۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

نشست پالتاکی فعالان شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست در تاریخ جمعه 22 نوامبر بین چهارتن از نمایندگان گرایشات شورای نمایندگان

شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند

جلسه سخنرانی،بحث وگفتگوی اتاق شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادها پیرامون:
رئوس بنیادین توافقات مشترک سیاسی بلوک چپ
دراین مرحله کدام ها هستند؟

سخنرانان اطاق نمایندگان :
1-جمعی از چپ های کلن
 2-سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) - کمیته مرکزی
3-سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) -هیئت اجرایی
4-کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)
5-هسته اقلیت
زمان : جمعه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳
ساعت : ۲۰بوقت اروپای مرکزی
توجه : دراین نشست هرنماینده ای به مدت ۲۰ دقیقه فرصت گفتگو داشته که۱۵ دقیقه را به بیان نظر خود و ۵ دقیقه آنرا به جمعبندی بحث خود اختصاص می دهد. همچنین دو(۲)ساعت ازوقت نشست  به شرکت کنندگان دراطاق برای اظهارنظرو دخالتگری فعال آنها اختصاص می یابد
 راهنمائیهای لازم برای حضور دراتاق و آدرس اتاق
کاتگوری middle east سپس روی iran‏ کلیک میکنید. بعد روی
 نام اتاق shooraye namayandegan chap va comunist ‏ کلیک میکنید
سقف این جلسه ۴ساعت یعنی از ساعت ۰۰:۲۰ تا ۰۰:۲۴ بوقت اروپای مرکزی است٬ براى جلوگيرى از اتلاف وقت از کلیه رفقا تقاضا میشود برای آزمایش صدا و مسائل فنی یک ربع زودتر از ساعت ۴۵:۱۹ دراتاق حضور بهم رسانید تا بتوانيم جلسه را راس ساعت۰۰:۲۰آغاز کنيم.


هیچ نظری موجود نیست: