۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

بندهای زندان اوين مملو از دستگير شدگان اخير است فعالين حقوق بشر ودمکراسی: بنابه گزارشات رسيده از زندان اوين،تعداد بازداشت شدگان اخير در بندهای مختلف زندان اوين به هزاران نفر می رسد. دستگيريهای گسترده وبی سابقه مردم و جوانان معترض در بندهای مختلف اوين به هزاران نفر می رسد. بند 209 مملو از دستگير شدگان می باشد طوری که در هر سلول انفرادی نزديک به 6 نفر جا داده شده است . زندانيان سياسی بند 8 زندان اوين را تخليه و به بند 7 منتقل کرده اند و در اين بند در حدود 700 نفر از جوانان دستگير شده اخير در آن جای داده شده است اين بند که ظرفيت 150 نفر را دارد بش از 700 نفر در آن جای داده اند. سلولهای انفرادی بند 240 و بند 241 که ظرفيت آن يک نفر در هر سلول است در هر سلول آن 3 نفر جای داده اند. زير زمين بند 7 که به آن بند قرنطينه گفته می شود مملو از جوانان دستگير شده است بطوری که زندانيان امکان خوابيدن را ندارند بند قرنطينه زندان اوين معروف به بند البرز بيشترين تعداد زندانيان را در خود جای داده است. بطوری که زندانيان قادر به خوابيدن نيستند و تنفس را برای آنها مشکل کرده است. جوانان دستگير شده که سن بعضی از انها کمتر از 17 سال می باشند توسط پاسداربندها تهديد به تجاوز جنسی می شوند. جوانان دستگير شده در موارد متعددی در بندها اقدام به شعار دادن می کنند و عليرغم وحشيگريهای پاسداربندها بارها به شعار دادن خود ادامه دادند. بنابه گفتۀ زندانيان سياسی در اين بندها ابعاد دستگير شدگان را فقط می توان با ايام بعد 30 خرداد 1360 مقايسه کرد و قطعا بيشتر از آن زمان می باشد. فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، ضمن محکوم کردن دستگيريهای گسترده جوانان معترض،خواستار آزادی فوری و بی قيد وشرط تمامی دستگير شدگان است.

هیچ نظری موجود نیست: