۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

به دیگران برسانید

http://www.petitiononline.com/Iran09/petition.html پيام به مردمان آگاه جهان برای پشتيبانی از مردم ايران! لازم نيست آن چه را که اين روزها بر مردمان صلح دوست، و آزادی خواه ايران می رود برای شما تشريح کنيم. در روزهای گذشته همگان ويدئوها و عکس های مستندی را که از ايران به بيرون می رسد ديده و شاهد رويارویی بيرحمانه ی حکومت اسلامی با مردم اين سرزمين و راندن وضعيت آن به سوی يک فاجعه ی کامل بوده اند؛ فاجعه ای که زندگی ملتی هفتاد ميليونی را که اکثرشان جوان و کودک هستند ـ به خطر افکنده است. جرم اين مردم ايستادگی متمدنانه آنها در برابر خفقان، ديکتاتوری، دروغ و تقلب انتخاباتی بوده است. آگاهی گريزناپذير جهانيان از اين فاجعه، بار مسئوليتی سنگين را بر شانه های هر انسان با وجدانی می گذارد که به کرامت و آزادی انسان و حقوق بشری او، بر کنار از هر تبعيض و تفاوتی، باور دارد مردمان ايران ـ زن و مرد، پير و جوان ـ از انسان های ديگر جز حمايت و تلاش برای به کارگيری هرآنچه که در امکان خود دارند در راستای جلوگيری از اين سرکوب خونين و هردم فزاينده انتظاری ندارند. ما، امضا کنندگان اين نامه، که ساکن کشورهای مختلف جهانيم، از دولت های متبوع خود می خواهيم تا نسبت به آن چه در ايران می گذرد بی اعتنا نمانند و به جای اظهارنظرهای کلی، بکوشند تا با فوريت بخشيدن به استفاده از شورای امنيت سازمان ملل تصميمی جدی برای تنبه حکومت اسلامی و رها ساختن مردم از چنگال اين سرکوب بگيرند. گفتن ندارد که ما، اقدامات مقامات دولتی و منتخب خود را يکی از معيارهای رای دادن به آن ها در فرصت های انتخاباتی آينده خواهيم دانست. با احترام http://www.petitiononline.com/Iran09/petition.html

هیچ نظری موجود نیست: