۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

نگرانی نسبت به وضعيت دانشجويان بازداشت شده دانشگاه همدان خبرنامه اميرکبير: با گذشت ۱۵ روز از بازداشت اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان همدان و تعدادی ديگر از دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان، اين دانشجويان همچنان در بازداشت به سر می برند. طی روزهای گذشته پيگيری های خانواده ها و دوستان اين دانشجويان برای مشخص شدن وضعيت اين دانشجويان تاکنون به نتيجه ای نرسيده و مسئولين پاسخ مشخصی نسبت به وضعيت سلامت اين دانشجويان ارائه نمی دهند. اسامی برخی از دانشجويان بازداشت در همدان طی ۲ هفته اخير عبارتند از: امين نظرى عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت (عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت) سياوش حاتم (دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های همدان) رضا جعفريان (دبير سياسی) پوريا شريفيان (دبير صنفی) مهدی مسافر (دبير فرهنگی اجتماعی) حجت بختياری (عضو شورای مرکزی) مصطفى مهدى زاده محمد صيادی اين فعالين پس از دستگيری و ضرب و شتم توسط حراست دانشگاه ابتدا به نيروهای انتظامی و سپس در اختيار ستاد خبری اطلاعات همدان قرار گرفتند و تاکنون در سلول های انفرادی به سر می برند.

هیچ نظری موجود نیست: