۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

کتابفروشی و کتابخانه و پاتوق اندیشه گشایش می یابد

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند
جمعه11فوریه ساعت ۶بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
مرکز فرهنگی اندیشه گشایش می یابد
اولین جلسه؛بحث وگفتگوبا سروژ قازاریان
رئیس بخش مبارزه با تبعیض کمون شهر گوتنبرگ
پیرامون :
نابرابری وتبعیض وبرنامه عمل کمون گوتنبرگ درقبال آن!
زمان: جمعه 11فوریه۲۰11ساعت۶ تا ۹شب
مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: