۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

مردم با فریاد های الله اکبر از میدان بهارستان به میدان عشرت آباد حرکت کردند مترو در ایستگاه های ملت و بهارستان توقف نکرد و مردم برای رسیدن به میدان بهارستان در ایستگاه های مجاور پیاده شدند مردم در میدان بهارستان تهران تجمع کردند و با وجود تدابیر شدید نیروهای ضد شورش جمعیت با فریاد های الله اکبر چند دختر جوان به مرور متحد شد و به سمت میدان عشرت آباد حرکت کرد در زیر پل چوبی نیروهای دو سمت خیابان متحد شدند و با فریاد های الله اکبر به سمت میدان عشرت آباد حرکت کردند چند نفر که چهره زردی داشتند و ریش هم داشتند پیراهن هایشان هم روی شلوارشان بود (لعنت الله علیه) خواستند مردم را به میدان امام حسین هدایت کنند ولی موفق نشدند اما در میدان عشرت آباد با توقف ناگهانی مردم پیشرو در صف تظاهرات به ناگاه مردی که هیکل بزرگی داشت و ماسکی بر چهره زده بود با درآوردن اسلحه ای و تیر اندازی هوایی و لگد پراکنی (مثله خر) به مردم مردم را با کمک گارد ضد شورش با باتوم از پشت جمعیت متفرق ساخت ولی مردم به هم گفتند ما پیروز هستیم و ادامه خواهیم داد جالب است فردی لباس شخصی که می خواست دختری را دستگیر کند با حمله چند زن به طرفش از ترسش فرار کرد

هیچ نظری موجود نیست: