن بطور مشخص حضور داشته اند. طي بررسي هاي بعمل آمده استفاده نيروهاي لباس شخصي از نوعي سلاح كه منحصرا شليك نوعي تير موسوم به كريستال را بعده دارد مشخص گرديد. اين گلوله پس از اصابت به بدن ماد ه‌اي در روي پوست رها ميكند كه سريعا وارد خون گرديده و پس از 24 ساعت منجر به سكته قلبي در فرد ميشود. در علم شيمي، كريستال عنواني عمومي به هر نوع ماده خالص در حالت اشباع ازنظر ساختماني و شيميايي گفته مي شود. زخم اين نوع گلوله در ظاهر بسيار سطحي بوده و بصورت يك نوع كوفتگي و يا خراش همراه با تورم ظاهر ميشود اما پس از 24 ساعت تاثير مهلك خود را گذاشته و فرد مضروب را از پاي در مي آورد. مسئله حائز اهميت اينست كه اين كشته شدگان در شمارش مرگ و مير حاصل از درگيريها شمارش نميشوند.

هیچ نظری موجود نیست: