۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

فوری- فوری
هم اکنون از تهران با تماس تلفنی خبر دادند رژیم دست به اعدام جوانان دستگیر شده ای با نام فروشندگان مواد مخدر زده است که این جوانان ندامت نامه امضا نمیکنند و در زندانها اعتراض های خیابانی خود راپذیرفته و در زندانها روبروی ماموران رژیم ایستادگی میکننداز مقامات مسئول جهانی بخواهیم تا از اعدام جوانان دستگیر شده بنام دزد و قاچاقچی ومتجاوز جلوگیری کنند . این خبر ازشخص موثقی که فرزند برادرش درتظاهرات دستگیر شده و جزو اعدام شده های دو روز پیش است داده شد . تمنا داریم این خبرمهم را برای جلوگیری از اعدام های بیشتر جوانان به همه مردم جهان آگاهی دهید تا بگوشم سئولین موثر بین المللی برسد تا کاری بکنند

هیچ نظری موجود نیست: