۱۳۹۳ خرداد ۲۳, جمعه

وبلاگ انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه خبر می دهد : صدای کارگران باشیم ! گزارش مالی فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ


کارگران و مردم بیدار دل و آزادیخواه


درپیشینه جنبش کارگری ایران ، راه اندازی و احیاء صندوق های مالی یاری به اعتصابات ، اعتراضات و خانواده های بیکار شده و زندان رفته کارگری ،سنت دیرینه دارد. کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ ، خود را یکی از بازوهای احیاء این سنت نیکو در این شهر می شناسد و این کار بیدریغ تنها و تنها با حمایت و پشتیبانی شما ها تا به امروز تحقق یافته است. خود را مدیون محبت های انسانی تان می شناسیم و این گزارش را برای آگاهی شما و در پاسخ به دخالت گری یکایک تان در این عمل نیک انسانی فراهم آورده ایم.


آزادی خواهان و انسان ها ی مسئول!صدای کارگران باشیم !

گزارش مالی فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
با احترامی عمیق به اطلاع می رسانیم ؛ همواره وجدان عمومی بخشی ازجامعه ایرانیان شهر گوتنبرگ ،ازشروع تا به امروزبه فراخوان های مالی ما در امر یاری رسانی به سفره های خالی کارگران ایران  پاسخ داده تا ما بتوانیم یاری رسان خانواده های کارگران نیازمند در ایران باشیم .شعاع عمل اقدام ما به مثابه کارخیریه ای نیست. این اقدامی انسانی و انقلابی است در برابر ایستادگی، مقاومت و مبارزه کارگران ایران و در خدمت استمرار مبارزه قدرتمند کارگران . ما خود را دربرابراین اقدام و وظیفه انسانی ومبارزاتی، مقید و مسئول می شناسیم و گزارش دهی به عموم مردم را عرصه ای از این وظیفه انقلابی می نامیم .

همه شما کم و بیش ازبارمشکلات زندگی کارگران ایران با خبرمی باشید؛ تعطیلی کارخانه ها و واحد های تولیدی، حدت اخراج ها وبیکارسازی ها ، نپرداختن به موقع حقوق کارگران ، سوانح کاری کارگران در حین کار، نبود بیمه بیکاری، مرگ کارگران درمعادن واحضارها و بازداشت ها و زندان کردن های فعالین کارگری ووصول وثیقه های چند ده وصد میلیون تومانی وآنگاه بیکارکردن کارگرزندان رفته ازمحیط کار وغیره... عمده ترین شاخص های دشواری وامنیت شغلی میلیون ها کارگرزن ومردوبخش های وسیع مزد وحقوق بگیران درسراسرایران می باشد . 

بخش زیادی ازشما ها به خوبی ازشرایط اسفناک مالی درایران مطلع هستید و اگر خود نیز برای زمانی با مشکلات مالی مواجه  بوده وآن را درزندگی خود تجربه کرده ، می دانیم که لحظات چگونه می گذرد وآدمی را به چه کارهایی وا نمی دارد. طی سال گذشته چند کارگردربرابر فقرمطلق وعدم پاسخ گویی به نیازهای زندگی اعضاء خانواده وخجل ماندن دربرابرسفره های خالی شان،متاسفانه چاره کار رادر پایان بخشیدن به زندگی خود یعنی  خودکشی خویش دیدند درست ازهمین منظردرایران ، این کشورنفت و گاز و منابع طبیعی دربرابر دزدی ها واختلاس های میلیاردی وشمشیرخونچکان اسلامی  ، چنانچه کارگری بیکار شود حقوق بیکاری به او تعلق نمی گیرد. چنانچه مقاومت ورزد ، سروکارش با احضار،بازداشت و زندان و ...است.
یکی ازمسائلی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم که بسیارهم بحث برانگیز است ، مسئله چگونگی جمع آوری کمک های مالی و رساندن آن به کارگران بیکاریا خانواده های کارگران  دستگیرشده و زندانی است. درداخل وخارج کشوردوستان و رفقایی هستند که زحمات زیادی در این رابطه کشیده اند.  اعم از جمع آوری کمک مالی و یا تشکیل صندوق یاری رسانی های مالی کارگری موقت  و دائم که هرکدام ازاینها تا به امروزنتایج مثبتی داشته است . چنانچه بخواهیم صادقانه با خودمان برخورد کرده باشیم ما قادر به حل مشکلات مالی تمام کارگران نیستیم. ولی اگرتنها قادر به حل بخش کوچکی ازآنان باشیم ! نباید همت کنیم و دست به ایجاد یاری رسانی مالی  " دائمی "  بزنیم ؟
هزینه کردن بخشی ازدرآمد مستمر و یا ایجاد یک منبع درآمد دائمی ازطرح های پیشنهادی است که می تواند چهره دیگری از مبارزات کارگران ما در مقابله با استبداد حاکم، دراین مرحله تلقی گردد
.تجربه فراخوان های مالی فعالین کارگری برای محمود صالحی وعلی نجاتی ، یاری به فعالان دستگیر شده سندیکای شرکت واحد تهران و حومه وغیره درمقطع بعد ازدستگیری و به زندان رفتن آنان، در جاجای جهان و بخشا توسط ما درشهرگوتنبرگ وپاسخ مثبت شما آزادیخواهان ایرانی، عرصه عملی پُرکششی را درداخل و خارج بین فعالان و مدافعین کارگری برانگیخت وهمه عوامل یاری رسان شبکه مافیایی ( سولیداتت سنتر) و عوامل مخرب آنان را سرجایش نشاند.انجام این کارباردیگرضرورت ایجاد یک درآمد مستمر که بدون انقطاع یاری رسان کارگران به وقت نیاز باشد را معنی می بخشد.
 طرح درآمد مستمر، از جانب شما ها در آخرین گفتگویی که امیرجواهری در همراهی با منصور اسانلو با رادیو سپهردراسفند ماه ۱۳۹۲ داشت،(۱)* پیشنهاد گردید؛ طرحی که ازیک سو می تواند به شکل اتوماتیک هرماه با توجه به میزان درآمد تان پرداخته شود وازسوی دیگرزمان درگیری با مسائل مالی را به حداقل شکل موجود برساند.
فعالان کانون ما ،برای اطلاع رسانی و تقدیم گزارش انجام کار خود درسال۱۳۹۲تا به امروز، گزارش زیر را تنظیم و یادآور می گردیم که تمامی درآمد ها وارسال پول های صورت گرفته به ایران و به اشخاص حقیقی و حقوقی ، درنزد فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ موجود است .
جا دارد از این فرصت بهره گرفته و همه شما را مخاطب قرار داده و تشکر و امتنان قلبی خود را ازیکایک تان اعلام داریم . چنانچه یاری شما ها نمی بود ، در اساس گزارشی نیز نبود و پولی جمع نمی گردید.
اقدام جمعی ما در کنار شما و یاری تان درانجام این کار، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان نظام اسلامی که امر یاری رسانی ها را به شبکه های بیگانگان منسوب می دارد، جواب دندان شکن شما به یکایک آن پا منبری خوانانی است که ؛رسالت وجودی طبقه رنج وکار جامعه و خانواده های آنان را در نمی یابند و زندان را مامنی برای ادامه حکومت ضد انسانی خود می شمارند.

ما به جان، خود را دربرابردریافت پیشنهادات وارائه نظرهای راه گشای شما می بینیم و با اعلام شماره حساب    «   کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ» ازهمگان می خواهیم که درادامه این اقدام انسانی ما را تنها نگذارند.
شماره حساب بانک جیروی ما :
9104-477
شماره حساب بانکی ما :
سوئد بانک  : 810599145755014
کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ - سوئد 
هماهنگ کننده یاری ها ی مالی کانون به خانواده های کارگران زندانی در ایران
امیرجواهری لنگرودی
اردیبهشت ۱۳۹۳

گزارش تفکیکی در آمد ها و هزینه ها و موجودی  سال 1391و 92

حواله های پرداختی به ایران و نقاط مختلف کشوربه اشخاص حقیقی و حقوقی بر پایه نیازمندی های شناسایی شده آنان عمدتا توسط فعالان کارگری داخل کشور


 حواله به تهران           10000کرونحواله به جنوب           10000کرونیاری به اعتصاب معدن آفریقای جنوبی
                                    1500کرون


حواله به آذربایجان           9500کرون         

حواله به کردستان              500کرون                حواله به تهران       15000کرون


حواله به کردستان           2000کرون


حواله به لوله اهواز           650کرون


حواله به کردستان       12700کرون


حواله به اهواز             2200کرون

حواله به جنوب             8100کرون
( توضیح : از این مبلغ 5000کرون حواله رفقای کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر و3100کرون از جانب کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ )حواله به جنوب            1100کرون
جمع حواله ها به ایران    73250کرون              
    در
درآمد ها ازجلسات فرهنگی ، اجتماعات ایرانیان،کنسرت هاو تظاهرات خیابانی و پاتوق کتاب اندیشه

-------------------------------------------------------------

موجودی باقیمانده ازسال 1391                   24610کرون

یاری از ماراتن خیابانی برلین                   9800 کرون

مراسم چهارشنبه سوری گوتنبرگ سال92    5217کرون


اجرای تاتر مسعود اسدالهی                       1733 کرون

کمکهای تلفنی به رادیوسپهر                       3050کرون
این کمک ها به ترتیب تلفن ها با اسامی افراد به ثبت رسیده است

آقای جمشید شمالی                                   200کرون

آقا رحیم                                                 200کرون

شمارش قلک خانم علمشاهی به تفکیک             1122کرون

برنامه کنسرت شهرام صولتی                       4769کرون

شمارش قللک آقای جلال                            1500کرون

یاد آور گردیم که این پول به نام4 کودک به نام های(لیون- رها- مددین- دیدار) ثبت شد


مراسم نوروزی هنرمند آقای مرتضوی              4046 کرون

8مارس روزجهانی زن در خیابان گوتنبرگ       1710کرون

رادیو دیارآقا بهرام                                       1000کرون

اول ماه مه در خیابان                                    1400کرون

آقای جمشید شمالی                                        200کرون

خانم فرح                                                     100کرون

دکتر یونس                                                   300 کرون

کنسرت همایون شجریان 19و20 آپریل               2013کرون                                

کنسرت حسین علیزاده28 سپتامبر                     2324کرون

کنسرت محسن نامجو                                     910کرون
وهمچنین                                                40کرون دانمارک


یاری به صندوق پاتوق کتاب اندیشه                     306کرون

خانم مهین به صندوق اندیشه                              500کرون

آقای جمشید شمالی                                           400کرون

یاری رفقایی از دانمارک                                   1250 کرون

خانم  رفعت                                                   1000کرون

آقای جمشید شمالی                                            200کرون

خانم رفعت                                                   1000کرون


فعالین کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر برای حواله به  کارگران جنوب ایران                       5000کرون                                                                                                 
     ---------------------------------------------------
      جمع در آمد ها درسال 1392                   75910 کرون
     
      جمع حواله ها به ایران                            73250کرون

     -----------------------------------------------------
   
   موجودی صندوق در پایان سال 1392                            2660     کرون


                              
 این گزارش تا پایان سال 1392 است و بزودی گزارش جمع آوری یاری های مالی در مراسم چهارشنبه سوری و مراسم های نوروزی سال و ارسال پول به ایران را در آغاز سال 1393 گزارش خواهیم کرد. 
مراسم چهارشنبه سوری امسال 2014
که گزارش ان در فرصت دیگر ارائه می گردد 
امیر جواهری لنگرودی  


هیچ نظری موجود نیست: