۱۳۸۸ مهر ۹, پنجشنبه

طرح تعطیلی دانشگاه هاو.....

کانادا از آلمان خواست که سعید مرتضوی را بازداشت کند پس از دو روز پیاپی اعتراض در دانشگاه های تهران و سپس صنعتی شریف ، تنیچند از اعضای هیات دولت به ریاست رحیم مشایی تشکیل جلسه فوق العادهدادند. یک منبع آگاه به خبرنگار رویداد گفت این جلسه امروز عصر در ساختمان وزارتکشور برگزار شده است. در این جلسه فوق العاده ، رحیمی معاون اول احمدینژاد ، کامران دانشجو وزیر علوم ، معاون دانشجویی وزیر اطلاعات ، یک مقاممسوول در نهاد رهبری و یکی از اعضای فرماندهی بسیج دانشجویی کشور حضورداشته اند. در این جلسه با ابراز نگرانی از اتفاقات اخیر تاکید شده است به هر شکلممکن باید از گسترش و ادامه این اعتراضات جلوگیری نمود.این منبع آگاه افزود: «در این جلسه میان رحیمی و نماینده بسیج دانشجوییسخنان تندی رد و بد شد. رحیمی معتقد بود که بسیج دانشجویی حتی عرضه جمعکردن صد نفر برای حمایت از دولت و برخورد با دانشجویان را ندارد.» در این جلسه همچنین معاون دانشجویی وزارت اطلاعات مدعی شد که ایناعتراضات سازماندهی شده از قبل توسط تشکل های دانشجویی نبوده و بیشتراعتراضات به صورت خودجوش شکل گرفته است. این مقام امنیتی اضافه نمود:برخورد با فعالین دانشجویی نتوانسته است تاثیری در کاهش اعتراضات داشتهباشد در برخی مواقع به صورت عکس عمل کرده و افراد بیشتری ترغیب به اعتراضنموده است. این منبع آگاه اضافه نمود: «در این جلسه همچنین طرح تعطیلی دانشگاه هایبرای یک ترم بار دیگر توسط اسفندیار رحیم مشایی مطرح شد. وی مدعی شد کهآقای احمدی نژاد معتقد هستند بهترین و کم هزینه ترین راه حل تعطیلی برخیو در صورت گسترش اعتراضات همه دانشگاه ها برای یک ترم به بهانه ی بیماریهای واگیردار است.» http://www.rouydadnews.info/pages/380.php----------------------------------------- وزارت امور خارجه کانادا از آلمان خواست که سعید مرتضوی را به اتهامجنایت علیه بشریت بازداشت کندبا بالا گرفتن اعتراض ها به حضور سعید مرتضوی در هیات اعزامی حقوقبشر جمهوری اسلامی به ژنو دولت کانادا خواستار دستگیری سعید مرتضوی شد.سعید مرتضوی از مقامهای بلندپایه قوه قضائیه جمهوری اسلامی متهم به دخالتدر قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی تبار کانادایی است که دوسال پیش هنگام سفربه ایران و در جریان عکسبرداری از خانواده های زندانیان سیاسی در برابراوین دستگیر شد و سپس در جریان بازپرسی درگذشت. سعید مرتضوی متهم است کهبر روی ماجرای قتل زهرا کاظمی سرپوش گذاشته است. دولت محمد خاتمی اعترافکرد که زهرا کاظمی در طی دوران بازداشت مورد ضرب و شتم خشونت آمیز قرارگرفته است. وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه خود گفت دولتش انزجار خودرا از اینکه جمهوری اسلامی چنین فردی را برگزیده است، اعلام می کند. با بالا گرفتن اعتراض ها به حضور سعید مرتضوی در هیات اعزامی حقوقبشر جمهوری اسلامی به ژنو دولت کانادا خواستار دستگیری سعید مرتضوی شد.وزارت امور خارجه کانادا از آلمان خواست که سعید مرتضوی را به اتهامجنایت علیه بشریت بازداشت کند. سیاوش اردلان (رادیو فردا): کانادا از آلمان خواسته است که سعیدمرتضوی دادستان تهران را دستگیر کند. استفن هارپر نخست وزیر کانادا گفتآنچه من می دانم اینست که وزارت امور خارجه کانادا از آلمان خواسته استکه این مسئول ایرانی را پیش از ترک آلمان دستگیر کند تا بتوان او را بهاتهام جنایت علیه بشریت محاکمه کرد. سعید مرتضوی از مقامهای بلندپایه قوه قضائیه جمهوری اسلامی متهم بهدخالت در قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی تبار کانادایی است که دوسال پیشهنگام سفر به ایران درگذشت. سعید مرتضوی همچنین متهم است که بر رویماجرای قتل زهرا کاظمی سرپوش گذاشته است. مقامهای جمهوری اسلامی سعیدمرتضوی را بعنوان عضو هیات ایرانی به ژنو اعزام کردند. زهرا کاظمی در سن 54 سالگی در تهران پس از بازداشت در شرایط مشکوکیدرگذشت. دولت پیشین و اصلاح طلب محمد خاتمی اعتراف کرد که زهرا کاظمی درطی دوران بازداشت مورد ضرب و شتم خشونت آمیز قرار گرفت. قوه قضائیه درابتدا اعلام کرد که مرگ زهرا کاظمی ناشی از سکته بوده و بعد گفت که اواحتمال دارد در دوران بازداشت در زندان تصادفا دچار سانحه شده و درگذشتهاست.

هیچ نظری موجود نیست: