۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

نوروز بر همگان مبارک باد

درآخرین سه شنبه اعتراض سال هرمیدان ، میدان آزادی و هر خیابان، خیابان آزادی... امیرجواهری لنگرودی چهارشنبه سوری امسال در متن "سه شنبه های اعتراض وخشم " علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی ایران بر پا می گردد. جوانان ما فریاد بر می دارند : اسپند اسپند دونه، سید علی خوب بدونه/ بزودی سرنگونه! اسپند اسپند دونه، دیکتاتوری نمونده / دیکتاتور سر نگونه! اسپند دونه دونه ،سید علی سرنگونه/ محمود جون به دنبالش رونه سال ۹۰ از راه می رسد. درسال نو آزادی وآبادانی وشادی خواهد آمد! چهارشنبه سوری امسال درسری سه شنبه های اعتراض ۲۴اسفند ، درهرکوی وبرزنی، شعله افروزبرافروختن بوته های آتش ،میلیون ها تن ازجوانان شاد دختر و پسرکشورمان درایران خواهیم بود که آوازخوانان درحلقه جنگ و گریزهای گریلایی شان دربرپایی مراسم چهارشنبه سوری امسال فریاد سرمی دهند : اسپند اسپند دونه، سید علی خوب بدونه/ بزودی سرنگونه! و بدین ترتیب شادمانانه به پیشواز نوروز و بهار می روند. درسال جدید؛ تردید مدارکه همه ازراه خواهند رسید وجمع ما جمع خواهد شد ودرسال جدید، "کسی ازگدایی غرور درسال بد سخن نخواهد گفت" . سال ۸۹ ضربان پرطپش همه آحاد جامعه ما دردرون کشوروایرانیان درسراسرجهان را با خود داشت. ضربانی که قلب شان دراین سوی جهان با دهن های بسته هزاران هزارومیلیون ها تن درصف به هم پیوسته میدان فوزیه تا میدان آزادی پهلوبه پهلوی هم داشتند ودربرابررژیم وشرارت های سرکوبگرانه آن به هم لبخند می زدند. و شعارمی دادند ، "نترسیم، نترسیم / ما همه باهم هستیم" . درسال ۸۸، ضربان قلب مان در۱۸تیر، با ضربآهنگ فریاد هزاران هرازدانشجوبرفضای تب آلود میهن مان سایه افکند تا فریادشان رابرای شکستن سکوت خوف آورسالیان و نبود بیشمار یاران، گره زنند. ضربان قلب یکایک مان،آنگاه که عکس خونین " ندا آقا سلطان" زن جسارت آفرین نماد جنگ های نابرابرخیابانی وسنگفرش های آن، دربرابرچشمان همگان برزمین فتاد، دریافتیم که دستاربندان حق تیرگرفتند تا تیرماه را به خون کشند. آنگاه که حرامیان بزدل، جنازه سوخته " ترانه موسوی " را دربیابان ها رها کردند، مردمان ما با چشمانی اشک آلود، به یاد جنازه های رها شده دوست مان " مجید شریف " ویاران مان "محمد مختاری " و" محمد جعفر پوینده" دربیابان های اطراف تهران ویا درسرد خانه ها، درهنگامه فراموش نشدنی سلسله قتل های زنجیره ای سیاسی ایران افتادیم. همگان دریافتیم که این جانوران ازاسلاف همان درنده خویان امنیتی " اسلامی " ها و " کاظمی " ها اند که همچنان می کُشند تا خود زنده بمانند . همچنانکه بدن درهم دریده" امیرجوادی فر لنگرودی" دانشجوی جوان را ازخیابان به زندان کهریزک ، بعد به بیمارستان ودیگرباربه کشتارگاه می کشانند وبعد ترجنازه اورا تحویل پدرش دادند. ازکشته ها پُشته ساختند وسعی داشتند، بخشی ازآن کشته شده گان رادرگورهای جمعی، شبانه دربهشت زهرا به خاک بسپارند که گندش درآمد ونتوانسند دیگرباردربرابر حضورمیلیونی مردم ازجای برجسته، "خاوران "دیگری بیافرینند.با اینهمه بخشی ازپیکرهای مثله شده را تحویل خانواده ها دادند. جنازه خونین "سینا آرامی لنگرودی " به گورستان وادی آن شهرستان شمالی منتقل شد وهمه اهالی فامیل توسط نیروهای امنیتی تهدید شدند تا بدون هیچ سروصدایی جنازه را به خاک بسپارند ولی آنگاه که مردم خبرشدند وبدن "سینا" درهای وهوی جمعی مردم وتجلیل ازاین جوان به خاک سپرده شد، سر سپردگان اطلاعاتی فراررا برقرارترجیح دادند. بدین ترتیب در ورای نبرد یکسال اندی؛ پیشروی وعقب نشینی مردم ، دردادن هزینه های سخت، کشتار، بازداشت و زندان وشکنجه وتجاوزوداغ دل مادران پارک لاله ومادران اعدامی دربرابر وجود صدها تن اعدامی درکردستان، بلوچستان، مشهد و پهنه جغرافیای ایران، نظر تمامی جهانیان رابه ابعاد این جنایات جلب نمود. رودررویی فروخفته مردم وعقب نشینی آنان با خیزش دگرباره موج اعتراضات واعتصابات مردم تونس ومصر، و فراردیکتاتورها " بن علی " و " مبارک " فرصت همدردی وهمبستگی مردم ما ن با مردم هم سرنوشت مان درتونس ومصر، باردیگرخیزش خیابانی رادر۲۵ بهمن واول اسفند و۱۰اسفندودیگرباردرسه شنبه های اعتراض وخشم جوانان شعله ورساخت وشعار" مبارک ، بن علی / نوبت سید علی" در سراسر ایران طنین اندازشد. امسال آخرین "سه شنبه اعتراض و بروزخشم" جوانان با مراسم عظیم ومیلیونی چهارشنبه سوری وآتش بازی گره خورده ودرمیان های وهوی سرداران سپاه وامامان جمعه وفتاوی شداد وغلاظ ولی فقیه، پیشقراولان جنبش خیابانی یعنی توده میلیونی جوانان دخترو پسر، دندان تیزکردند تا داد ستانند. دراساس جشن وسرورچهارشنبه سوری ونوروزامسال، پاسخی قاطع علیه تاریک اندیشان جمهوری اسلامی ایران است. باید آن راشعله ورنمود ودردل هرکوی وبرزنی پرتوافکن ساخت. تاآتش بوته ها ی برافروخته، خرمن سوزوبسیج گر، دل هایی شود که برای شادی وشاد خواری دربرابرارتجاع می تپد وایستادگی و مقاومت جنبش ضد دیکتاتوری را پله به پله به پیش می برند. جمهوری اسلامی در فرامین سرداران سپاه، مُصراست از تجمع میلیونی جوانان جلوگیری کند. چرا که می داند این مراسم می تواند یه خاطر خصلت غیرمتمرکز وسراسری خود، در دل جنبش عظیم میلیونی ضد دیکتاتوری، اگرتوسط سرکوبگران اش به خشونت کشیده شود، می تواند با پایداری ومقاومت توده ای روبروگردد. به شعله ورشدن آتش کینه و خشم مردم برای فروریزاندن همه دیواره های توحش ووحشیگری نظام خونریزبدل گردد. اینجاست که باید دراین شرایط حساس تاریخی کشورمان،ایستادگی ومقاومت را با هدفمند شدن وسازمانیابی هسته های مقاومت درهرکوی وبرزنی درسطح محلات، پیوند داد تا شکاف را عمیق ترساخته و پیشروی را ممکن گرداند. درامرسازمانگری این جشن فرخنده همه اقشارو لایه ها ومحرومین و طبقه فرودست و فعالان سازمانگر جنبش های اجتماعی بویژه مادران و زنان ،می توانند سهم بایسته ی خود را ایفاء کنند. می توان تمامی جامعه ازخانه تا کوچه وخیابان، ازخانه تا مدرسه و دانشگاه، ازمحیط زیست تا کارخانه ،با برپایی کُوپه های آتش، شعله مقاومتی برافروخت تا زبانه های سرخ فام آن، دامنه نهاد های فتنه وفساد وتباهی رژیم را به عقب نشینی کشاند. می توان مراسم چهارشنبه سوری، نوروزوسیزده بدرامسال را با شادی و لذت و همراهی پرشمار توده ای با مادران خاوران واعدامی، مادران پارک لاله و ناپدید شده و زندانی، به سکوی پرشی برای هماهنگ کردن مبارزات گسترده توده ای و اعتصابات سراسری بدل ساخت. می توان ازاین ایام برای مستحکم کردن ارتباطات همه طبقات محروم و زحمتکش جامعه جوان ما با ایجاد شبکه های مستقل اطلاع رسانی و تدارک هسته های مقاومت مستقل جوانان هرمحله کشاند و آتش تداوم مبارزه با حاکمان زور مداررا نقشه مند ومستمرساخت . پیام هرجوان و نوجوانی که ازروی بوته آتش می پرد؛ یاد: ندا- سهراب – کیانوش- پروانه- امیر- رامین- سینا- محسن- فرزاد وده ها و صد ها تن دیگر، مبارزه با بیداد دین سالاران،حزب الله، ثارالله،لباس شخصی ها ودیگر ماموران اطلاعاتی و نظامی رژیم خواهد بود. هرجوان، هردانش آموزدختروپسر، هرمعلم، هراستاد دانشگاه، هرپرستار، هراخراجی ازکاروبیکارشده، هرمادرو پدر، هرخانواده اعدامی وزندانی، هرکاسب وشاغل، هرروستایی وشهری که ازبوته های آتش می پرند،با شعارخود؛" آی بته،بته، بته/ رژیم باید بیفته" بواقع تمامیت موجودیت نظام رانشانه می گیرند تا پایه های بی بنیان حاکمیت اش را بیش ازپیش بلرزانند تا اوراازمعرکه ساقط سازند. باید سرخی را ازآتش برگرفت وبرسرحاکمان کُوفت و این جرثومه های بی بوته را ازپیش پای رُفت. باری ؛ سال ۹۰ از راه می رسد. درسال نو آزادی وآبادانی وشادی خواهد آمد نوروز ۱۳۹۰برهمگان مبارک باد! اسفند ۱۳۸۹

هیچ نظری موجود نیست: