۱۳۸۸ تیر ۳۰, سه‌شنبه

پشتیبانی صدراعظم آلمان از حقوق و آزادی ایرانیان آنگلا مرکل از جمهوری اسلامی ایران خواست موازین حقوق‌بشر را رعایت کند. او گفت، بیست سال پس از فروریختن دیوار برلین، وظیفه آلمان حمایت ازانسان‌هایی است، که در دیگر نقاط جهان برای کسب آزادی به پا خاسته‌اند. صدراعظم آلمان، که در روز جمعه (۲۶ تیر) در کنگره حزب سوسیال مسیحی بایرندر شهر نورنبرگ شرکت جسته بود، گفت: «ما از کسانی که در ایران قدرت را دردست دارند، می‌خواهیم که به مردم آن چیزی را دهند، که حقوق‌بشر و حقوقشهروندان نامیده می‌شود. این به معنای امکان آزادی ابراز عقیده و تظاهراتصلح‌آمیز است.» اوضاع ایران نقش ویژه‌ای را در سخنان صدراعظم آلمان در زمینه‌ی سیاستخارجی به خود اختصاص داد. او با شفافیت کامل به رژیم ایران گوشزد کرد:«به مردم همان آزادی عقیده‌ای را دهید، که ما نیز آن را می‌شناسیم.» صدراعظم آلمان‌، با نگاهی به تجربه شخصی خود در آلمان شرقی سابق و شرایطخفقان و سرکوب در این کشور، اعلام کرد، که بیست سال پس از فروریزش دیواربرلین، وظیفه آلمان حمایت از انسان‌هایی است، که در دیگر نقاط جهان برایکسب آزادی به پا خواسته‌اند. خانم مرکل افزود: «این وظیفه، وصیت و خواستتمام افرادی است، که آزادی را برای ما به ارمغان آوردند و از آن پاسداریکردند.» صدراعظم آلمان در ادامه سخنان خود از شجاعت تظاهرکنندگان ایرانی تجلیلکرد، وی از مردمی یاد کرد، که برای احقاق حقوق خود به خیابان‌ها آمدند ودر این راه بازداشت و یا مجروح شدند و حتا جان خود را از دست دادند

هیچ نظری موجود نیست: