۱۳۹۴ خرداد ۲۹, جمعه

نشسست پالتاکی شنبه 21 ژوئن 2015 ، شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست در باره : « انتخابات اخیرپارلمان ترکیه وپیآمدهای آن درمنطقه»

شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند


نشست پالتاکی، بحث و تبادل نظر :
« انتخابات اخیرپارلمان ترکیه وپیآمدهای آن درمنطقه»
سخنرانان نشست پالتاکی:    

شمسی خرمی از :حزب کمونیست ایران
مریم جزایریاز:حزب کمونیست ایران(مارکسیست. لینینیست. مائوئیست)
روبن مارکاریان از: سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

ازهمه فعالان سازمان ها، احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این نشست پالتاکی شرکت نمایند. بعد از اجرای سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به تساوی وجود خواهد داشت.

زمان : یکشنبه بیست و یکم(۲۱) ژوئن  ۲۰۱۵ 
ساعت : ۲۰بوقت اروپای مرکزی
مکان :             اتاق پالتاک، کاتگوری  Asia and pacific / Iran  

  IRAN Shooraye Namayandegane Chap va Communist 


اتاق پالتاکی شورای نمايندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست

هیچ نظری موجود نیست: