۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

آکسیون مشترک اعتراضی شنبه 27 اکتبر در میدان یرن توریت گوتنبرگ


اطلاعیه مشترک
آکسیون اعتراضی شنبه۲۷اکتبردرمیدان یرن توریت- گوتنبرگ (سوئد)
باهمه توان از کارزارهفته همبستگی باکارگران وخواسته های مطالباتی کارگران  پشتیبانی نماییم!
انسان های آزاده، فعالین مدافع حقوق کارگران، احزاب ، سازمان های مدافع مبارزه طبقاتی
درپاسخ به فراخوان شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست ودرپیوند با تحرکات هفته همبستگی باکارگران (۲۰ تا۲۷ اکتبر) برای آزادی فعالین کارگری ودردفاع از مطالبات برحق کارگران ایران اقدامات مشترک خود را در طی هفته به اشکال مختلف متجلی نماییم.
 در حال حاضر رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز، و دیگر فعالان جنبش کارگری بدون دریافت کوچکترین خدمات پزشکی ودرمانی و در وضعیت وخیم جسمی همچنان در زندان های ضد بشری جمهوری اسلامی به سر میبرند.عادله چراغی همسر علیرضا عسکری بعد از آزادی وی دستگیرشدند همچنین رسول بداغي عضو كانون صنفي معلمان و عبدالرضا قنبري معلمين معترضي كه خطر اجراي حكم اعدام بر روي سرش قراردارند در زندانند. جدا از این رژیم اسلامی در هفته های اخیر ده ها تن از فعالین دفاع از حقوق کودک، حقوق زنان و فعالین جنبش دانشجویی را احضار و یا  روانه زندان کرده است.
دوراخیرمبارزات کارگران شکلی دیگر بخود میگیرد. تهیه طوماری بیش از ۲۰ هزارامضاء، رژیم سرمایه داری را تحت فشارقرارداده است وهمه وابستگان رژیم از قبیل "خانه کارگر"،"کمسیون کارگری مجلس" رژیم را، به صرافت راه حل انداخته است. کارگران مستقل غیردولتی در طومارهای اعتراضی شان، دولت و کارفرمایان را تهدید کرده اند که اگر این بار خواست هایشان بی جواب بماند، اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد.
ازسوی دیگر بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی حتی نفس کشیدن را هم برمردم نا ممکن کرده است، برای کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان ایران راهی جز مبارزه برای سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ودگرگونی زندگیشان باقی نمانده است، ضرورت به عقب راندن ماشین سرکوب رژیم، از همه ما، افراد، جمعیت ها، نهادها، احزاب، سازمان ها ودیگر تشکلات کارگری، چپ، سوسیالیستی و کمونیستی می خواهد که متحدانه تر وارد عمل شویم.
ما درهمین راستا، همه احزاب، سازمان ها، نهادها و فعالین جنبش کارگری، کمونیستی، چپ و انقلابی ایران در گوتنبرگ را برای مدافعه از کارزار بین المللی درهفته همبستگی باکارگران (۲۰ تا۲۷ اکتبر)  در دفاع از مطالبات بی پاسخ ماندۀ کارگران، به نشانه همبستگی با جنبش کارگری ایران، برای آزادی فوری وبدون قید و شرط فعالین کارگری ودیگر زندانیان سیاسی فرا میخوانیم و دست خود را برای همکاری بسوی همه پیش می آوریم.
ازهم اکنون درتدارک هفته همبستگی با جنبش کارگری وآکسیون اعتراضی شنبه ۲۷اکتبردرمیدان یرن توریت ساعت۲ تا ۴ بعد ازظهرفعالانه ومتحدانه شرکت کنیم.
کارگران در بند و کلیۀ زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!
زنده باد همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ایران!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی و سوسیالیسم!
اتحاد فداییان کمونیست واحد گوتنبرگ
حزب کمونیست ایران واحد گوتنبرگ
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)- هیئت اجرایی ، واحد گوتنبرگ
کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

هیچ نظری موجود نیست: