۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

بیانیه اعتراضی ۹۷ نفر از کارتونيست های ايران تعداد ۹۷ نفر از کارتونيست های ايران با انتشار بيانيه ای اعتراضی در موردوقايع پساز انتخابات رياست جمهوری ايران، اعلام کردند که در نهمين دو سالانه بين المللی کاريکاتور ايران شرکت نمی کنند. ... اين بيانيه می افزايد: «کاريکاتوريست ها که همواره در کنار مردم، سعی دربهتصوير کشيدن رنج ها و انتقاد از کاستی ها و نکوهش خشونت و ترويج روح عدالت طلبانه داشته و همواره ندای صلح طلبی سرداده اند در شرايط حاضر همچون گذشته خودرا در کنار مردمی می بينند که اين گونه مورد بی مهری واقع شده اند.» در اين بيانيه آمده است که «در اين شرايط، نهمين دوسالانه بين المللی کاريکاتورتهران نيز از راه می رسد. از آن جا که نشاط فرهنگی در جامعه پس ازرخدادهای اخير از ميان رفته است، ما لزوم برگزاری چنين دوسالانه ای را به مصلحت ندانسته،خنديدن و خنداندن در فضای کنونی را به دور از احساس مسووليت می دانيم.» در پايان اين بيانيه می خوانيم: « بنا بر اين، ما کاريکاتوريست های امضاکننده بيانيه، در اين دوره از جشنواره بزرگ و پرافتخار بين المللی - که پيش ازاين برآمده از همبستگی و همفکری کارتونيست های حرفه ای ايرانی بوده و با تلاش اکثريت امضاکنندگان زير برگزار شده است - شرکت نکرده و از همکاری دربرگزاری آنخ ودداری خواهيم کرد.» بیانیه این کارتونیست ها در حالی منتشر می شود که ۱۲ تن از کارگردان انسرشناس سينمای ايران در نامه ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، با اعتراض به رخدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، خواستار پاسخگويی وموضعگيری نمايندگان مجلس در قبال اين رويدادها شدند. در نامه این کارگردانان، با ذکر اصولی از قانون اساسی، از جمله به مسايلی مانند حق حاکميت ملت، آزادی، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی مطبوعات، ممنوعيت سانسور،استراق سمع و تجسس و ضرورت قانونی بودن بازداشت ها، ممنوعيت شکنجه وآزادی تجمعات پرداخته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: