۱۳۹۴ خرداد ۴, دوشنبه

کارزار سراسری در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی - عقیدتی در ایران ، خارج ازکشور در تاریخ ۰ ۳مه ۲۰۱۵

آکسیون مشترک  
دربرابردفتر روزنامه یوتبری پستن – گوتنبرگ 


برای برپایی تجمع اعتراضی دردفاع از کارگران زندانی وزندانیان سیاسی

ایرانیان آزادیخواه
رژیم اسلامی ایران در پی بازداشت ها و به زندان کشاندن فعالین کارگری و فعالان سیاسی موج جدیدی از خشونت و ارعاب را برای جلوگیری از پیشرفت مبارزه کارگران و مبارزات ازادیخواهانه مردم ایران براه انداخته است . 
کارگران و فعالان کارگری زندانی که در روزها و هفته های اخیر بازداشت شده اند آقایان محمود صالحی، فعال کارگری شناخته شده و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، و پدرام نصرالهی، عضو کمیته هماهنگی در شهرستان سنندج، می باشند که کماکان در وضعیت نامشخص در زندان سنندج محبوس هستند. همچنین شاپور احسانی راد و جمیل محمدی از فعالین کارگری شناخته شده ایران و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، ابراهیم مددی و داود رضوی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پس از ۲۲ روز حبس و بلاتکلیفی با قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ و عثمان اسماعیلی نیز با وثیقه ۵۰ میلیونی از زندان آزاد شدند، اما محمود صالحی به گزارش همسرش همچنان در زندان سنندج هستند ویک ماه دیگر نیز زندان ایشان تمدید شده است
جدا از فعالانی که در استانه اول ماه مه و طی هفته های اخیر دستگیر شده اند . ما شاهد این می باشیم که دهها فعال کارگری و سیاسی دیگر نظیر:  شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، یوسف آب خرابات،  رسول بداقی، غالب حسینی، واحد سیده و دهها کارگر و فعال سیاسی دیگر همچنان در حال سپری کردن  دوره محکومیت های سنگین خود در زندان های جمهوری اسلامی هستند.
در این راستا هیئت هماهنگی شورای نمانیدگان احزاب، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست فراخوانی برای کارزارسراسری درروزسی ام ماه مه ۲۰۱۵ جهت آزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی را داده است.
به همین مناسبت ما نیز به نوبه خود از این فراخوان دفاع نموده ودر پشتیبانی از آن آکسیون اعتراضی خود را دربرابردفتربزرگترین روزنامه صبح شهرگوتنبرگ درروزشنبه ۳۰ مه ساعت۱۳تا۱۵ بعد ازظهرهمزمان با دیگر کشورها فراهم می آوریم . تا به همراه شما ، صدای اعتراض خود را به گوش مطبوعات و مردم انسان دوست جامعه میزبان برسانیم .
ما امضاء کنندگان این اطلاعیه مشترک – گوتنبرگ ، تمامی ایرانیان آزادیخواه  و انساندوست را دعوت می کنیم تا به این حرکت انسانی همراه گردند .
ما خواهان لغو هرگونه اتهام علیه دستگیر شدگان و آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری و دیگر فعالان عقیدتی و سیاسی زندانی می باشیم
امضاء ها :
حزب کمونیست ایران - واحد گوتنبرگ
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – واحد گوتنبرگ
سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر( - واحد گوتنبرگ
کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۳ می ۲۰۱۵

========


فراخوان برای کارزارسراسری درروزسی ام ماه مه ۲۰۱۵
برای آزادی دستگیرشدگان اول ماه مه وآزادی همه فعالان
کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی به کارزار
واقدامات مشترک وسراسری، متحدا اقدام نماییم!

کارگران و آزادیخواهان


رژیم سرمايه دارى جمهوری اسلامی ایران همزمان با تهاجم به معیشت کارگران و گسترش فقر و بی حقوقی برای خانواده های کارگری و کل جامعه، موج دستگیری فعالان کارگری را طی ماهها و هفته های گذشته و به ویژه  در روزهای منتهی به اول ماه مه ، شدت بخشیده است. چند روز قبل از برگزاری مراسم اول ماه مه دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با دستگیری محمود صالحی ازچهره های شناخته شده سندیکای خبازان سقزوازاعضاء کمیته هماهنگی، عثمان اسماعیلی سخنگوی كميته دفاع از كارگران زندانی در مهاباد، ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  و داود رضوی عضو هیئت مدیره این سندیکا، دوره جدید تعرض به فعالین کارگری را شروع کردند. علاوه بر فعالانی که طی روزهای اخیر دستگیر شده اند دهها فعال کارگری و سیاسی نظیر شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، پدرام نصراللهی، محمد جراحی، رسول بداقی، غالب حسینی، واحد سیده و دهها کارگر و فعال سیاسی دیگر همچنان در حال سپری کردن  دوره محکومیت های سنگین خود در زندان های جمهوری اسلامی هستند.
درهمین راستا و برای اعتراض به موج جدید دستگیری ها، ما تمامی افراد، نهادها ، گروه های مترقی ومدافع آزادی را فرا می خوانیم که با اقدام مشترک وسراسری در روزشنبه ۳۰ ماه مه  ضمن افشای جنایات جمهوری اسلامی و آگاه کردن افکار عمومی و نهادهای مترقی جهانی، موجبات آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان کارگری دربند و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را فراهم سازیم .
در روز ۳۰ ماه مه  به هرشکل ممکن و موثر اعم از آکسیون ها ، پیکت، نمایشگاه، مراجعه به نهادهای کارگری در محل زیست و کار خود صدای اعتراض مان را متحد و یکپارچه علیه دستگیری و زندان فعالان کارگری و برای آزادی فوری و بی قید شریط همه فعالان کارگری دربند و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به گوش جهانیان برسانیم.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
هیات هماهنگی شورای نمانیدگان احزاب،سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
جمعه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۱۵ می ۲۰۱۵
============


جلسه بحث وگفت و شنود

رژیم جمهوری اسلامی همانند همیشه با تهاجمات روزمره به معیشت کارگران به تشدید و گسترش فقر، بی حقوقی و بیکاری در کلیت جامعه دامن زده ودر پیرو این سیاست های سرکوب گرانه، دستگیری ها و ضرب و شتم فعالان کارگری در طی ماه های گذشته و در پی آن بویژه در روزهای قبل و بعد از مراسم اول ماه مه در ایران و دستگیری گسترده فعالان کارگری، رژیم جمهوری اسلامی مجددأ این موج فشار بر کارگران را  شدت بیشتری داده است.
در این راستا هیئت هماهنگی شورای نمانیدگان احزاب، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست فراخوانی برای کارزارسراسری درروزسی ام ماه مه ۲۰۱۵ جهت آزادی دستگیرشدگان اول ماه مه وهمچنین آزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی را داده است.

به همین مناسبت ما نیز به نوبه خود از این فراخوان دفاع نموده ودر پشتیبانی از آن مراسم بحث و گفت و شنودی را در روز شنبه سی ام ماه مه ۲۰۱۵  برگزار میکنیم.
ما از کلیه نیروهای چپ و کمونیست، مردم آزادیخواه و مدافع آزادی زندانیان سیاسی در دانمارک دعوت می کنیم که در این مراسم شرکت نموده و بهمراه هم از این کارزار سراسری جهت آزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی پشتیبانی نمائیم.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم


حزب کمونیست ایران – کمیته دانمارک
فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) دانمارک
کمیته بین المللی برای حمایت از زندانیان سیاسی ایران
زمان:
۳۰  ماه مه   ۲۰۱۵ از ساعت ۱۵ تا ۱۸بعد از ظهر
مکان:
                                                                                                 
Griffenfeldsgade 41
2200 København N

===========


متینگ اعتراضی جهت آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران
در حالیکه کارگران در چهار گوشه جهان خود را جهت برپائی مراسم های اول ماه می- روز هبستگی مبارزاتی کارگران – آماده میکردند ، فعالین کارگری در ایران مورد یورش دستگاههای سرکوب رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
اعتصاب سرتاسری معلمان ، ادامه اعتصاب کارگران نورد لوله صفا از بیست آپریل ،ادامه اعتصاب گارگران قطار شهری اهواز و....در روزهای منتهی به اول ماه می و اطلاعیه های مشترک تشکل های مستقل کارگری  نشان ازاین داشت  که مزد و حقوق بگیران در تدارک حضور قدرتمند خویش در اول ماه می در شهرهای مختلف  ایران میباشند.
درست دراین شرایط است که درروزهای قبل از اول ماه می فعالین ورهبران عملی شناخته شده جنبش کارگری ایران از جمله محمود صالحی از چهره های شناخته شده سندیکای خبازان سقز ،عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از گارگران زندانی در مهاباد ، ابراهیم مددی وداود رضوی رئیس و عضو هیئت مدیره سندیکای واحد دستگیر میشوند. علاوه بر اینها دهها فعال کارگری وسیاسی دیگرهمچنان در حال سپری کردن دوره محکومیت های سنگین خود هستند.
نباید گذاشت که رژیم جمهوری اسلامی به موازات سازش با غرب دامنه سرکوب خویش را گسترش دهد. باید همه امکانات را جهت تحت فشار گذاردن این رژیم ضد انسانی به کار گرفت.
ماهمگام با فراخوان کارزار سراسری نیروهای چپ و کمونیست در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی ،همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را به متینگ اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران دعوت میکنیم!
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
برگزارکنندگان :
شورای همآهنگی ایرانیان هامبورگ
انجمن افق زنان
Samstag,  den 30.05.2015, von 12:00 bis 14:00 Uhr.
Ort:Ida-Ehre-Platz, gegenüber Karstadt Mönckebergstr
Frauenperspektiven in Hamburg e.V.
Dillstraße 19
20146 Hamburg
Tel.: 040 49292245
Sprechzeiten Di. und Fr. 10:00- 12:00 Uhr

============اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

درحمايت از فراخوان
كارزار سراسري براي آزادي كارگران زنداني
و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی

تعرض و تهاجم گسترده دولت اسلامي حاکم بر ايران به معيشت و منزلت كارگران و زحمتكشان کشورمان به هیچ وجه امر تازه اي نيست بلکه پدیده ای همزاد جمهوری اسلامی در تمامی طول موجودیت آن بوده است. 
آخرین صفحه از پرونده سرکوب های رژيم جمهوري  دستگیری محمود صالحي، عثمان اسماعيلي، داوود رضوي و ابراهيم مددي از چهره های شناخته شده جنبش کارگری ایران قبل از برگزاری مراسم اول ماه مه امسال بود. بدین ترتیب سران جمهوری اسلامی تلاش کردند تا برگزاری مستقل مراسم اول ماه مه  توسط جنبش مستقل کارگری ایران را ناممکن ساخته و متقابلاً كارناوال دولتي تشکل دولت ساخته" خانه ی کارگر" را به عنوان یک بدیل نمایشی جایگزین آن سازند. طشت رسوائی این نمایش مسخره دولتی زمانی از بام ها فروافتاد که شعارهای این تظاهرات "به اصطلاح اول ماه مه" که روز همبستگی جهانی طبقه کارگر است با شعارهای نژادپرستانه ضدکارگران افغانی همراه شد آن هم در شرایطی که خانه کارگر بخشی از کارگران افغانی را ناچار به شرکت در این تظاهرات کرده بود. 
 دستگیری های اخیر رهبران کارگری در شرایطی انجام شده است که بخشی ازفعالين كارگري از جمله شاهرخ زماني ، محمد جراحي ، بهنام ابراهيم زاده، رسول بداقي و ... سال هاست در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند. علاوه بر آن، شماري از اعضاء "كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري" مدت هاست که یا در زندان به سر می برند و يا منتظرابلاغ اجرای احکام زندان هستند. براي جعفر عظيم زاده و جميل محمدي از اعضاء هيئت مديره "اتحاديه آزاد كارگران ايران" نيز قبل از بازداشت های اخیر احكام سنگين زندان صادر شده بود.درادامه این اقدامات سرکوبگیرانه هفته گذشته شاپور احساني راد، نماينده اخراجي كارگران پروفيل ساوه به اتهام همراهي با كارگران لوله و نورد صفا كه بيش از يك ماه است در اعتصاب به سر می برند، بازداشت شد. با وجود اينكه از ميان دستگير شده گان آستانه اول ماه مه  هم اكنون ابراهيم مددي و داوود رضوي دو فعال سنديكاي كارگران شركت واحد بعد از ۲۲ روز با قرار كفالت۱۰۰  ميليوني آزاد شده اند و پيش از آن هم عثمان اسماعيلي، سخنگوي كميته دفاع از كارگران زنداني مهاباد، با قراروثيقه ۵۰ميليوني آزاد شده بود اما بر اساس آخرين خبرها حكم بازداشت محمود صالحي بمدت يك ماه ديگر تمديد شده است. 
همه ي قرائن حاكي از آن است كه رژيم جمهوري اسلامي ايران درهراس از گسترش اعتصابات و اعتراضات كارگري دور تازه اي از فشار فزاينده بر كارگران را آغاز كرده است. هر چند اين اعتراضات و اعتصابات كارگران در نبود تشكل هاي مستقل كارگري و عدم پيوند شان با ديگر اعتراضات ( بويژه حركت هاي اعتراضي شكوهمند معلمان) هنوز از محدوده ي كارخانه ها فراتر نرفته است و كماكان خصلت تدافعي دارد اما دارای طرفیت های عظيمی است كه می تواند گسترده تر و عميق تر شود. بر بستر چنين فضای از نارضائی گسترده و عميق، نقش پيشروان و رهبران كارگري بيش از پيش اهميت مي يابد و اين نكته اي است كه حكومت اسلامي به خوبي به آن واقف است. از اين روست كه جمهوري اسلامي خوابش آشفته و پريشان است و تقابلش با  پيشروان و فعالان كارگري سخت و سركوبگرانه.

اما كارگران ايران و فعالآن زنداني شده کارگری تنها نيستند. بر عهده ماست كه در پشتيباني و حمايت از آنها اقدامات ضروري را انجام داده  و هم طبقه اي ها و مردم مترقي جهان را به همبستگي و حمايت از آنها جلب كنيم. در اين راستا هيئت هماهنگي " شورای نمانیدگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست" فراخواني براي كارزار سراسري  در روز های بیست و نه و سی ماه مه ۲۰۱۵ جهت آزادی دستگیرشدگان اول ماه مه و همچنین آزادی همه فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی منتشر ساخته است.

سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر) ضمن مشاركت و حضور فعال در اين كارزار از همه احزاب، سازمان ها، نهادهاي انقلابي و مترقي و همچنين مردم آزاديخواه و عدالت جو مي خواهد به هر طريق ممكن در اين كارزار شركت كرده و به مثابه فرياد رسای فعالين كارگري دربند و همه زندانيان سياسي و عقيدتی  از هيچ تلاشی برای آزادی  بی قيد و شرط و فوری همه آن ها دريغ نورزند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
يكشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۴ می ۲۰۱۵

============مردم آزادیخواه، سازمانهای چپ و کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر!


رژیم اسلامی ایران موج جدیدی از بازداشت فعالین کارگری و فعالین سیاسی را شروع کرده است و اخیرا” تعدادی از چهرەهای شناخته شده جنبش کارگری ایران، از جمله محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی و داوود رضوی را روانه سیاە چالهای خود کرده است. این در حالیست که تعداد بیشتری از فعالین کارگری و سیاسی به بهانەهای واهی از قبل بازداشت و به احکام طولانی مدت زندان محکوم شدەاند. با وجود شدت بخشیدن به موج دستگیریها و سرکوبها در ایران مردم آزادیخواه و معترضین به وضعیت اقتصادی و سیاسی کنونی تسلیم این وضعیت نشدەاند و از هر فرصتی برای ابراز نفرت خود از این رژیم استفاده می کنند. اعتراضات اخیر مردم آزادیخواه مهاباد به جانباختن فریناز خسروانی، که عوامل رژیم مسبب آن بودند، و دفاع سایر شهرهای کردستان از این اعتراضات، یک بار دیگر روحیه قابل تحسین مبارزاتی مردم و نفرت آنها از رژیم را به نمایش گذاشت.

جهت دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و همچنین دفاع از اعتراضات اخیر شهر مهاباد و دیگر شهرهای کردستان، کارزاری سراسری در روز ٣٠ ماه مه ٢٠١٥ برگزار می شود. تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ضمن شرکت فعال در این کارزار، شما مردم آزادیخواه، احزاب چپ و کارگری و نهادهای بشردوست را به شرکت و پشتیبانی از این حرکت فرا می خواند. خواست این کارزار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و جلب پشتیبانی بین المللی برای مبارزات مردم آزایخواه علیه رژیم اسلامی ایران می باشد.
کمتیه خارج از کشور حزب کمونیست ایران

 
هیجدهم (١٨) مه ٢٠١٥==========================

فراخوان برگزاری کارزار دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در کانادا

تعداد زیادی از فعالین کارگری و سیاسی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی بسر می برند و فشار رژیم بر دیگر فعالین کارگری و مردم آزادیخواه هرروزه گسترش پیدا می کند. در پی حوادث اخیر در شهر مهاباد و اعتراضات عمومی مردم دیگر شهرهای کردستان نیز تعداد زیادی از مردم معترض بازداشت شده اند و احتمال می رود موج دستگیری ها شدت بیشتری بیابد.

جهت انعکاس این وضعیت در خارج از کشور و دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی کارزاری سراسری در روز شنبه 30 ماه مه برگزار می شود. تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در کانادا نیز به این کارزار سراسری می پیوندد و در روز ٣٠ مه یک حرکت اعترازی را برگزار می کند.

مکان و زمان برگزاری حرکت اعتراضی مذکور عبارت است از:
شنبه 30 ماه مه ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در یانگ و دانداس


از تمامی نیروها و احزاب چپ و کمونیست و آزادیخواه دعوت می گردد تا به این حرکت اعتراضی بپیوندند.
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا


============================


فراخوان شرکت در کارزار دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

در پاسخ به فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران و هیئت هماهنگی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست "در رابطه با اوج سرکوب های اخیر فعالین سیاسی و کارگری و همچنین دستگیری گسترده در شهر مهاباد در رابطه با کشته شدن فریناز خسروی، حوزه شمال آلمان حزب کمونیست ایران هم به این فراخوان پاسخ مثبت داده است و میتینگی را با همکاری شورای هماهنگی ایر انیان هامبورگ، انجمن افق زنان و دیگر فعالین چپ و انسانهای مترقی و سمپاتهای حزب کمونیست ایران برگزار خواهد کرد.

مکان و زمان برگزاری این حرکت به شرح زیر است:

Samstag, den 30.05.2015, von 12:00 bis 14:00 Uhr.
Ort:Ida-Ehre-Platz, gegenüber Karstadt Mönckebergstr.
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ـ واحد شمال آلمان

===================

حرکت اعتراضی در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی


شمار زیادی از فعالین کارگری و فعالین سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برند و فشار رژیم بر دیگر فعالین کارگری و مردم آزادیخواه هر روز گسترش پیدا می کند. بعداز حوادث شهر مهاباد و اعتراضات عمومی مردم دیگر شهرهای کردستان نیز تعداد دیگری از مردم معترض بازداشت شده اند و احتمال می رود که موج دستگیری ها افزایش یابد.

جهت انعکاس این وضعیت در خارج از کشور و حمایت از کارگران و فعالین سیاسی در بند تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران با هماهمگی با دیگر احزاب چپ و آزادیخواه کارزاری سراسری را در روز 30 مه فراخوان دادەاند.

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در هلند نیز در همین راستا حرکتی اعتراضی را در روز شنبه 30 مه در شهر لایدن و روز یکشنبه 31 مه در شهر آمستردام سازمان می دهد. به همین دلیل از تمامی اعضا و هواداران خود ، و همچنین مردم آادیخواه در هلند دعوت می کند که در این حرکت اعتراضی شرکت کنند.


آدرس و ساعت برگزاری آکسیون در شهر لایدن

روز شنبه 30 مه
Lijden - Lange Maare
ساعت برگزاری مراسم13:00 تا 16:00َ

************************

آدرس و ساعت برگزاری آکسیون در شهر آمستردام
روز یک شنبه 31 مه
Amsterdam – Beurs Plein
ساعت برگزاری آکسیون 13:00 تا 16:00
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ـ هلند

هیچ نظری موجود نیست: