۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

خبری از پزشکان مورد وثوق خبرنگار جرس: از تهران خبر رسیده که کلیه گشتهای اورژانسی داخل شهر تهرانکه مربوط به درگیریهای داخل شهر می شوند از دست اورژانس تهران خارج و برعهده یک نهاد نظامی و امنیتی گزارده شده اند. به گفته برخی از پزشکان مورد وثوق از روز 18 تیر، با توجه به اینکهاحتمال درگیری و انتقال زخمی‏ها به بیمارستان‏ها می‏رفت، بیمارستانهایحوالی میدان انقلاب و نقاط مرکزی شهر هر کدام تعدادی از تختهای اورژانسرا برای چنین شرایطی خالی کرده بودند. این پزشکان افزوده‏اند که با وجودی که انتظار می‏رفت تعداد زیادی زخمی بهبیمارستان منتقل شوند، هیچ مجروحی از طریق اورژانس به این بیمارستانهامنتقل نشد و معدود افرادی هم که مراجعه کرده بودند با پای خود دربیمارستان حاضر شده بودند. ظاهرا این نهاد امنیتی و نظامی ز در اختیار قرار گذاردن مجروحین حوادث بهبیمارستان‏های غیر تحت امر خود خودداری می کند. پزشکان یادشده توصیه کردند که در صورت بوجود آمدن درگیری‏های احتمالی درسطح شهر و نیاز به اورژانس و حضور در بیمارستان، در حدامکان ازاورژانس‏های موجود در سطح شهر استفاده نشود.

هیچ نظری موجود نیست: