۱۳۸۸ خرداد ۲۸, پنجشنبه

بيانيه‌ کانون نويسندگان ايران درباره‌ى رويدادهاى خونين اخير سرانجام، انتخابات نمايشى و غيردموكراتيك خردادماه به خون مردم رنگين شد. فرجام اين سناريوى ضددموكراتيك چيزى جز اين نمي‌توانست باشد. روزنه‌ى كوچكى مانند اين انتخابات، كه حاكميت ناگزير از گشودن آن بود، كافى بود تا خواسته‌هاى سركوب‌شده و انباشته‌ى مردم از آن فوران كند و به موجى گسترده بدل شود كه در روزهاى گذشته شاهد آن بوده‌ايم. ما بدون توجه به بازى قدرتى كه ميان نامزدها و جناح‌هاى مختلف ساختار قدرت در جريان است، و جدا از سوداهايى كه گردانندگان نمايش انتخابات در سر دارند، سركوب مردم و به خاك و خون كشيدن جوانان آزادي‌خواه اين سرزمين را محكوم مي‌كنيم و بر اين باوريم كه تا آزادى بي‌قيد و شرط احزاب، سنديكاها،‌ اتحاديه‌ها و انجمن‌هاى آزاد و مستقل تأمين نشود، تا آزادى انديشه و بيان بى هيچ حصر و استثنا محقق نشود، تا بساط سركوب به طور جدى و كامل برچيده نشود، مشكل مرحله‌ى كنونى تاريخ جامعه‌ى ما حل نخواهد شد. به سركوب و كشتار مردم پايان دهيد! به اراده‌ى مردم گردن نهيد! کانون نويسندگان ايران 26 خرداد 1388

هیچ نظری موجود نیست: