۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

اطلاعيه سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه: ما درد مشترکيم – حکم زندان برای رضا رخشان اين حکم در حالی صادر شد که رضا رخشان در دادگاه بدوی از اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی تبرئه و با وثيقه 30 ميليون تومانی آزاد شده بود. اتهام نشر اکاذيب در حالی برای رضا رخشان حکم زندان را به همراه داشت که پيش از آن اعضاء هيأت مديره سنديکا و خانواده‌های آنان در نامه مشترکی به دادگاه تجديد نظر کليه اقدامات مورد اتهام رضا رخشان را در چهارچوب وظايف سنديکائی وی دانسته و تأکيد کرده بودند که هيچکدام از آن اقدامات و همچنين نوشته رضا رخشان تحت عنوان «ما يک خانواده هستيم» که امروز برای ايشان سند جرم به حساب می آيد، اقدام فردی وی نبوده و ايشان هيچگونه مسئوليت فردی در قبال اين اقدامات ندارند. اما دادگاه تجديد نظر اهواز بدون توجه به اين مدارک و شهادتها ،موارد ديگری را به پرونده اضافه نموده و ايشان را به اتهام نشر اکاذيب به 6 ماه زندان محکوم نمود. لازم به ذکر است که بر طبق قوانين قضائي، اتهام نشر اکاذيب تنها در صورتی مي‌تواند درمحاکم قضايی موردرسيدگی قرارگيردکه يک شاکی خصوصی اين اتهام را وارد نموده باشد.(ماده 698که مربوط به اتهام نشراکاذيب وتشويش اذهان عمومی مندرج درقوانين مجازات اسلامی می باشدبه اين امرپرداخته است .بااينهمه درماده727همين قوانين آمده استکه اين اتهام جزباشکايت شاکی خصوصی تعقيب نمی شود) در مورد رضا رخشان هيچ شاکی خصوصی موجود نبود. رضا رخشان پس از علی نجاتی دومين رئيس هيأت مديره است که به تحمل زندان محکوم شده است. پيش از آن اعضاء ديگر هيأت مديره، فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، محمد حيدری مهر وجليل احمدی نيز به جرم فعاليتهای سنديکايی هر يک به مدت 6 ماه در زندان به سر برده اند. ما اين حکم دادگاه را بسيارسختگيرانه ونا عادلانه مي‌دانيم و يک بار ديگر بر حق قانونی خود در دفاع از زندگی خود و خانواده‌های ما و دفاع از حقوق حقه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه تأکيد می کنيم. سنديکای هفت تپه تشکل منتخب کارگران شرکت نيشکر هفت تپه است و خود را به پيشبرد وظائفی که کارگران شرکت به آن محول کرده‌اند متعهد می داند. سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه تاريخ :10/9/1389 1/دسامبر/2010

هیچ نظری موجود نیست: