۱۳۸۸ تیر ۲۴, چهارشنبه

سکوت نخواهیم کرد،خاموش نخواهیم شد! آن ها را زنده بردند، آن ها را زنده می خواهیم! دعوت به اکسیون اعتراضی! سرزمینی بنام ایران در زندان است ،زندانیان سیاسی در سیاهچال اند ،زندانیان سیاسی ودگر اندیشان در خطر نابودی اند !بایستی اعتراض کنیم !تا همچون دهه 60 کشتار دیگری شکل واجرا نگردد ! بدینوسیله از انسان های آزاده و مترقی شهر کلن وحومه می خواهیم در این اکسیون اعتراضی درروزشنبه 18.7.2009در شهر کلن ازساعت 18الی 20جلوی کلیسای Dom شرکت جویند وبا زندانیان سیاسی دهه 60 خواسته هایمان را فریادکنیم . فریادهای ما! نه به زندان ،نه به شکنجه واعدام ،نه به جمهوری اسلامی! دوستان ویاران!با یاری شما ! ما پرچمی حمل نخواهیم کرد ، پرچم ما زخمهای التیام نیافته فرزندان اعدامی ،خانواده ها وزندانیان سه دهه است ،پرچم ما رنگ بشری یعنی آزادی برای همهء جنسیت ها، فرهنگ ها و عقاید است ،پرچم ما نهادی ساختن آزادی زندانیان سیاسی ودگر اندیشان می باشد. به همین دلیل ساعات آخرین، تریبون این اکسیون حول سه خواسته درج شده برای همه باز خواهدبود! زندانی سیاسی آزاد باید گردد ،شکنجه واعدام ملغی باید گردد! نه به زندان ،نه به شکنجه واعدام ،نه به جمهوری اسلامی! تلفن تماس :015778277754 با درودهای همبسته: جمعی از زندانیان سیاسی دهه 60

هیچ نظری موجود نیست: