۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه

گزارش عملکرد سالانه

گزارش عملکرد و مالی سال 2010 کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ- سوئد یادداشت : هیئت مسئولین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ در پایان سال 2010 بر آن شد که با شرح مختصری از فعالیت های خود ، امکان آشنایی بیشتری با این نهاد را فراهم آورد. درزیرگزارش عملکرد یکساله کانون واسناد ضمیمه آن بویژه گزارش مالی کانون ، جهت آگاهی بیشتررا دردسترس عموم قرارمی دهیم ، باشد که برای تحرکات سال آینده همراه سایرنهاد های مدافع کارگران درخارج ازکشور، ودرهمبستگی و دفاع ازمبارزات کارگران ایران با مشارکت جامعه میزبان قدم های موثرتری را برداریم . با گرم ترین درود ها کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ (سوئد) بمثابه تشکلی چند گرایشی، مسقل ازاحزاب و سازمان ها از طریق برپایی مجمع عمومی در شهرگوتنبرگ ، سوئد تاسیس شد وازهمان ابتداء درکنارسایرنهاد ها به زنجیره ی شکل گیری "نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج از کشور " وصل شد. همانگونه که آگاه هستید ؛ کانون ما در آستانه ی مجمع عمومی دوم هانوفر، با مشکلاتی روبرو گردید که منجربه جدائی تنی چند از دوستان ازجمع ما شد . در فاصله نشست دوم فرانکفورت به این سو ، کانون موفق گردید که همراه با بازسازی خود، و پیگیری قبول مسئولیت تمامی اعضای فعال کانون، تجدید ساختار نموده و به کارهایش رونق بخشد. در همین راستا کانون ما با پشتوانه خرد جمعی توانست در طی سال گذشته امورزیر را، عملی سازد. ـ تجدید آرایش کارکانون وبکارگیری نیروی خود درامرخبررسانی ومشارکت درامورسیاسی شهردرحد توان خویش .... که کماکان با پیگیری توسط رفقای کانون در جریان می باشد. ـ تدارک وسازماندهی دو مجمع عمومی عام که جدا از رفقای کانون با همراهی دیگران نیزروبرو گردید . ـ کانون ما طی این مدت، ضمن تقسیم مسئولیت ها وبرگماری هیئت مسئولین سه نفره ، تدقیق اساسنامه و آئین نامه مناسبا ت درونی، توانست خود را به عنوان یک تشکل قانونی در شهر گوتنبرگ و کشور(سوئد) به ثبت برساند. ـ کانون ما دردوره مورد گزارش ، با نهاد آ.ب. اف ( مرکزآموزشی کارگران/سوئد ) همکاری های خود را ادامه داده و از امکانات این نهاد برای بخشی ازامور مالی و تدارکاتی خود بهره گرفت که درگزارش مالی کانون عینا بازتاب یافته است . ـ کانون ما ازتیرماه 1388 و بعد ازپایان تقلبات معمول انتصاباتی در ایران وبیرون آمدن نام احمدی نژاد از صندوق وهمزمان با اوجگیری جنبش ضد استبدادی مردم ایران برعلیه رژیم سرمایه داری ایران ،برنامه ی مستقل رادیویی با امکان اجازه پخش رادیو"همراه " صدایی را درتقویت امرخبررسانی و متمرکز شدن بویژه حول مسائل کارگری ایران به نام رادیوی " همراه با کارگران " براه انداخت که سه روز درهفته ( دوشنبه – چهارشنبه – جمعه ) هر روز به مدت 2 ساعت اقدام به پخش مستقل برنامه ی رادیویی نمود . بعد ازثبت کانون ، رادیو نیزمستقل شد و توانست از « رادیو ورکت سوئد » جوازپخش رادیو اخذ و خود مستقلا به کار بپردازد ، ما دراین مقطع نام رادیو را به نام " رادیو همبستگی با کارگران " که نام کانون نیز می باشد تغییر داده و مشغول به کارشدیم وطی دو روز درهفته، روزهای سه شنبه و چهارشنبه ، هرروز دو ساعت بین 4 تا 6 برنامه ارائه دادیم . همچنین کانون ما طی این مدت با همکاری یک تن ازدوستان ما ، سایت خود را به راه انداخت و عملا فعال شد . ما موفق شدیم که برنامه های رادیویی کانون را بطورآنلاین در سایت رله می کنیم . http://hambastegibakargaran.se جدا از این، طی این مدت توانستیم ، وبلاگ ( کانون دفاع از کارگران ایران ) را به با همکاری رفیق جوان پناهجو و آشنا به وبلاگ ، فعال نمائیم. http://3rooz.blogspot.com/ ـ کانون ما طی دوره مورد گزارش دردونوبت، توانست ازاتحادیه سراسری کارگران سوئد ( ال . او) برای کارگران سندیکای نیشکرهفت تپه وزندانی بودن منصوراسالو و ابراهیم مددی وهمینطور فعالان شناخته شده هفت تپه، پشتیبانی بگیرد . ـ کانون ما طی دوره مورد گزارش ، در تحرکات شهرفعال بوده و ضمن ارسال پیام های پشتیبانی به تجمعات اعتراضی، فعالان ما نیزشرکت موثر داشتند که نمونه زیر( ضمیمه گزارش ) ازآن جمله است : ـ گفتگو با رادیوهای شهردررابطه با اعتراض به سفراحمدی نژاد ومنوچهر متکی برای شرکت در کنفرانس جهانی کپنهاک ومسئله کمپین مالی یاری به خانواده های کارگران زندانی سندیکای هفت تپه توسط فرخ قهرمانی وامیرجواهری صورت گرفت که بازتابی معین داشت و کانون ما موفق شد که کاروانی را ازگوتنبرگ به دانمارک در اعتراض به این سفرسازمان دهد . http://www.radiosepehr.se/html/interviews.html ـ همچنین کانون ما در برابر فراخوان های عمومی نهاد های موازی خود ، بشکل گسترده درشهر فعال بوده وتحرکات گوناگونی ازجمله شب همبستگی با کارگران ایران را فراهم آورد که گزارش آن به گسترده ترین شکل بازتاب یافت .همچنین همزمان با فراخوان علی نجاتی و اعلام هفته همبستگی مالی نهاد ها ، ما نیزدرسطح شهربه پشتوانه داشتن رادیو ، کمپین مالی براه انداختیم و توانستیم با جمع آوری مالی ( گزارش ریزپیشترمنتشر شد.) موفق شدیم که مبلغ 3 میلیون تومان به ایران حواله نماییم . ـ درگرامی داشت روزکومله درگوتنبرگ ، که توسط واحد گوتنبرگ حزب کمونیست ایران برگزار گردید، فعالان کانون شرکت کرده وپیام نیزدادند. ـ کانون ما درماه آپریل سال 2010 و در تدارک مجمع عمومی سوم، مهماندارنمایندگان نهاد ها درشهرگوتنبرگ بود وما توانستیم به مدت سه روز، مجمع سوم را درشرایطی متعارف و با دعوت از نمایندگان احزاب سوئدی و سازمانها و دعوت جمعی از فعالین سیاسی شهربرپا داریم. همه رفقای ما و دوستان پیرامونی دربرپایی این مجمع عمومی با تمام ظرفیت سهیم بودند که گزارش عمومی آن توسط هیئت هماهنگی برگزیده مجمع سوم گوتنبرگ ،پیشترمنتشر گردید وگزارش مالی این نشست سه روزه اعم از هزینه های صورت گرفته و سهم یکایک رفقا در همان نشست گزارش گردید. ـ در استانه اول ماه مه 2010 نیز کانون ما مبتکر اقدام جمعی در دفاع از کارگران و مبارزات آنان در ایران شد و موفق گردید که حرکت عمومی تری را به نام نهاد های فرهنگی – اجتماعی شهرگوتنبرگ به انجام برساند که اطلاعیه آن درمیدان مرکزی شهر نیزتوسط فعالان کانون تکثیر و به دست عموم داده شد .( گزارش آن ضمیمه است) یادمان یاد یاران در گوتنبرگ ـ به همت فعالان کانون و به رسم هر ساله، امسال و با توجه به تراکم برنامه ها در سطح شهر، برنامه یادمان یاد یاران را درتاریخ 25 سپتامبربرپا داشتیم . برنامه ای که با استقبال عمومی روبرو گردید و گزارش ریز برنامه آن ضمیمه گزارشات آمده است . ـ شرکت فعال رفقای گوتنبرگ در کنفرنس بین المللی دانمارک ـ در برنامه کنفرانس بین المللی همبستگی ، دفاع و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در جهان 22 - 24 اکتبر 2010 کپنهاک – دانمارک فعالانه شرکت نمودیم ، بر پایی نمایشگاه عکس مبارزات کارگران و فعالان اجتماعی ایران بر دیوار سالن اصلی کنفرانس که از جانب کانون انجام گرفته بود طی سه روز با استقبال حاضرین روبروگردید. جزئیات این فعالیت طی گفتگو با دست اندرکاران این کنفرانس بین المللی به دفعات ازطریق"رادیو همبستگی با کارگران – گوتنبرگ "گزارش گردید. ـ شب همبستگی با کارگران زندانی و رضا شهابی درایران – گوتنبرگ . شب همبستگی درماه نوامبر تدارک دیده شد و ما موفق شدیم با دریافت پیام از صوتی محمود صالحی ازایران و پیام کتبی رفقا مریم محسنی و بهروزخباز ، به کیفیت شب همبستگی با کارگران زندانی و رضا شهابی بیافزایم . گزارش مشروح برنامه آن شب و پیام های رسیده بنوبه ی خود بازتاب وسیعی یافت . ضمیمه ها : گزارش خبری مالی کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ(سوئد) درپاسخ به فراخوان علی نجاتی ازفعالان سندیکای مستقل کارگران نیشکرهفت تپه کارگران ایران اقدام هرچند کوچک ما، دربرابرروحیه مقاوم وبا اصالت شما زحمتکشانی است که تا پای جان ایستاده اید وحاضر نشده اید که درمقابل بی عدالتی ها و زورگوئی ها گردن فرود آرید. اقدام انسانی واجتماعی ما تا این لحظه هرچند ناچیز،اما نمایانگرهمبستگی وپیوند سالیان ما به خواست طبقه ایست که خود برخاسته ازمیان آنیم کارگرانی که تا به امروزبه پای خود ایستادند وحاضرنشده اند،به دورسفره هرمرتجع ومدعی جانبداری ازحقوق کارگران وعمله های شبکه های مافیایی بنشینند ودست درازنمایند. شبکه هایی که آگاهانه،مزورانه وبا رندی واسطه می تراشند ، که پیوند عمیق ما با شما را بگسلند تا خود نان به نرخ روزخورند. ما فعالان “کانون همبستگی با کارگران ایران، گوتنبرگ – سوئد” همانطوریکه تا به امروزدرسری اقدامات عملی خود نشان داده ایم ،درهمبستگی با یکایک شما واعضاء خانواده تان، هیچگاه ازوظایف انسانی خود شانه خالی نکرده وهیچ نوع انگ واتهامی،ما راازپیشبرد وظایف انقلابی مان، که پشتیبانی ازشما ومبارزات مستقل شمااست، بازنمی دارد . ما به عنوان نهادی دمکراتیک وفرا گروهی وسازمانی تا به امروز،استقلال عمل به معنای واقعی تشکل های مستقل کارگری رابرسمیت شناخته وازموجودیت آنها به دفاع برخواسته ایم وهمواره نیزبه امراستقلال مالی وآن وجه ازتاکیدات فراخوان علی نجاتی بعنوان چهره شناخته شده سندیکای مستقل نیشکرهفت تپه شوش، تاکید داشته ایم که ایشان در فراخوان خود به آن صراحت داده اند. ما نیک اطمینان داریم که عمل ما دربرانگیختن ومشارکت دادن جامعه شریف وآزادیخواه ایرانی وشهروندان جامعه میزبان دریاری به کارگران ایران همچون خاری درچشم این شبکه های ارتجاعی ومافیایی بوده ومی باشد . ما برآنیم که دفاع مالی ازکارگران ایران، دفاع ازحرمت و شان انسانی است وما پیگیراقدام خود می باشیم .حتی اگردوستانی به نا حق اتهاماتی را متوجه ما نمایند ما ازاقدام خود بازنمی مانیم.چرا که ازیک سرشتیم واین عمل را جزء وظایف خویش دررودررویی با حکومت ضد کارگری ایران می شناسیم. اعلام می داریم : ماازمجموع مبالغ جمع آوری شده دردروه اخیر،مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ تومان کمکی ناچیز،برای یاری خانواده های زندانی فعالان سندیکای مستقل کارگران نیشکرهفت تپه درپاسخ به فراخوان آقای علی نجاتی به ایران فرستاده ایم . همچنین در دوره دوم فعالیت یاری های مالی در شرایط بیماری کلیه رفیق محمود صالحی نیز با جمع آوری کمک ها توانسیم شرکت فعال و همه جانبه ای را در سطح شهرسازمان دهیم و ما موفق شدیم در فاصله زمانی کوتاهی مبلغ 16000هزار کرون جمع آوری از طریق رفقای مطمئن – که در سوئد – حضور دارند، به داخل ارسال داریم. ما براین باوریم که یاری رسانی بیدریغ و بی ادعا به خانواده های کارگران و زحمتکشان ایران یاری به مبارزات حق طلبانه ی آنان است. همه شوا هد وعمل کرد ما،علنی وشفاف واسنادش نیزموجود است.شوربختانه ما نه به تازگی ونه به خواست ومیل خود که اغلب دربدران وتبعیدیان سالهای خون وجنایت جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران دردهه ی شصت می باشیم که چنانچه قصد پرکردن “جیبهای خالی” خود را داشتیم همانند بیشمارانی دیگرازبهترین امکانات برای پرکردن آنها برخورداربودیم. ازقدیم هم گفته اند :آن را که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک است ! در رابطه با کمپین دفاع از رضا رخشان ، عمده ترین فعالیت ما تبلیغ و توضیح کمپین نهاد های همبستگی با کارگران از طریق" رادیو صدای کارگران "، رادیویی که سخنگو و بلند گوی کانون ما در شهر گوتنبرگ است . توانست صدای همه نهاد ها باشد در دوره جدید بعد از تعطیلات تابستان ما رادیو را در کانان جدید فرکانس 100 / 2 در روزهای زوج هفته دوشنبه و چهارشنبه و جمعه راه انداختیم این رادیو توسط رفقای کانون طی روزها ی دوشنبه، چهارشنبه و جمعه اداره می شود ، و این اواخر روزهای دوشنبه را در همکاری با کانون پناهجویان ایرانی ، که تشکلی مستقل از پناهجویان در این شهر می باشد وام گذاشتیم . برای پر مضمون کردن کمپین در این میان ما مصاحبه های چندی پیرامون اوضاع کارگران و وضعیت دشوار زندگی آنان با رفقا سیامک موئد زاده و بهروز خباز و گزارشات متعدد دیگر داشتیم . یاد آورگردیم: در گوتنبرگ بدلیل ترافیک برنامه ها امکان برگزاری برنامه مستقل شب همبستگی برای ما فراهم نیامد . الان نیز در صدد تدارک برنامه یادمان یاد یاران هستیم که آفیش آن ضمیمه است توافق جمعی ما است ؛ در هفته دوم ماه اکتبرنیزویژه برنامه ای در همبستگی با کارگران زندانی را برپا خواهیم داشت. آفیش آن برنامه نیز بزودی تهیه و پخش می گردد. "رادیو صدای کارگران " بخش وسیعی از وقت و انرژی رفقای ما را به خود اختصاص می دهد ولی حسن اش این است که ما مرتب از این طریق به درون خانه ها ی مردم می بریم و بزودی نیز سایت و فایل های صوتی ما نیز در سایت رادیو جا خواهد گرفت و از این رو رابطه زنده تری با شنوندگان وسیع تری را خواهیم فراهم آورد این مختصر را جهت آشنایی بیشتر رفقا گزارش می نماییم . از جانب هئیت مسئولین کانون همبستگی با کارگران – گوتنبرگ سند مشترک اول ماه مه 2010 نامه سرگشاده انجمن های فرهنگی – اجتماعی گوتنبرگ (سوئد) درپشتیبانی از کارگران وزحمتکشان ایران اول ماه مه ۲۰۱۰(۱۱اردی بهشت۱۳۸۹) روزهمبستگی جهانی با کارگران در برابرما است. عید تان مبارک باد! نظر به اینکه؛ چهره های شناخته شده جنبش سندیکایی ایران آقای علی نجاتی فعال سندیکای نیشکر هفت تپه شوش،آقایان منصوراسالووابراهیم مددی ازسندیکای اتوبوسرانی تهران وحومه،فعالان زن عالیه اقدام دوست ومعلمین شناخته شده فرزاد کمانگر،هاشم خواستار،رسول بداقی و ... هنوزدرزندان اند. نظربه اینکه؛ کارگران ایران همچنان ازحق اعتصاب، تجمع، تشکل وتعطیلی با حقوق درروزاول ماه مه برخوردارنیستند. نظربه اینکه؛ خواسته ها ومطالبات کارگران پیرامون تامین امنیت شغلی و بیمه بیکاری، تامین مسکن و بیمه های اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم و گرانی، انحلال شرکت های پیمانکاری وقراردادهای موقت کاری،استخدام رسمی کارگران، پایان بخشیدن به سرکوب و زندان وحق داشتن تشکل مستقل برای کارگران توسط حاکمیت ج.ا.ا. تا به امروزبی پاسخ مانده است. ما امضا کننده این نامه سرگشاده: درآستانه اول ماه سال ۱۳۸۹باردیگراعلام می داریم؛ تنها مردمان ایران هستند که پیام آورانی با صلاحیت برای پیدا کردن راه برون رفت ازبحران موجود(اقتصادی وسیاسی) کشورمان می باشند. رهایی ازاین بحران، بدون هیچگونه دخالت خارجی وتنها با مبارزه مردمان ایران به وقوع خواهد پیوست. *ـ ما خواهان آزادی سریع وبی قید وشرط همه ی فعالین کارگری، فرهنگیان، فعالان زن، دانشجویان دربند وصدورمنع تعقیب قضایی ولغو کلیه ی احکام اداری وقضایی صادره برای یکایک انان می باشیم. *ـ ما خواهان پایان دادن به قراردادهای موقت وبرچیده شدن شرکت های پیمانکاری در سراسرایران هستیم *ـ ما خواهان پایان بخشیدن به تبعیض جنسیتی وآپارتاید جنسی علیه زنان وایجاد شرایط مساوی کاروحقوق برابربرای زنان کارگرهستیم. *ـ ما ازخواست تشکل های مستقل کارگران ایران درسطح سندیکایی، اتحادیه ایی، شورایی و انجمنی پشتیبانی می کنیم. *ـ ما ازاعتصاب معلمان ایران که به طورمشخص دربیانیه "شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران " آمده وهمچنین اعلام اعتصاب درهفته ی معلم (۱۲-۱۸اردیبهشت) درسراسرایران وخواسته های آنان قویا پشتیبانی می نمائیم *ـ سرانجام ما از بیانیه "شوراي برگزاري مراسم روزجهاني كارگر سال ۸۹ " و خواسته های آنان وتعطیلی روزاول ماه مه(۱۱اردی بهشت)روزهمبستگی جهانی کارگران،با دریافت حقوق ومزایای کارگری شان را به عنوان خواست عمومی کارگران ایران خواستاریم. کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد) kanounhambastegi@gmail.com امضاء ها اتحادیه ی آموزشی کارگران ( آ. ب. ف) ABF وبلاگ دفاع ازمبارزات کارگران ایران http://3rooz.blogspot.com کانون دفاع از آزادی بیان – گوتنبرگ خانه فرهنگ وهنر – گوتنبرگ رادیو همبستگی با صدای کارگران – گوتنبرگ فرهنگسرای اندیشه – گوتنبرگ (سوئد) انجمن کوشا – گوتنبرگ آسیل کمیته ی – گروه ایران – گوتنبرگ سیروس نوروز بیگی عضوجامعه دفاع ازحقوق بشرو دمکراسی درایران- گوتنبرگ انجمن ایران همراه – گوتنبرگ انجمن دوستی ایران و سوئد – پارتیله انجمن مهرگان – گوتنبرگ کانون مهر ایران – گوتنبرگ انجمن قصه – گوتنبرگ انجمن تاتر آزاد – گوتنبرگ انجمن فرهنگی بهنما – گوتنبرگ کانون پژوهش فرهنگ ایران رادیو همصدا – گوتنبرگ انجمن فرهنگ غذای ایرانی و رژیم های غذایی – گوتنبرگ بنیاد ادبیات وهنر- گوتنبرگ رادیو سپهر – گوتنبرگ مدیریت رادیو زاگرس – گوتنبرگ انجمن مبارزه با مواد مخدر( رادیو تلاش) پروتکل نشست فعالان کانون درمرکز اندیشه با درود به همه رفقا نشست اعضاء کانون در مرکز اندیشه و تقسیم کار و برنامه ریزی روز شنبه را به اطلاع رفقا میرسانیم. از طرف : هیئت مسئولین روز شنبه 25 سپتامبر برنامه ها به ترتیب زیر اجراء می گردد: ترانه و سرود خوانی فریبرز کرمی 20 دقیقه مجری برنامه رفیق نیکی میرزایی به حاضرین خیر مقدم گفته و با اعلام سکوت یا کف زدن به مدت یک دقیقه به یاد جانباختگان راه آزادی و با شعر خوانی برنامه را به شرح زیر اعلام میدارد . 15 دقیقه شعر خوانی آقای پرویزی 10 دقیقه سخنرانی مهدی اصلانی 45 دقیقه آنتراکت 15 دقیقه نمایش تاتر 30 دقیقه هشمین روز هفته نویسنده کارگردان و بازیگر داوود رحیمی پرسش و پاسخ با مهدی اصلانی 60 دقیقه موسیقی شمیم و یارا و مسعود مقدم 30 دقیقه در ضمن به پیشنهاد امیر ؛ توافق شد در رابطه با زندانیان کارگر وتمامی زندانیان سیاسی شب همبستگی با یاد آنان در ماه نوامبر برگزارکنیم . که مورد توافق جمع قرار گرفت این برنامه با اکثریت آراء تصویب شد . امیدوارم که بتوانیم برنامه موفقی را در روز شنبه 25 سپتامبر به نمایش گذاریم . قربان شما همگی امیر برنامه کنفرانس بین المللی همبستگی ، دفاع و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در جهان 22 - 24 اکتبر 2010 کپنهاک - دانمارک پنج تم سیاسی کنفرانس بشرح زیر است : 1- شرایط زندانیان سیاسی در سراسر جهان 2 - بازداشت حکومتی - Administrative detention 3- لیست ترور / لیست سیاه 4 - طبقه ، ملیت و جنسیت 5 – تریبونال برنامه جمعه 22.10.2010 : ساعت 14.00 : ثبت نام و تعیین محل اقامت ساعت 15.00 : افتتاحیه و خوش آمد گویی و پیام های بین المللی و بحث و گفتگو ! کشورهای شرکت کننده : مکزیک، فلسطین، فیلیپین، ایران، کلمبیا، کشور باسک، کردستان ساعت 16.30 : استراحت ساعت 16.45 : Workshops بخش اول ساعت 19.00: شام ساعت 20.0 : نمایش فیلم درباره زندانیان سیاسی از ایران ، فیلیپین و فلسطین برنامه شنبه 23.10.2010 : ساعت 09،00 :صبحانه ساعت 10.00 : پلنوم : سخنرانی و بحث و گفتگو درباره " همبستگی در ارتباط با زندانیان سیاسی" ، کشورهای شرکت کننده : مکزیک،کلمبیا،کشور باسک و کردستان ساعت 11.00 : استراحت ساعت 11.15 : Workshops بخش دوم ساعت 14.30 : پلنوم : سخنرانی ها و بحث و گفتگو توسط وکیل مومیا ابو جمال- Robert Bryan و Behic Asci وکیل انجمن خانواده های زندانیان سیاسی در ترکیه - Tayad ساعت 16.00 : استراحت ساعت 16.15 : Workshops بخش سوم ساعت 18.30: پلنوم : سخنرانی و بحث و گفتگو درباره " همبستگی در ارتباط با زندانیان سیاسی" ، کشورهای شرکت کننده : فلسطین،لبنان،فیلیپین و ایران ساعت 19.30: شام ساعت 20.30 : موسقیی : Mizgin Band and DJ Mescal برنامه یکشنبه 24.10.2010 : ساعت 10.00: صبحانه ساعت 11.00 : workshops بخش 4 ساعت 12.30 پلنوم و ارایه جمع بندی از workshops درباره 5 تم سیاسی کنفرانس، بحث و گفتگو ساعت 13.30 : ناهار ساعت 14.30 : اختتامیه – سخنرانی و سرود خوانی ساعت 16.30 :پایان کنفرانس ، تمیز کردن و رفتن به خانه! مکان کنفرانس : Vibenshus Skole, Kertemindegade 10, 2100 København www.freeallpoliticalprisoners.org freeallpoliticalprisoners2010@yahoo.com شب همبستگی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و فعالان کارگر زندانی از جمله : بهنام ابراهیم زاده - رضا شهابی ابراهیم مددی - منصور اسالو و غلامحسینی.... تا به امروزدرایران وخارج از کشوراعتراضات وسیعی برای آزادی بی قید وشرط دستگیر شده گان سازمان داده شده است. ما با اعلان شب همبستگی با خانواده های زندانیان سیاسی و کارگران زندانی درشهرگوتنبرگ جمعه شب ۱۲نوامبر۲۰۱۰ گرد هم می آییم ایرانیان آزادیخواه ، نهادها وفعالین سازمان ها واحزاب مترقی در گوتنبرگ! بدین مناسبت شما را فرا می خوانیمتا همبستگی با خانواده های زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و آزادی بی قید و شرط همه آنان ، درکنار همدیگر، در شب همبستگی گرد هم آییم . برنامه ها : شعرخوانی - اجرای قطعه نمایشی - موسیقی – نمایش فیلم از زندگی کارگران- گفتگو- پیام ها زمان:جمعه۱۲نوامبر۲۰۱۰ ساعت۱۸تا۲۱( شش تا نه شب) مکان:سالن اجتماعات هاگا بیون کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com تلفن تماس:0736778815 گزارش عملکرد مالی درسال 2010 میلادی موجودی از سال قبل 96 کرون درآمد ها واریزبه حساب بانکی هزینه ها 1- کمک ازآ- ب- اف 10000 کرون - هزینه بانک 452 کرون 2- اتحادیه سراسری 8000 کرون - هزینه های رادیو 19942 کرون 3- اتحادیه سراسری غرب 4000 کرون - هزینه ثبت کانون 267 کرون 4- کمک جهت محمود صالحی 10500 کرون - کرایه اتوبوس دانمارک 10000 کرون 5- فروش بلیط و فیلم شاملو 3800 کرون - پرداخت به تهیه کننده 6- دریافت هزینه سفردانمارک 6980 کرون فیلم شاملو 3848 کرون 7- حق عضویت وکمک اعضا 2745 کرون - هزینه سفرسخنران 1500 کرون 8- کمک ازانجمنهای دیگر 6570 کرون جمع 52595 کرون - هزینه هنرمندان 5000 کرون - هزینه سالن نمایش فیلم 2000 کرون درآمدها واریزبه صندوق کانون - هزینه سالن هاگابیو 400 کرون 1- جمع آوری کمکهای مردمی - ارسال به محمود صالحی 16000 کرون جهت محمود صالحی 5500 کرون 2- کمک جهت برنامه یادمان - هزینه برپائی مجمع عمومی 5200 کرون توسط یکی از علاقمندان 2000 کرون - هزینه قند وچای جلسات 203 کرون 3- دریافت کمک و هزینه برپائی مجمع عمومی نهادها 3800 کرون جمع کل هزینه ها 64812 کرون 4- کمک مالی ازاعضا و یاران 1400 کرون جمع 12700 کرون جمع کل درآمد ها 65295 کرون موجودی درپایان سال 2010 579 کرون توضیح اینکه کانون مبلغ 5000 کرون بابت هزینه اجاره سالن جهت برگزاری مراسم یادمان یاد یاران در کشتارسال شصت و هفت به خانه مردم ( فولکت هوس ) واقع دریرن توریت بدهکارمیباشد. هیئت مسئولین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)

۱ نظر:

mojtaba hojatoleslami گفت...

فتنه احمدی‌نژاد. سلام، الان تازه متوجه شدم چرا در سالروز وفات امام خمینی ، حضرت امام خامنه‌ای فرمودند که خود امام خمینی بارها فرمودند اشتباه کردند و منظور ایشان از این حرف چه بود . با رفتار اخیر رئیس جمهور بالاخره روشن شده است که احمدی‌نژاد با دادن نتایج آرا دروغی انتخابات به امام خامنه‌ای، باعث شدند که حضرت امام خامنه‌ای در ملا عام اعلام کنند که حمایت از احمدی‌نژاد بعد از انتخابات، اشتباه بوده است. فتنه اصلی‌ زیر سر احمدی نژاد و خائنین امثال خودش بوده و هست.ای کاش دسته احمدی‌نژاد هم سر به خیابان بگذارند شخصاً ترتیب ایشان را هم از پشت بام خواهم داد. سرباز ولایت من هستم نه آن مشائی دزد.