۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

فراخوان اطلاعیه ی ژان لوک نانسی فیلسوف برجسته ی فرانسوی که به امضای دهها تن از فیلسوفان، دانشگاهیان، هنرمندان، نویسنده گان و دانشجویان نیز رسیده است فراخوان تاکنون بسیاری فراخوان و اعلامیه در رابطه با وضعیت ایران منتشر شده. الزامی ندارد تا بر آنها چیزی افزود، با اینحال بیشک این فرصتی ست تا کسان دیگری که تاکنون به این فراخوان ها نپیوسته اند با امضای خود بر این چند جمله ی ساده به این فراخوان بپیوندند. پس از تبلیغات انتخاباتی نمونه، در برابر بلوغ سیاسی ای که بنوبه ی خود گواهی ای ست بر صد جنیه ی زندگی روشنفکری و فرهنگی در ایران، غیرممکن است بپذیریم که بیان آزاد و عادلانه شهروندان جمهوری اسلامی متهم به «دسیسه های خارجی» شوند. باید مردم ایران آزادی بیان در ملا عام، گفتگو و تبادل نظر هم در درون کشور و هم فراتر از مرزها را داشته باشند: این کمترین انتظار است که این مردم مورد احترام بنیاد های قانونی خود قرار گیرند. Le 26 juin 2009 Signataires : Jean-Luc Nancy, professeur d’Université – Strasbourg – France Baudouin Jurdant, professeur d’Université – Paris – France Martin Laliberté, professeur d’Université – Paris – France Paul Géraldin, professeur Paris – France Claude Bailblé, professeur d’Université – Paris – France GIL BEN AYCH, écrivain philosophe Paris – France Serge Le Peron, professeur d’Université – Paris Frank Charpentier, professeur d’Université – Paris Danielle David écrivain Paris – France Martine Thérouanne, enseignant Vesoul – France Syvie Thourd, professeur d’Université – Paris – France Jakei Schön professeur, d’Université – Toulouse – France Steven Bernas, professeur d’Université – Paris – France Geneviève Mathon, professeur d’université Paris – France Nicolas Plateau, professeur d’université Paris – France Armelle Jacquet, Ingénieur de recherche d'Université Paris – France Natacha Thiéry, professeur d’Université de Metz, France Geneviève Mathon, professeur d’université Paris – France Sylvie Dallet, professeur d’universités Paris– France Guillaume Pigeard de Gurbert, professeur d’Université Fort-de-France -Martinique Marc Husson, journaliste – Paris – France Dominique Delor Médecin Paris – France Jean-Marc Thérouanne, enseignant Vesoul - France Jaques Ansan producteur – réalisateur – metteur en scène de théâtre Paris – France Caroline Renouard, doctorante d’Université –Paris – France Eleni GIOTI – étudiante Athènes - Grèce Haussely Helene – architecte Paris – France Isabelle Cahen administratrice Paris – France Daphné Haussely étudiante Paris – France Adele Kibbe étudiante New-York - USA Anne Ehrlacher écrivain Nice – France Anne Tessier Artiste musicienne Paris – France Yadollah Royaï, poète Paris – France Sèze Claudette, sociologue Paris – France Gilles Rémignard, sociologue Paris – France Claude Rémignard, Infirmière Paris – France Michel Noiset, étudiant en Histoire Paris – France Mehmet Basutçu, Journaliste, Paris – France jean-Marie Lamblard, écrivain, Paris – France Marie Dietlin, Camera woman, Réalisatrice - Montréal – Canada Maria del Carmen de Zaldo comédienne Paris – France Yann PERAN - artiste musicien Paris Catherine Altmann chef de projets Paris – France Isabel Maria Jurdant-Lechner Artiste Lisbonne Portugal Baya Kanane Photographe Paris –France Elsa Mroziewicz, étudiante Strasbourg – France Danielle Sabane , poétesse Paris –France Mimi Barthélemy, conteuse Paris –France Jean-Yves de Lépinay, Directeur des programmes, Forum des images Paris –France François Sculier Réalisateur Paris –France Muriel Berthou Paris –France Samuel Aubin, réalisateur Paris –France Annette Mengel, compositrice Paris –France Jenny Pickman traductrice Paris –France Serge CHAUVIN, d’Universitaire, Nanterre –France Stéphane Lavignotte, pasteur, séminaire Paul Ricoeur de l'Institut protestante de théologie Paris –France Nathalie SEMON Chargée d'Actions culturelles ARTE France Jean-Michel Vlaeminckx, éditeur de www.cinergie.be Bruxelles Belgique Fabrice Naccache, auteur Paris –France Antoinette Spielmann, chargée de programme/Arte Pascale Cornuel, chargée de programmes, Arte France Antoinette Spielmann, chargée de programmes, Arte France Philippe Renard musicien, Paris –France Hubert Sauper - cinéaste -Paris France J Pierre Thorn - cinéaste -Paris France Pierre Oscar Lévy - cinéaste -Paris France Anita Pérez monteuse - Paris France Henri Fr Imbert - enseignant et cinéaste - Paris France René Galissot - professeur -d’Université – Paris – France Vincent Glenn –cinéaste- Paris France Denis Guedj professeur d’Université – Paris – France JL Berdot professeur d’Université – Paris – France Kinnie Martial étudiante Paris-France Armen Tarpinian Directeur de la Revue de Psychologie de la Motivation امضا ها ادامه د ارند...

هیچ نظری موجود نیست: