۱۳۸۸ تیر ۶, شنبه

5تير برابر 26 ژوئن روز اقدام جهانی در همبستگی با مبارزات کارگران و مبارزان مقاوم ایران ، اپوزیسیون ایرانی مقیم سوئد در دو عرصه پیشروهای معین داشته اند . خبرهايی از ورود معترضين به سفارت رژيم در استکهلم: حرکت شنيع مامور ديپلومات نما، حمله با چاقو به يکی از معترضين.. در تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت رژيم حدود 150 نفر از معترضين در واکنش به حرکت ماموران وارد محوطه سفارت شدند. شاهدان حضوری تعداد معترضين را 400 - 300 نفر اعلام کردند. يکی از شاهدان در مورد حادثه ای که منجر به خشم تظاهر کنندگان و ورود تعداد زيادی از آنها به محوطه سفارت شد گفت يکی از کارمندان سفارت در واکنش به شعارهای سرنگونی رژيم در حاليکه دستش را وسط پايش گذاشته بود انگشت وسط دستش را به معترضين حواله داد. از سوی دیگر بخشی از فعالین انجمن های فرعنگی و اجتماعی سوئد عضو اتحادیه سراسر در حرکتی هماهنگ ، طی کمپین کاروان انسانی اعتراض به سرکوب خشن سران دولت ، از گوتنبرگ راهی استکهلم شدند و ابتداء ضمن تجمع در میدان مین توریت ، اجتماع نموده و ساعت 3 بعد از ظهر در ملاقات ما معاون وزیر امور خارجه سوئد ، خواست مرکزی کار.ران انسانی اعتراض را طرح کردند و آن فراخواندن سفیر سوئد از ایران و محکوم کردن سرکوبگیری های رژِیم در ایران بوده است . از طرفی گروه یی از فعالین اپوزیسیون با تجمع در برابر سفارت تحرک ویژه ای تلاش ورزیدند که به درون سفارت راخ یابند . با تهام سبعانه آدم کشان رژیم روبرو شدند . به نظر می رسد رژيم همان لباس شخصی ها را که در ايران به جان مردم بی گناه می اندازد و آنها را مامور ميکند با خنجر و چاقو به کوی دانشگاه حمله کرده و خون جوانان بی گناه و آزاديخواه را بريزند، به عنوان ديپلومات به سفارت های خود اعزام می کند. يک شاهد حضوری در مقابل سفارت سوئد گفت به يکی از معترضين با چاقو حمله شده و پليس او را با ماشين از محل منتقل کرد، يکی ديگر از معترضين ميانسال نيز دچار عارضه قلبی شده که پليس برای انتقال او اقدام نمود. از زمان آغاز اعتراضات به کودتای انتخاباتی رژيم، در سوئد تظاهرات متعددی برگزار شده است. در استکهلم مردم هرروز برای جلب حمايت از آزاديخواهان ايران و افشای رژيم در ميدان مرکزی تجمع می کنند. افکار عمومی مردم عادی در سوئد کاملا در جريان رستاخيز جوانان و سرکوب خشن رژيم قرار دارند و به شدت از مردم ايران در مقابل رژيم حمايت می کنند

هیچ نظری موجود نیست: