۱۳۸۸ شهریور ۱۴, شنبه

دستگاه قضایی اسلامی دنبال مستندات تجاوز به زنان و دختران در بازداشتگاه ها می گردد و برای شخص کروبی زمان تعیین کرده تا معرفی شان نمایند.شرم تان باد

هیچ نظری موجود نیست: