۱۳۸۸ مرداد ۶, سه‌شنبه

اعلام اسامي برخی از رشوه گيران
نظام بانکي - 1388/5/4:مجتمع قضايي امور اقتصادي اسامي تعدادي از رشوه گيران دانه درشت نظامبانکي را منتشر کرد.به گزارش ايرنا، پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)نوشت:مسعودي مقام و خسروي، مستشاران شعبه ‌68 دادگاه تجديدنظر حکم صادره ازسوي شعبه ‌1191 دادگاه عمومي تهران را به شرح ذيل اصلاح و تأييد کردند:‌1) حميدرضا قاسميان فرزند حسن معاون وقت اداره تأمين اعتبارات ارزي بانکمرکزي جمهوري اسلامي ايران از حيث اتهام دريافت رشوه به مبلغ بيست و سهميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال (‌000/000/ ‌250/ ‌23 ريال)، هجدههزار دلار آمريکا ، پانصد و چهل و دو يورو بعلاوه پانزده سکه تمام بهارآزادي به تحمل هفت سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به ميزان بيست و سهميليارد و چهارصد و چهل و سه ميليون و نهصد و سي و شش هزار و هشتصد ريال(‌800 / ‌936/443/ ‌23 ريال )در حق دولت و‌74 ضربه شلاق تعزيري و انفصالاز خدمات دولتي به مدت سه سال و همچنين از حيث اتهامپرداخت رشوه به تحمل دو سال حبس تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء محکومشد. ‌2) ناصر تندرست نوبر فرزند حسن معاون وقت اداره تأمين اعتبارات ارزيبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به اتهام دريافت رشوه به مبلغ يک ميلياردو پانصد و شش ميليون و دويست هزار ريال (‌000/ ‌200/ ‌506/ ‌1 ريال)،پانزده هزار دلار آمريکا و همچنين سه هزار و پانصد و چهل و دو يوروبعلاوه هجده سکه تمام بهار آزادي ، يک ربع سکه بهار آزادي و دو دانگ ازيک قطعه زمين در منطقه شمال کشور به انضمام يکدستگاه دوربين عکاسي بهتحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يک ميليارد و هفتصدو چهل و يک ميليون و پانصد و نه هزار و سيصد ريال (‌300 /‌509/‌741/ ‌1 ريال) در حق دولت و ‌74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال از خدماتدولتي به مدت سه سال محکوم شد. ‌3) يدا... مطلبي فرزند رمضانعلي بازرس ويژه وقت بانک ملي ايران به اتهامدريافت رشوه به مبلغ چهارصد و هفتاد و هشت ميليون ريال (‌000/000 /‌478ريال) ، نه هزار دلار آمريکا بعلاوه پنج سکه تمام بهار آزادي و‌6 تختهپتو به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهارصد و دوميليون و نهصد و سي هزار ريال (‌000/ ‌930/ ‌402 ريال) و ‌74 ضربه شلاق وانفصال از خدمات دولتي به مدت سه سال محکوم شد. ‌4) علي آشتياني عراقي فرزند محمد رئيس دفتر وقت اداره تأمين اعتباراتارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به اتهام دريافت رشوه به مبلغچهارصد و سي و نه ميليون ريال (‌000/ ‌000/ ‌439 ريال) ، نه سکه تمامبهار آزادي ، يکدستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش شش ميليون ريال ويکدستگاه سرخ کن فيليپس به تحمل ‌18 ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقديبه مبلغ پنجاه ميليون ريال (‌000/000/ ‌50 ريال) و تحمل ‌74 ضربه شلاقتعزيري محکوم شد. ‌5) فرهاد سليماني ابيانه فرزند عباس کارمند وقت دايره تأمين اعتبار ارزيبانک تجارت به اتهام دريافت رشوه به مبلغ صد ميليون ريال (‌000/000/ ‌100ريال) به تحمل يکسال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سي ميليونريال (‌000/000 /‌30 ريال) و تحمل ‌74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال ازخدمات دولتي به مدت ‌2 سال

هیچ نظری موجود نیست: