۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

روز جهانی کارگر و روز معلم در پیش است ، به استقبال این روز ها برویم

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند
جمعه پانزدهم آپریل ۲۰۱۱ساعت ۶بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
باردیگردرآستانه اول ماه مه، روزجهانی همبستگی کارگران وروزمعلم درایران هستیم . درسلسله برنامه های پاتوق کتاب اندیشه به استقبال این روزها میرویم وبرای همبستگی با خواسته های کارگران و معلمان کشوربحث وگفتگو می کنیم.
اولین نشست بحث آزاد به دعوت کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ درگرامیداشت روزجهانی کارگران وروزمعلم(۱۲اردیبهشت)
زمان: جمعه۱5 آپریل ۲۰۱۱ساعت۶ تا ۹شب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 139897/ 0736778815 تلفن های تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/
ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: