۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه

نگاهی به موقعیت مبارزاتی کارگران ایران پیرامون، دی ماه ۱۳۹۵ ، پیرامون وارسی حقوق های معوقه / بخش اول . از : امیرجواهری لنگرودی

یادداشت کارگری
نگاهی به موقعیت مبارزاتی کارگران ایران
پیرامون
دشواری عدم دریافت حقوق های معوقه
در فاصله دو هفته از اول تا پانزدهم دی ماه ۱۳۹۵

امیرجواهری لنگرودی
جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ برابر با ۱۳ ژانويه ۲۰۱۷مرور روز شمار اعتراضات کارگری، از تاریخ اول(۱) تا پانزدهم (۱۵) دی ۱۳۹۵، در زمینه مسایل کارگری ، چند نکته مهم در دل مبارزه صنفی و طبقاتی جامعه کارگری ایران را بما نشان می دهد. در این مدت خبر های زیادی از اعتراضات کارگری منتشر شد که وسیعترین خبرها، مستقیما به اعتراضات کارگری در زمینه نپرداختن دستمزدها و به عبارتی حقوق های معوقه کارگران مربوط می باشد.
زیر گرفتن امنیت شغلی کارگران ، اخراج های گسترده ، حق بازنشستگی، بازگشت به کار، کاهش حقوق کارگران، مالباختگی، بلاتکلیفی شغلی و یک مورد هم عدم افزایش مزد، بیکاری های وسیع با تعطیلی محیط های کار، دشواری های موقعیت شغلی زنان، دشواری بیمه بیکاری مجموعه دلایل اعتراضات کارگری دوره اخیر بشمارمی رود. در همین مدت اخبار گسترده کارگری هم داشتیم که بیشترین مورد آن در باره دستمزدهای معوقه در واحدهای مختلف تولیدی بوده است .در واقع براساس روز شمار اعتراضات کارگری تنظیم شده - بین دو هفته اول دی ماه امسال- می توان گفت: دستمزدهای معوقه ، محور بیش از نود درصد مجموع اعتراضات کارگری دو هفته اول دی ماه ۹۵را تشکیل می دهد. در این باب لازم می نماید به دو نکته مهم نیز اشاره کنم.نکته اول : توالی خبرهای واحد و مشترک از یک جنس، در این ارزیابی حذف شده است؛ مثلا الان نزدیک به چهل روزه که کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در هوای سرد بشکل شبانه و روزی ، دست به تجمع زدند و در این مدت خبرهای متعددی از این اقدام کارگران در سطح سایت ها و شبکه های مجازی منتشر شده ، یا خبرهای  تجمع کارگران آزاد را ه پونل به تالش، تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، کارگران کارخانه پلی اکریل ، تجمع اعتراضی کارگران نی بر کشت و صنعت هفت تپه و تجمع بازنشستگان در برابر مجلس و غیره ... در این ارزیابی، کل این حرکات را به عنوان یک خبر واحد در نظر گرفته ام.
 نکته دوم: جمع بندی اعتراضات کارگری اول تا پانزده دی ۹۵ بسط حوزه دستمزد های معوقه را نشان می دهد. این بسط بدین معنی است که عدم پرداختن به حقوق های معوقه، فقط مربوط به کارگران بخش صنعت نیست بلکه بین بخش های مختلف اردوی کار فراگیر شده است. مثلا در همین مدت حقوق کارگران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد را ندادند، یا حقوق کارگران شرکتی و پیمانی ، شهرداری کرمان را پرداخت نکردند یا با تاخیر در واریز حقوق های معلمان، این نیروی عظیم زحمتکش جامعه ما را نپرداختند و آنان را در شب چله امسال شرمنده خانواده هاشان کردند یا مثلا ماهها کارانه های کارکنان بیمارستان رجایی گچساران و ... غیره پرداخت نشده است.


می توان گفت : از یک سو، دستمزدهای معوقه در درون اردوی کار، به واقع به مانند بیماری طاعون ، در حال ریشه دواندن بوده تا امنیت شغلی حقوق بگیران بخش های مختلف را به گروگان گیرد و خانوارهای کارگری را در معرض فروپاشی قرار دهد. از سویی دیگر، متاسفانه نیروی بازدارنده و سازمان یافته ای دربرابرش قد علم نکرده است.
 لذا ما با توجه به نبودن این نیروی متشکل و سازمانیافته در راستای پیشگیری سرطان وار معضل دستمزدهای معوقه، ناچاریم نتایج اعتراضات و اعتصابات کارگران در امر دستیابی به موقع دریافت دستمزدها را در سطوح کارخانه های دولتی به مثابه بزرگترین شبکه کارفرمایی و کارفرمایان بخش خصوصی شده صنایع و در میان بنگاههای پیمانی توامان جمع بندی کنیم. چرا که نیروهای یاد شده، بشکل قانونی نا نوشته ، هر یک شان حقوق های کارگران را ماهها تا به امروز نپرداخته اند.
 جدا از این، روز شمار اعتراضات کارگری یاد شده، دو گرایش خیلی روشن را در این زمینه نشان می دهد. اول این که با وجود طولانی تر شدن دامنه زمانی اعتراضات کارگری و خصلت زنجیره ای پیدا کردن خیلی از این اعتراضات، مثل کشت و صنعت مهاباد، یا پلی اکریل اصفهان، بخش مهمی از اعتراضات کارگری به دریافت دستمزدهای کامل از طرف کارگران منجر نشده است. حالا آشکارا می توان دید که پیشتر، در قبال اعتراضات کارگری، دستمزدهای معوقه به شکل کامل به کارگران پرداخت می شد، امروز تقلیل پیدا کرده است. در عوض دره ای بین ناکامی مطلق اعتراضات و موفقیت کامل کارگران را پدیده ای به نام علل الحساب پُر می کند!. چیزی که در این میان تقلیل پیدا کرده و در خبرها خیلی روشن بازتاب دارد اینستکه، دیگر اصولا واکنش دلگرم کنننده حتی در حد وعده وعیدهای توخالی مسئولان به یک استثناء تبدیل شده است. در اکثریت موارد اعتراضات کارگری در فاصله زمانی اول تا پانزده دی ماه ۹۵، از طرف نمایندگان مجلس ، ریاست جمهوری ، وزارت کار ، مقامات استانداری، شورای استان و شهر یا مدیریت و کارفرما، یا امام جمعه یا فرمانداری و شعبات وزارت کار استانی در هیچ نقطه کشور ، کمترین واکنشی نسبت به این اعتراضات و اعتصابات کارگری نشان داده نشده است. یعنی هیچ مرجعی از مراجع چندین گانه فوق الذکر حاضر نشده به مشکلات کارگران رسیدگی نماید. در عوض در چند مورد پرداخت دستمزدهای معوقه به صورت علل الحساب به کارگران بازپرداخت شده است. یعنی کارفرما در اثر اعتراضات مستمرکارگران یک پول سیاه و دستی به کارگران داده که بتواند، آنان را همچنان امیدوار نگه داشته و از آنان کار بکشد بدون اینکه مزد کامل کارگران را پرداخت نماید. همان گونه که پیشتر آوردم ، در واقع پرداختی علل الحساب دارد به آرامی جای پرداخت کامل دستمزد کارگران را می گیرد. صد البته هیچ قاعده و قانونی هم این وسط عمل نمی کند. یعنی دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و بخش خصوصی و پیمانی بشکل توامان، دستمزد کارگران را نه بر اساس قانون کار و حداقل دستمزد رسمی یا حتی بر اساس مفاد همان قرارداد موقت برده دارانه شان با کارگران بلکه بر اساس نفع خود و موقعیتی که منافع خودی شان جای داشته و دارد، پیش می برند ؛ یا براساس میزان سماجت کارگران در اعتراضات و اعتصابات خودشان و میزان همراهی آن حرکات در میان دیگر کارگران معترض است که اینان به دلبخواه خویش و هر آنگاه که موقعیت اقتضاء کند، پرداخت می نماید. البته منطقی اینستکه، تاکید گردد که کارگران در مواجهه با این وضعیت با کنار گذاشتن بعضی شکل های کم اثرتر اعتراض مثل نوشتن نامه به مقامات و در عوض رو آوردن به تجمع های متوالی، واکنش نشان داده اند. مثلا در فاصله اول تا پانزده دی ۹۵، موارد پرشماری تحصن و تجمع و اعتراض داشتیم ولی در روز شمار فقط یک مورد نامه سرگشاده کارگران شهرداری لوشان خطاب به شهردار دراعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق این کارگران را داشتیم. با این حال شرط صداقت با کارگران حکم می کند که صریح و آشکار تاکید کنیم که تجمع های اعتراضی متوالی هم دیگر برای نتیجه گرفتن کافی نیست. روزها و هفته ها تجمع اگر واقعا فرصتی برای ایجاد یک تشکل مستقل صنفی کارگری از جانب کارگران تلقی نشود و اگر واقعا اعتراض با هدف یک جنگ مطالباتی و صنفی تمام عیار، درازمدت و سازمانیافته جهت گیری نشود، مشابه همان وضعی می شود که در مورد کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد یا پلی اکریل شاهدهستیم. نیروهای انتظامی به اجتماع اعتراضی کارگران پلی اکریل هجوم می آورند و کارگران را دستگیر می نمایند یا در مورد مجتمع کشت و صنعت مهاباد بعد از سی و هشت (۳۸) روز تحصن، وادارشان می کنند تا چادرهای تحصن شان را جمع کنند و در هوای سرد و یخبندان همان حداقل امکان چادر را هم برای گرم نگه داشتن خود نداشته باشند تا ازاین طریق مجبور گردند که از مقاومت و تحصن خویش دست بردارند و پایانش بخشند. هیچ پاسخی هم به خواست های این کارگران نمی دهند.
باید اعلام داریم: ما در مقطعی هستیم که برای بهبود نتایج اعتراضات کارگری حتما لازم می نماید بیش از هر موقع بر تغییر جهت گیری اعتراضات کارگری تاکید کنیم. تا زمانی که کارگر اعتراض می نماید با این انتظار که امام جمعه، استاندار، فرماندار، وزارت کار، نماینده مجلس و شورای شهر کاری، برایش نتیجه ای را به ثمر برساند یا دولت و کارفرما و پیمانکار طرف قرارداد ، وجدانش به درد بیاید و به فکر بی پناهی و گرسنگی کارگر بیافتد، نظیر آنچه در بزرگترین اعتصاب تاریخ مبارزات کشور مان در معدن بافق شاهدش بودیم ، راه بجایی نمی برد . نمی توان تنها به اعتصاب و اعتراض بسنده کرد . نمی توان امیدی به نتیجه مثبت برای روی پا ایستادن در هوای سرد و چادر زدن ها بسنده نمود و اینکه خود بخود این اعتراضات پاسخ می گیرد و حضرات گوشه چشمی بدان خواهند انداخت.
 توده کارگران برای تداوم اعتراضات و اعتصابات شان باید روی پایگان خویش متشکل گردند.  این تنها و تنها تشکل مستقل صنفی و طبقاتی خود کارگران است که می تواند با نقشه ، سازماندهی پردوام ، خواسته ها و مطالبات کارگران را پی گیرد و به نتیجه رساند . صف متحد و متشکل کارگران در جایگاه مبارزاتی آنان روشنی بخش چشم انداز ها و خواسته های آنان شمرده می شود. کارگر غیر متشکل و پراکنده در هیچ سطحی از اعتراضات خویش از دولت و کارفرمای بخش خصوصی و بنگاههای طرف قرارداد ها به تنهایی پاسخ نمی گیرد .
برای من واضح و مبرهن استکه برای بردن همین واقعیت عریان و تجربی که داشتن تشکل مستقل در تاریخ مبارزات کارگران در کشورما ایران ، بارها نتایج مثبت خود را بجا گذاشته است ، تلخ کامی مبارزات کارگری در شرایط پراکندگی و انحصار طلبی و مصادره به مطلوب آن مبارزات به نام خود، از جانب این و آن گروه و دسته، و یا مبارزات کارگران را در سر بزنگاه ها به حا ل خود رها ساختن، امروز حقانیت ایجاد تشکیلات مستقل از جانب فعالین کارگری  به یک دنیا کار و تلاش یکایک آنان نیازمند است .
 ما باید به هر شکل و زبانی ضرورت ایجاد صف مستقل ظرف مبارزاتی کارگران برسر وصول همین حقوق های معوقه  و سایر مطالبات بی پاسخ مانده آنها را به امری سراسری در درون کشور بدل سازیم . کارگران برای دست پیداکردن به حقوق های معوقه خود، مشترک منافع اند . پس می توانند با هم برای وصول آن درهر سطحی ، چه منطقه ای ، چه رسته ای و رشته ای با سازمانیابی اعتراضات سراسری به مانند تحرکات سراسری و یک پارچه معلمان و بازنشستگان کشور عمل نمایند . کافیست دراین باره به چگونگی راهیابی راههای طی شده و تجارب موجود تشکل های مستقل کارگری نظیر " سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه " و نتایج اقدام جمعی آنان در این دوره بیاندیشند و از این تجارب برای متشکل ساختن خویش دست به اقدام عملی بزنند . اگر امروز فرایند مبارزه کارگران با شعار « کار برای زندگی، نه زندگی برای کار» تعریف می گردد ، پس برای طبقه ما راهی جز این نیست که در یابند ،« گارگران متفرق هیچ چیز، و کارگران متحد همه چیز »، از اینرو لازم می نماید برای اقدام عملی ، سازمانیابی راههای مناسب برای ایجاد تشکل مستقل خود را در عمل مبارزاتی خویش تجربه نمایند.روز شمار کارگری پیرامون : عدم پرداخت حقوق های معوقه کارگران
 از اول (۱)تا پانزدهم (۱۵) دی ۹۵ درایران
من بارها نوشته ام این اخبار از منابع رسمی رژیم به مانند: خبرگزاری دولتی ایلنا ، ایسنا ، تسنیم ، هرانا و بخشا سایت های مستقل کارگری وشبکه های مجازی ( تلگرام ) و غیره است و صد البته همه اخبار و تحرکات کارگران نبوده و نیست
برای تمرکز بخشی به بحث دستمزدهای معوقه روزشمار دو هفته اول دی ماه ۹۵را با خلاصه نگاری استخراج نمودم و این مهم را در نوبت دو ماهه بعدی برای تمام دی ماه همچنان ادامه خواهم داد . تا بتوان به یک ارزیابی معقول تری دست یافت . این خبرها عبارتند از:

بیستمین روزاعتصاب کارگران کارخانه کمپروسور سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا در تاریخ روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  ازبیست روز گذشته حدود 136 کارگر کارخانه کمپروسور سازی تبریزبرای باردیگر در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست از کار کشیده اند..

 کارگران کمپروسور سازی تبریز مقابل ساختمان کارخانه تجمع نمودند!

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=10:1389-12-23-23-55-18&id=2957:1395-10-01-21-29-31&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  ... حدود 136 کارگر کارخانه «کمپروسور سازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات کاری خود دست از کار کشیده اند.
کارگران  از مرداد ماه  به دلیل ناتوانی های مالی کارفرما ، دستمزد نگرفته اند. همچنین گفته می‌شودکه بخشی از  حق بیمه کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است... به گفته کارگران، درکارخانه کمپرسور سازی  تبریز ، زمانی بیش از 700 نیروی کارگری دائم و قرار داد موقت  کار می کردند  اما بعد از آنکه مدیریت کارخانه به بخش خصوص واگذار شده است، مشکلات کارخانه با کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز شده وتعداد کارگران به حداقل تقلیل یافت.

تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران شرکتی شهرداری کرمان


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  دستمزد و حق بیمه کارگران شرکتی شهرداری کرمان در پنج ماه گذشته پرداخت نشده‌است.
به گزارش  خبری ایلنا، دستمزد کارگران شرکتی شهرداری کرمان که تعداد آنها بالغ بر صد نفر است، در 5 ماه گذشته پرداخت نشده است.

کارخانه لاستیک‌سازی در استان لرستان راه‌اندازی می‌شود/احیای مجدد کارخانه فولاد ازنا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/01/1274566

به گزارش خبرگزاری حکومتی سایت تسنیم در تاریخ روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  استاندار لرستان راه‌اندازی کارخانه لاستیک‌سازی با ظرفیت اشتغال حدود ۱۰۵۰ نفر در این استان را مهم ارزیابی کرد و گفت: تاکنون نزدیک به ۱۰۵۰ میلیارد تومان در این کارخانه توسط سرمایه‌گذاری از شهر تبریز سرمایه‌گذاری شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، هوشنگ بازوند در جلسه ستاد تسهیل استان لرستان به آغاز به کار مجدد کارخانه فولاد ازنا به‌عنوان یک موفقیت بزرگ اشاره کرد و افزود: این کارخانه با تعطیلی 12 ساله به‌عنوان نماد رکود در این شهرستان شناخته می‌شد که با پیگیری‌های انجام‌شده باوجوداینکه کسی تصور نمی‌کرد این کارخانه مجدد احیا شود اما در حال حاضر با نصب تجهیزات موردنیاز و جذب 210 نفر پس از سال‌ها تعطیلی مجدداً آغاز به کارکرده و ظرفیت اشتغال‌زایی مطلوبی در این منطقه به وجود آورده است.

کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز نسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت 3ماه مطالباتشان، تجمع اعتراضی نمودند!
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  جمعی از کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز با تجمع در محل این شرکت خواهان پرداخت حقوق و مزایای معوقه سه ماه گذشته خود شدند.
به گزارش خبری ایرنا،این افراد که حدود 300 نفر بودند اظهارکردند به نمایندگی از مجموعه کارکنان این شرکت دست به تجمع زده اند.
کارگران رستوران کارخانه پلی اکریل اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت 7ماه حقوق، دست از کار کشیدند !
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  از دو روز پیش کارگران شاغل در رستوران پلی‌اکریل در اعتراض به ۷ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دست از کار کشیدند و از طبخ غذا برای پرسنل، خودداری کردند.این کارگران که تعداد آن‌ها ۴۸ نفر است، از روز دوشنبه (۲۹ آذر)، از طبخ غذا خودداری کردند و دست از کار کشیدند.
ادامه  اعتراضات صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در سرما و یخبندان!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می گویند با وجود سرمای شدید به تجمع اعتراضی خود ادامه داده‌ایم.
به گزارش اول دی ایلنا،به گفته این کارگران که بیش از ۱۶ ماه است دستمزد و حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده؛ اعتراض در چادر‌ها با وجود سرما و یخبندان ادامه دارد.
نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق، کارکنان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد دست به اعتراض زده اند
برپایه خبر دریافتی در روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  تعدادی از کارکنان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق در محل کار حضور نیافتند و عملا این سازمان تعطیل شد.
عدم پرداخت3ماه حقوق کارگران پیمانی اتوبوسرانی آبادان!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  دستمزد حدود108 کارگر پیمانی اتوبوس رانی آبادان در استان خوزستان دست کم سه ماه به تاخیر افتاده است.
این کارگران که در شرکت اتوبوس رانی آبادان تحت مسئولیت شرکت‌ واسطه نیروی انسانی (پیمانکاری) تحت عناوین شغلی راننده، تعمیرات، موتوری و ستادی مشغول کارند دست کم در سه ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده اند.
به گفته این کارگران از مجموع 140  کارگر شاغل درشرکت اتوبوس رانی آبادان، نزدیک به 108 نفر را کارگران پیمانکاری ومابقی را کارگران رسمی تشکیل می‌دهند  که  کارگران پیمانکاری علاوه بر آنکه دستمزد خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، از شرایط کار با این شرکت پیمانکاری رضایت ندارند و خواستار تغییر وضعیت شغلی خود هستند.

تجمع کارگران پروژه راه آهن قزوین- رشت مقابل فرمانداری رودبار

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=10:1389-12-23-23-55-18&id=2958:1395-10-01-21-32-03&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای... در تاریخ روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  شماری از کارگران پروژه راه آهن قزوین رشت در شهرستان رودبار، صبح امروز در اعتراض به عدم دریافت به 5 ماه از حقوق های  معوقه خود مقابل ساختمان فرمانداری رودبار تجمع کرده‌اند.
به گفته یکی از کارگران ،شرکت پیمانکار، به دلیل ناتوانی های مالی در پرداخت مطالبات کارگران زیر مجموعه خود کوتاهی می کند. وی بابیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، تامین امنیت شغلی هستند،...
این کارگران با اشاره به وعده و وعیدهای تحقق نیافته مسئولان در خاتمه گفت:در صورت عملی نشدن پرداخت مطالباتمان به تجمعات خود به صورت گسترده تری ادامه می دهیم.

 کارگران کمپروسور سازی تبریز مقابل ساختمان کارخانه، تجمع اعتراضی برپا داشتند!


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  طی بیست روزگذشته حدود 136 کارگر کارخانه «کمپروسور سازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های معوقه خود دست از کار کشیده اند.
منابع خبری ایلنا در کارخانه «کمپروسور سازی تبریز» واقع درشهرک صنعتی قراملک تبریز با اعلام این خبر می‌گویند در حالی اعتراضات آرام صنفی کارگران این  واحد تولیدی امروز چهارشنبه (یک دی ماه) ادامه دارد که صبح امروز کارگران در اطراف محوطه ورودی کارخانه محل اعتراضات خود را از درون کارگاه به محوطه ورودی ساختمان کارخانه انتقال داده‌اند.
دراعتراض به عدم پرداخت5ماه حقوق مقابل فرمانداری رودبار، کارگران پروژه راه آهن قزوین و رشت ، دست به تجمع اعتراضی زده اند
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:  شرکت پیمانکار، مسئولیت 14 کیلومتر از پروژه راه آهن قزوین رشت در منطقه شهرستان رودبار است ، به دلیل ناتوانی های مالی در پرداخت مطالبات مزدی کارگران زیر مجموعه خود کوتاهی می کند.شماری از کارگران شاغل در پروژه راه آهن قزوین به رشت که تحت مسئولیت پیمانکار در منطقه شهرستان رودبار مشغول بکار هستند  در اعتراض به 5 ماه مزد معوقه  مقابل ساختمان فرمانداری رودبار دست به تجمع زده اند.

در اعتراض به عدم پرداخت ،حقوق های معوقه خود دست از کار کشیدند


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:   از دو روز پیش کارگران شاغل در رستوران پلی‌اکریل در اعتراض به ۷ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دست از کار کشیدند و از طبخ غذا برای پرسنل، خودداری کردند.
از قرار معلوم، این کارگران که تعداد آن‌ها ۴۸ نفر است، از روز دوشنبه (۲۹ آذر)، از طبخ غذا خودداری کردند و دست از کار کشیدند.
نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق کارکنان بیمارستان رجایی گچساران دست به تجمع اعتراضی زده اند !
برپایه خبر دریافتی در روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:   جمعی از کارکنان بیمارستان رجایی گچساران به نمایندگی از 700 نفرازهمکارانشان اعم ازپرستاران، پزشکان ودیگرکارکنان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها کارانه دست به تجمع در جلوی درب ورودی ساختمان اداری بیمارستان زدند. معترضین دلیل تجمع خود را عدم پرداخت مطالباتشان از شرکت‌های بیمه‌ای و پرداخت نشدن کارانه عنوان کردند.

تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران شرکتی شهرداری کرمان


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:   دستمزد و حق بیمه کارگران ،که تعداد آنها بالغ بر صد نفر است، شرکتی شهرداری کرمان در پنج ماه گذشته پرداخت نشده‌است.
این کارگران در عین حال از عدم پرداخت حق بیمه های خود نیز انتقاد دارند و می‌گویند: در 5 ماه گذشته شرکت پیمانکار حق بیمه ما را پرداخت نکرده و اکنون در تعویض دفترچه های بیمه با مشکل مواجه هستیم.

ادامه اعتراضات صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد/ در سرما و یخبندان تجمع کرده‌ایم

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:   کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می گویند با وجود سرمای شدید به اعتراض صنفی خود ادامه داده‌ایم.
به گفته این کارگران که بیش از ۱۶ ماه است دستمزد و حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده؛ اعتراض در چادر‌ها با وجود سرما و یخبندان ادامه دارد.
کارگران کارخانه کمپروسورسازی تبریز پس از20روزاعتصاب، بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شده است  
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۱ دی ۱۳۹۵ آمده است:   دنبال اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کمپروسور سازی تبریز طی بیست روز گذشته ،کارفرما بخشی از حقوق های معوقه آن‌ها را پرداخت کرد.
به گفته کارگران این واحد تولیدی، آنان تقریبا از 20 روز پیش تا بعد از ظهر روز گذشته (یکم دی ماه) در محوطه کارخانه و خارج از آن در حال برپا کردن اجتماعات اعتراضی بودند. در تمامی این مدت کارفرما مدعی بود که منابع مالی کافی برای پرداخت معوقات مزدی آنها را ندارد اما پس از آنکه در روز گذشته تجمع کارگران معترض از محوطه داخلی کارخانه به خارج از آن منتقل شد، کارفرما نسبت به پرداخت معوقات بخشی از مزدی آنها اقدام می‌کند.
تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان!
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/02/1274915
به گزارش سایت تسنیم در روز ۰۲ دی ۱۳۹۵  آمده است :حقوق ماه گذشته فرهنگیان تا امروز (پنجشنبه ۲ دی) واریز نشده است و آنها شب یلدای امسال را نیز مانند سال گذشته با عدم دریافت حقوق پشت سر گذاشتند.
به گزارش خبری تسنیم، با گذشت 2 روز از دی‌ماه هنوز حقوق ماه گذشته فرهنگیان واریز نشده است و آنها شب یلدای سال 95 را بدون واریز حقوق پشت سر گذاشته‌اند.
آنگونه که یکی از معلمان پایتخت می‌گوید تا اسفند سال 93 حقوق فرهنگیان در 27 هر ماه به حساب‌شان واریز می‌شد اما از سال 94 واریز حقوق با تاخیر همراه شد و در روزهای 29 و 30 هر ماه این کار صورت می‌گرفت.

پرداخت حقوق آذرماه همه فرهنگیان بازنشسته در انتظار موافقت بانک مرکزی


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۲ دی ۱۳۹۵ آمده است: مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از آغاز پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته خبر داد و گفت: امروز از هیات مدیره بانک ملی استان‌ها خواهش کردیم شعبه اموزش و پرورش را باز بگذارند تا چک‌ها کارسازی و پرداخت شوند؛ با این حال تا صبح شنبه هیچ بازنشسته فرهنگی سال ۹۴ بدون دریافت مطالبات باقی نخواهد ماند.
منصور مجاوری (مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش) درگفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا،اظهار داشت: در حال حاضر اعتبار برای پرداخت مطالبات در حساب استان‌های هرمزگان، زنجان، شهرستان‌های تهران، کرمانشاه و چند استان دیگر واریز شده است و به تدریج به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز ، بدنبال عدم دریافت حقوق های معوقه خویش ، تجمع کردند!


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۲ دی ۱۳۹۵ آمده است: گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز دیروز چهارشنبه (یکم دی ماه) با تجمع در محل این شرکت خواهان پرداخت حقوق و مزایای معوقه سه ماه گذشته خود شدند.
این افراد که حدود 300 نفر بودند؛ اظهارکردند؛ به نمایندگی از مجموعه کارکنان این شرکت دست به تجمع زده‌اند. به گفته یکی از کارگران، طی دو سال گذشته شرکت با مشکلاتی دست به گریبان است و این موضوع وضعیت پرداخت مطالبات ما را تحت‌الشعاع قرار داده است.

بخشی از مطالبات کارگران کمپروسورسازی تبریز پرداخت شد


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۲ دی ۱۳۹۵ آمده است: به دنبال تجمعی که کارگران کارخانه «کمپروسور سازی تبریز» در 20 روز اخیر در محوطه این واحد برپا کردند، کارفرما بخشی از حقوق های معوقه کارگران  را پرداخت کرد.
به گزارش ایلنا، کارگران کمپروسور سازی تبریز می‌گویند؛ معادل یک ماه حقوق کامل مرداد به همراه 50 درصد مزد باقی مانده شهریور ماه سال جاری را دریافت کرده‌اند.

بدنبال عدم توجه به حقوق کارگران  نی‌بر مجتمع نیشکر هفت تپه، دست به  تجمع اعتراضی زدند!


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۲ دی ۱۳۹۵ آمده است: حدود 150 نفر از کارگران نی‌بر روزمزدی نیشکر هفت تپه امروز در اعتراض به کاهش چند صد هزار تومانی مزدشان از ابتدای آبان ماه سالجاری، تجمع کردند.
به گزارش خبری ایلنا، کارگران نی بر با ترک محل کارشان در مزارع نیشکر، در مقابل  ساختمان صنعتی مجتمع در شوش تجمع کردند. در این اجتماع صنفی، دلیل اعتراض امروز آنان بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات کارگران نی‌بر روزمزدی است. این کارگران به تبع نداشتن قرارداد کار و حق بیمه از حداقل‌های قانونی کار محروم هستند.

تجمع کارگران روزمزدی نی‌بر مجتمع نیشکر هفت تپه

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=10:1389-12-23-23-55-18&id=2962:1395-10-03-00-54-20&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای... در تاریخ روز ۰۳ دی ۱۳۹۵ آمده است:  حدود 150 کارگر نی‌بر روز مزدی نیشکر هفت تپه که به کاهش چند صد هزار تومانی حقوق خوود از ابتدای آبان ماه سالجاری معترض‌اند، در تاریخ دوم دی کارگران با ترک محل کارشان در مزارع نیشکر، در مقابل  ساختمان صنعتی مجتمع در شوش تجمع کردند. دلیل اعتراض امروز آنان بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات کارگران نی‌بر روزمزدی است... به گفته کارگران، از ابتدای آبان ماه که بهره‌برداری مزارع نی‌شکر آغاز شده است. کارفرما در محاسبه پرداخت دستمزد ماهانه آنان همانند قبل  بصورت روزمزدی عمل نکرده است و کارگران به این وضعیت سخت معترض اند

ادامه اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران نی بر کشت و صنعت هفت تپه!
به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز شنبه ۴دی۱۳۹۵  آمده است : کارگران نی بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اعتصاب وتجمعشان دراعتراض به کاهش حقوق وعدم پرداخت بموقعش ،نداشتن قراردادکاری روشن وعدم برخورداری ازبیمه،ادامه دادند.
این کارگران معترض با اجتماع در مقابل مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه از پرداخت مبلغ ناچیزی با عنوان علی الحساب گله کرده و پرداخت کامل حقوق ماهانه خود را خواستار شدند.
200 کارگر شهرداری آبادان برای بازنشستگی پیش از موعد ،بدلیل عدم پرداخت حق بازنشستگی ازجانب کارفرما، به تاخیر افتاده است !
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۴ دی ۱۳۹۵ آمده است: حدود 200 کارگر شاغل در مجموعه های شهرداری آبادان و وسازمانهای وابسته ،از هشت ماه پیش مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت وزیان آور قرار دارند اما به دلیل پرداخت نشدن هزینه بازنشستگی پیش از موعد از سوی کارفرما معطل صدور احکام بازنشستگی خود
طبق اظهارات کارگران شهرداری آبادان ،مدیران شهرداری آبادان به بهانه ناتوانی مالی از پرداخت هزینه بازنشستگی این تعداد کارگر خوداری می‌کند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهوازنسبت به عدم پرداخت حقوق ونداشتن امنیت شغلی، دو باره تجمع اعتراضی بر پا نمودند!
به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز شنبه ۴دی۱۳۹۵  آمده است :  حدود 300 نفر از کارگران واحد تولید این شرکت، از صبح امروز در مقابل ساختمان معاونت نفتی تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق خود شده اند.
به گزارش خبری ایرنا،تعدادی از کارگران شرکت گروه ملی برای دومین بار در چهار روز اخیر در محل این شرکت، نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود اعتراض کردند.
یکی از کارگران اظهار کرد: کارگران این واحد از مهر ماه و کارشناسان از شهریور ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند همچنین مطالبات و تسویه حساب های 9 ماه گذشته نیز هنوز پرداخت نشده است.

تجمع بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=10:1389-12-23-23-55-18&id=2966:1395-10-04-22-19-47&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای... در تاریخ روز ۰۴ دی ۱۳۹۵ آمده است: بیش از ششصد نفر از بازنشستگان پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی از سراسر کشور به تهران آمدند و از ساعت ۸ صبح مقابل مجلس تجمع کردند... مشکل از انجا آغاز می‌شود که مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی در محاسبه مستمری دوران بازنشستگی آن‌ها، سنوات ارفاقی را نادیده می‌گیرند و تنها بر اساس میانگین حق بیمه ‌ای که توسط این افراد در دو سال آخر خدمتشان پرداخت شده است، محاسبات خود را انجام می‌دهند.
حاضران در این تجمع که از روزهای قبل در فضای مجازی برای حضور در مقابل مجلس سازماندهی کرده‌اند، مهم‌ترین مطالبه خود را اجرای صحیح قانون بازنشستگی پیش از موعد (مصوب شهریورماه سال ۸۶) و محاسبه سنوات ارفاقی در برقراری مستمری‌ها عنوان کردند.

بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی تجمع کردند


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۴ دی ۱۳۹۵ آمده است: بیش از ششصد نفر از بازنشستگان پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی از شهرها و استان های مختلف به تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
این بازنشستگان که در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی مشغول کاربوده‌اند، در سالهای نیمه دوم دهه ۸۰ در قالب قوانین بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده‌اند. مشکل از انجا آغاز می‌شود که مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی در محاسبه مستمری دوران بازنشستگی آن‌ها، سنوات ارفاقی را نادیده می‌گیرند و تنها بر اساس میانگین حق بیمه ‌ای که توسط این افراد در دو سال آخر خدمتشان پرداخت شده است، محاسبات خود را انجام می‌دهند.
تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، همجنان ادامه دارد!
به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز یکشنبه  ۵دی ۱۳۹۵  آمده است : 700 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد به تجمعات اعتراضیشان نسبت به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ونداشتن امنیت شغلی ادامه دادند.
یکی از کارگران  اظهار کرد: کارگران این واحد سه ماه است حقوق دریافت نکرده و برخی حقوق شهریور گذشته را طلب دارند؛ همچنین مطالبات و تسویه حساب 9 ماه گذشته نیز هنوز پرداخت نشده است.
تجمع شبانه روزی کارگران کشت و صنعت مهاباد، به چهارمین هفته رسیده است!
برپایه انعکاس خبر در شبکه تلگرام روز یکشنبه  ۵دی ۱۳۹۵  آمده است : برف و سرمای طاقت فرسا هم مانع حق خواهی کارگران کشت و صنعت مهاباد نشد.
بیش از 24 روز است کارگران مجموعه کشت و صنعت مهاباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه خود در برابر این شرکت دست به تجمع زده اند. 
کارگران کارخانه پلی اکریل ، در ادامه اعتراض خود ، امروزمقابل دفتر امام جمعه اصفهان، اجتماع کردند!
به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز یکشنبه  ۵دی ۱۳۹۵  آمده است : جمعی از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ونداشتن امنیت شغلی دست به تجمع مقابل دفتر امام جمعه اصفهان زدند.
این کارگران تاکید کردند که پرداخت نشدن حقوق آنها از شش ماه گذشته تاکنون مشکل های معیشتی زیادی برای خانواده هایشان ایجاد کرده است.
کارگران آزاد را ه پونل به تالش دراعتراض به عدم پرداخت10ماه حقوق و3ماه حق بیمه، تجمع اعتراضی نمودند!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۵ دی ۱۳۹۵ آمده است: جمعی از کارگران پروژه آزاد راه پونل به تالش ، در اعتراض به عدم پرداخت10ماه حقوق و3ماه حق بیمه دست از کار کشیده و مقابل دفتر پیمانکار واقع در تالش تجمع کردند.
به گزارش ایلنا،فعالان کارگری درباره تجمع امروز کارگران  پروژه آزاد راه پونل به تالش مقابل ساختمان  شرکت پیمانکاری چولاب درشهرستان  تالش  گفتند: اعتراض کارگران امروز (5 دی ماه) در ادامه بی توجه ای های کارفرما در پرداخت معوقات مزدی  وبیمه ای  آنان آغازشده  است.

گزارشی از اخراج کارگران کارخانه سنگبری آزغ مهاباد

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=10:1389-12-23-23-55-18&id=2968:1395-10-05-19-40-10&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای...روز یکشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵ آمده است: کارخانه سنگبری آزغ( azagh ) در 5 کیلومتری مهاباد، بر محور جاده مهاباد به ارومیه واقع شده است. در این سنگبری، بیش از 80 کارگر به صورت شبانه روزی مشغول کار و فعالیت بودند. اما به دنبال وضعیت وخیم  تولید و بحران اقتصادی، کارفرمای کارخانه آزغ، هر از چند گاهی اقدام به تعدیل نیرو نموده و تعدادی از کارگران را اخراج کرد. ...در نتیجه تعداد 27 نفر از کارگران در شرایط سخت برف و کولاک اخراج شدند و کارخانه آزغ به کلی تعطیل گردید. 
متاسفانه باتوجه به جو بیکاری در منطقه و فرارسیدن فصل زمستان این کارگران زحمتکش و خانواده های آنها با مشکلات معیشتی مواجه گردیده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 5/10/1395
کارگران بیکارشده  کارخانه فاستونی اردستان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل فرمانداری، تجمع نمودند!
به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز یکشنبه  ۵دی ۱۳۹۵  آمده است : کارگران بیکارشده  کارخانه فاستونی اردستان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع مقابل فرمانداری زدند.
کارگران کارخانه تعطیل شده فاستونی اردستان با حضور در فرمانداری این شهرستان حقوق معوقه خود را مطالبه کرده و خواستار پیگیری مسئولان شدند. در این تجمع نماینده کارگران کارخانه تعطیل شده فاستونی اردستان گفت: این کارخانه از شهریور 93 تعطیل شده و با پیگیری مسئولان شهرستان در حال حاضرکارگران از حقوق بیمه بیکاری استفاده می کنند.
کارگران شهرداری لوشان خطاب به شهرداردراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق،طی نامه سرگشاده متذکر شدند!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۵ دی ۱۳۹۵ آمده است: کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به شهردار این شهرضمن ابرازاعتراض نسبت به عدم پرداخت 3ماه حقوقشان خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.
به گزارش ایلنا، در این نامه که رو نوشت آن به  اعضای شورای  شهر لوشان نیز ارسال شده است،ضمن بیان تعویق دست کم سه ماهه مطالبات مزدی خود از شهردار این شهر خواسته اند راه حل مناسبی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران زیر مجموعه شهرداری پیدا کند.
کارگران مولد بخار رجاء ، بدلیل عدم پرداخت2ماه حقوق خال خوشی ندارند!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا در تاریخ روز یکشنبه  ۵دی ۱۳۹۵  آمده است :کارگران پیمانکاری مولد بخار رجاء از دو ماه پیش مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
به گزارش5دی ایلنا،این کارگران پیمانکاری می‌گویند: برای آبان ماه مبلغ کمی به عنوان علی‌الحساب دریافت کرده‌ایم و دستمزد آذر ماه پرداخت نشده است. به دلیل عدم پرداخت، شب یلدا شرمنده خانواده‌هامان شدیم.
این کارگران که تعداد آن‌ها حدود ۱۲۰ نفر است، در تعویض دفترچه‌های بیمه خود نیز با مشکل مواجهند.

 پس از 25 روز بی‌توجهی نسبت به تجمع کارگران؛

سرما کارگران کشت و صنعت مهاباد را ناخوش کرد/ اصرار تجمع کنندگان به تجمع در مقابل کارخانه


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۵ دی ۱۳۹۵ آمده است: بیش از بیست و پنج روز از تجمع صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد گذشته است.
کارگران معترض کشت و صنعت مهاباد در تماس‌های جداگانه با ایلنا از ادامه اعتراضات خود خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: با وجود اینکه دو روز است برف می‌بارد، همچنان بیرون درب مجتمع به تجمع ادامه داده‌ایم. بیش از ۵۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد که پس از واگذاری مجتمع از طریق مزایده، بیش از ۱۶ ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند، بیش از بیست و پنج روز است که در هوای سرد چادر زده‌اند و با افروختن آتش در سرما به تجمع خود ادامه داده‌اند.
کارگران اخراجی شرکت تراورس راه آهن در اندیمشک برای بازگشت بکار، تجمع اعتراضی نمودند!
به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است : کارگران شرکت تراورس راه آهن در اندیمشک که تعداد آنها حدود 100 نفر تخمین زده می شد، در اعتراض به اخراج خود تجمع کردند.
این کارگران معترض که برای دادخواهی در مقابل دفتر نماینده مجلس ازاندیمشک تجمع کرده بودند افزودند:کارخانه تراورس بتنی مدعی است به دلیل نداشتن اعتبار برای پرداخت حقوق ناچار به اخراج آنان شده است.

 کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ، بدلیل عدم پرداخت حقوق های کارگران ، دیگر باره اجتماع نمودند !


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۵ دی ۱۳۹۵ آمده است: شماری از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد نسبت به آنچه که پرداخت نشدن حقوق خود عنوان شد در محل این شرکت در اهواز دست به تجمع زدند.
به گزارش منابع کارگری ایلنا، این تعداد حدود 700 نفر از واحد تولید این شرکت، از صبح امروز در محوطه شرکت تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق خود شده اند.
کارگران خط وابنیه راه آهن اندیمشک وتجمعشان در ایستگاه تله زنگ دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوق، دست به اعتصاب زدند
بر پایه گزارش خبری شبکه تلگرام در روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است : کارگران خط وابنیه ایستگاه های تنگ پنج، تله زنگ ، شهبازان و تنگ هفت راه آهن اندیمشک دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوشان دست از کارکشیده ودرایستگاه تله زنگ تجمع کردند.
بسیاری از این کارگران بیش از 5 سال سابقه بیمه ای برای راه آهن دارند و متاسفانه پیمانکار چندین سال است هر چهار ماه یک بار 500 هزار تومان را به صورت علی الحساب به کارگران می دهد و درصورت اعتراض آنها را تهدید به اخراج می کند.
تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد همچنان ادامه دارد!
به گزارش خبرگزاری ایسنا در روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است :  کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه و پرداخت حقوق و مطالبات خود هستند.
 یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران اظهار کرد: کارگران حقوق سه ماه یعنی مهر، آبان و آذر خود را دریافت نکرده‌اند. لذا از 3 ماه گذشته تجمعاتی به صورت جسته و گریخته در کارخانه انجام شده است اما این تجمعات از روز چهارشنبه به صورت جدی آغاز شده و هر روز تجمع در کارخانه داریم.
ما خواستار آن هستیم که به مشکلات ما رسیدگی شود زیرا کارخانه تولید دارد و محصولات خود را به فروش می‌رساند.
سومین روزاعتصاب و تجمع کارگران آزاد را ه پونل به تالش دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!
بر پایه گزارش شبکه تلگرام در روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است : کارگران شرکت چولاب در پروژه بزرگراه پونل به تالش برای سومین روز دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه به اعتصاب وتجمعشان ادامه دادند.
بنا بر این گزارش این کارگران  از اسفند سال ۹۴عیدی و ده ماه حقوق ۹۵را دریافت نکرده اند وبه مدت سه ماه حق بیمه شان واریز نشده است و متاسفانه هیچ نهادی در تالش چه از نماینده چه فرماندار ترتیب اثری نمی دهند.
کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل استانداری برای چندمین بار، دست به تجمع زده اند!
بر پایه گزارش دریافتی از منبع صبح قزوین در روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است : کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین با گذشت زمان تعیین وقت استاندار قزوین و معاون اقتصادی وی مبنی برپرداخت مطالبات 5ماهه شان برای چندمین بار مقابل استانداری قزوین تجمع کرده‌اند.
کارگران شرکت کنتورسازی قزوین با اشاره به اینکه معوقات و حق بیمه 5 ماهه ما پرداخت نشده است، بیان کردند: آقای استاندار باید وعده هفته قبل خود که سلب صلاحیت از مالکین فعلی این کارخانه بود را عملی کند.
کارگران شهرداری بجنورد در اعتراض به مقابل استانداری خراسان شمالی برای دومین روزمتوالی، تجمع نمودند!
برپایه گزارش دریافتی در روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است : جمعی از کارگران شهرداری بجنورد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای سال گذشته خود دست به تجمع مقابل استانداری خراسان شمالی زدند.
کارگران یادشده، پیش از این بتاریخ 6 آذر ماه در مقابل درب شورای اسلامی شهر بجنورد تجمع کرده بودند. کارگران هنوز حقوق دی، بهمن، اسفند پارسال و فروردین ماه امسال را دریافت نکرده اند و علاوه بر آن عیدی سال 94 نیز هنوز به آنان پرداخت نشده است.
سومین روزاعتصاب و تجمع کارگران آزاد را ه پونل به تالش دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!
بر پایه گزارش شبکه تلگرام در روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است : کارگران شرکت چولاب در پروژه بزرگراه پونل به تالش برای سومین روز دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه به اعتصاب وتجمعشان ادامه دادند.
بنابر این گزارش کارگران  از اسفند سال ۹۴عیدی و ده ماه حقوق ۹۵را دریافت نکرده اند وبه مدت سه ماه حق بیمه شان واریز نشده است و متاسفانه هیچ نهادی در تالش چه از نماینده چه فرماندار ترتیب اثری نمی دهند.
کارگران پیمانکاری موتوریست مولد برق رجاءدراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق وحق بیمه، دست به تجمع زدند!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۶ دی ۱۳۹۵ آمده است: حدود ۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری موتوریست مولد برق رجاء دراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق وحق بیمه،در محوطه راه آهن تجمع کردند.این کارگران که تعداد آن‌ها ۱۲۰ نفر است و طرف قرارداد با یک شرکت پیمانکاری هستند، سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
از قرار معلوم، حق بیمه این کارگران نیز از مهر ماه پرداخت نشده و این کارگران برای تعویض دفترچه‌های بیمه خود با مشکل مواجهند.
دراعتراض به عدم پرداخت5 ماه حقوق، کارگران شهرداری کرمان، دست به اعتراض و اعتصاب زدند
بر پایه خبری از شبکه تلگرام  در روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است :کارگران شهرداری کرمان(شرکت خدماتی  تنظیف بزم آرا)در خیابان دست به اعتصاب زده و از جمع آوری زباله های سطح شهر خودداری کردند ..
یکی از کارگران خدماتی بزم آرا در باره این اعتصاب گفت : ۵ ماه است که حقوق معوق داریم  و بیمه ما هم قطع شده است چرا مسئولانی که در راس نشسته اند و شب سرد خود را به آرامی می گذرانند ذره ای به فکر منه کارگری که شب های سرد را به کار بدون مزد می پردازم نیستند؟؟
کارگران سد سیمره نسبت به عدم پرداخت بیش ازیک سال حقوق، دست به تجمع اعتراضی زدند!
به گزارش سایت تابناک در روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است:  جمعی از کارگران سد سیمره باتجمع و نصب و حمل پلاکاردهایی با اعتراض به عدم پرداخت بیش از یکسال حقوق،خواهان پرداخت مطالباتشان شدند.
به گزارش تابناک،تعدادی از این کارگران بیش از یکسال است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند .

عدم پرداختی  کارگران فضای سبز بجنورد 9 ماهه شد


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۶ دی ۱۳۹۵ آمده است: کارگران فضای سبز بجنورد با گذشت 9 ماه از سال، هنوز حقوق مربوط به سال گذشته را دریافت نکرده و پیگیری‌های آنان تاکنون به نتیجه نرسیده است.
شمار کارگران بیش از 300 نفر بوده و عدم پرداختی آنها مربوط به سه ماه آخر سال 94 و فروردین ماه امسال است که هنوز اعتبار مورد نیاز برای پرداخت این معوق تامین نشده است.
بنا به اظهارات کارگران، حقوق معوقه کارگران مربوط به شهردار پیشین بوده و برخی از این کارگران بیش از 10 سال در فضای سبز خدمت کرده‌اند و پرداخت نشدن حقوق کارگران موجب سخت شدن زندگی و ایجاد برخی مشکلات برای این قشر شده است.
عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران کارخانه شیشه قزوین!
کارگران قراردادی این کارخانه ، نگران اخراج خود هستند!!
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا در تاریخ روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است: در شرایطی که معوقات مزدی 4 تا 6 ماهه کارگران کارخانه شیشه قزوین همچنان پرداخت نشده، این کارگران از اخراج احتمالی ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبری ایلنا،تعدادی از کارگران کارخانه شیشه قزوین از ادامه تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.
از قرار معلوم دستمزد شهریور، مهر، آبان و آذر حدود 260 کارگر رسمی و قراردادی کارخانه شیشه قزوین به همراه 6 ماه دستمزد 60 کارگر دیگر که در شرکت‌های پیمانکاری در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند، هنوز پرداخت نشده است.

8کارگر کارخانه «مانا ساز» اخراج شدند


به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا در تاریخ روز دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است: منابع خبری ایلنا در کارخانه « گسترش مانا ساز» از تعدیل دست کم 8 کارگر این واحد صنعتی با اتمام قرار داد کار خبر می‌دهند.
کارگران این واحد صنعتی واقع درشهرستان آبیک در تماس با ایلنا افزودند: این اخراج در تاریخ اول دی  ماه   جاری  در حالی انجام شده است که پیشتر کارفرما اسامی 20 نفر از کارگران را در لیست اخراج قرار داده بود.
به گفته آنان ، هرکدام از کارگر اخراج شده تا نزدیک به 10 سال سابقه کاری داشته‌اند و هم اکنون برای پیگیری حقوق های معوقه خود در اداره کار آبیک شکایتی را مطرح کرده‌اند.
عدم پرداخت2ماه حقوق رانندگان سازمان اتوبوسرانی بجنورد!
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در تاریخ روز دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵  آمده است: حقوق رانندگان سازمان اتوبوسرانی بجنورد 2ماه است که پرداخت نشده است.
به گزارش6دی ایرنا،مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بجنورد گفت: اکنون رانندگان بخش خصوصی و رانندگان شرکتی و حتی رانندگان سازمان هر کدام دو، سه ماهی است که حقوق دریافت نکرده اند.
کارگران شاغل واخراجی کارخانه گسترس ماناساز، 4 ماه حقوق دریافت نداشتند و 8 کارگر آن اخراج شدند!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۶ دی ۱۳۹۵ آمده است: منابع خبری در کارخانه گسترش مانا ساز» از اخراج دست کم 8 کارگر این واحد صنعتی با اتمام قرار داد کار خبر می‌دهند.
کارگران این واحد صنعتی واقع درشهرستان آبیک افزودند: این اخراج در تاریخ اول دی  ماه   جاری  در حالی انجام شده است که پیشتر کارفرما اسامی 20 نفر از کارگران را در لیست اخراج قرار داده بود.
به گفته آنان ، هرکدام از کارگر اخراج شده تا نزدیک به 10 سال سابقه کاری داشته‌اند و هم اکنون برای پیگیری مطالبات مزدی خود در اداره کار آبیک شکایتی را مطرح کرده‌اند.

 کارگران اخراجی شرکت تراورس راه آهن اندیمشک در برابر مجلس تجمع نمودند!


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۶ دی ۱۳۹۵ آمده است: شماری از کارگران تعدیل شده شرکت تراورس راه آهن اندیمشک در واکنش به اخراج شان مقابل ساختمان دفتر نماینده اندیمشک در مجلس دست به تجمع زدند.
کارگران یاد آور شدند : ماحدود 100  کارگر شرکت تراورس راه آهن اندیمشک با سوابق بالای کاری  هستیم که کارفرما  اخیرا  از ورودمان به محل کارمان جلوگیری کرده است. کارفرمای شرکت تراورس به بهانه کاهش هزینه ای جاری  شرکت او وسایر همکارانش را  از کار بیکارکرده و آنان برای پیگیری مطالباتشان مقابل دفتر نماینده شهرستان اندیمشک در مجلس تجمع کرده اند.
اعضای یک شرکت تعاونی مسکن که پس از سال ها پرداخت پول هنوز صاحب خانه نشدند مقابل استانداری یزد، تجمع اعتراضی به پا نمودند!
برپایه خبر منعکس در شبکه تلگرام  در روز دو شنبه۶ دی ۱۳۹۵  آمده است: جمعی از اعضاء یک شرکت که عنوان جعلی «شرکت تعاونی مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد» را برخود نهاده در مقابل استانداری یزد تجمع کردند.
آنها به خبرنگاران گفتند: این شرکت در سال 91 از ما پول گرفته و قرار بود در سال 93- 94 به ما آپارتمان با قیمت 35 تا 50 میلیون تومان تحویل دهد که به تعهدات خود عمل نکرده ضمن اینکه در حال حاضر اعلام می‌دارد باید بالغ بر 130 میلیون تومان پرداخت نمائیم.
تجمع اعتراضی صدها بازنشسته صنعت فولاد سراسر کشورمقابل مجلس!
برپایه خبر دریافتی در روز سه شنبه ۰۷دی ۱۳۹۵ آمده است: بیش از 500 نفر از بازنشستگان صنعت فولاد سراسر کشور در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های معوقه بازنشستگی و پاداش پایان خدمتشان، دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

کارگران شهرداری هشترود سه ماه حقوق نگرفته‌اند


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۷ دی ۱۳۹۵ آمده است:  پرداخت حقوق کارگران شهرداری «هشترود» در استان آذربایجان شرقی سه ماه به تاخیر افتاده است.
کارگران شاغل در مجموعه‌های شهرداری هشترود  واقع در استان آذربایجان شرقی هنوز دستمزد سه ماهه گذشته خود را دریافت نکرده‌اند. به گفته این کارگران، مسئولان شهری هشترود  ماههاست که می‌گویند برای پرداخت دستمزد کارگران بودجه نداریم.

تجمع بازنشستگان فولاد مقابل ساختمان مجلس

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=10:1389-12-23-23-55-18&id=2974:1395-10-07-20-51-15&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای...روز سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵ آمده است: دست کم 800  نفر از بازنشستگان صنعت فولاد  کشور که از نقاط مختلف کشور خود را به پایتخت رسانده‌اند، خواستار رسیدگی به  وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد در لایحه بودجه 96 وبرنامه ششم توسعه شدند.
تجمع‌کنندگان خواستار لغو خودگردانی صندوق فولاد، انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری با تطبیق آیین‌نامه معتبر فولاد، مکلف کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین‌نامه معتبر فولاد، پرداخت به موقع حقوق و هزینه‌های درمانی بازنشسته فولاد از بودجه‌های سنواتی شدند....
تجمع‌کنندگان که از مناطقی همچون: کرمان، اصفهان، مشهد، مبارکه، زیرآب، طبس، سمنان، شاهرود، سنگرود گرد‌هم آمده‌اند می‌گویند تا زمان قطعی نشدن نتیجه در تهران می مانیم و به شهرهایمان بازنمی‌گردیم.
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه قند یاسوج به هفتمین روز خود رسید!
برپایه خبر دریافتی در روز سه شنبه  ۰۷ دی ۱۳۹۵  آمده است: تجمع کارگران کارخانه قند یاسوج دراعتراض به تخلیه اجباری ازمنازل کارگاهی،عدم پرداخت مطالبات معوقه وبرای راه اندازی کارخانه و بازگشت بکارواردهفتمین روزشد.
این کارگران که بیش ازیک ماه است که  از کار اخراج  شده اند خواستار راه اندازی کارخانه ،حضور درمحل کار، پرداخت حقوق ومزایای سالهای82 و83 و84 و همچنین مزایای سالهای93و 94  وحقوق و مزابای معوقه سال95 شدند.
  اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد برای 26مین روز متوالی، تجمع نمودند !
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۷ دی ۱۳۹۵ آمده است:   کارگران مجتمع سبز مهاباد برای 26مین روز متوالی مقابل این مجتمع تجمع کرده‌اند. تجمع کنندگان از خرداد 94 مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند و تنها به آنها مبالغی به صورت علی الحساب پرداخت شده است که تکاپوی معیشت آنان را نمی‌‌دهد. این کارگران  خواستار دریافت مطالبات مزدی خود هستند اما تاکنون مدیران این مجتمع در این خصوص به آنها پاسخی نداده‌اند.
وعده پرداخت قطره چکانی حقوق معوقه کارگران شرکت تراورس پس از تجمع دیروزشان!
به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵  آمده است: فرماندار شهرستان اندیمشک گفت:با پیگیری انجام شده بخشی از حقوق معوقه کارگران شرکت تراورس بتنی راه آهن پرداخت می شود.
به گزارش ایرنا،پیمان جهانگیری در گفت و گو با چند تن از نمایندگان کارگران معترض در محل فرمانداری این شهرستان افزود: این کارگران چهار ماه حقوق معوقه دارند که روز گذشته نیز برای دریافت طلب خود تجمع کردند.

 کارگران سد سیمره برای عدم حقوق های دریافتی تجمع اعتراضی کردند


به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۷ دی ۱۳۹۵ آمده است:حدود100نفر کارگران  شاغل در پروژه سد سیمره واقع در بخش هندمینی از توابع شهرستان بدره  استان ایلام روز گذشته (دوشنبه 9 دی ماه) با  به همراه داشتن چند پلاکادر دست به اعتراض صنفی زده و خواستارمطالبات صنفی خودشدند.
کارگران سد سیمره تا این لحظه بین 11 تا 13 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند . این مسئله باعث شده تا کارگران دچار  مشکلات معیشتی ناشی از دریافت حقوق بشوند.کارگران معترض  ... تمام تلاش خود را انجام دهند تا زمینه‌ پرداخت  تمامی معوقات کارگران فراهم شود.

تجمع کارگران سد سیمره برای معوقات مزدی

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=10:1389-12-23-23-55-18&id=2975:1395-10-07-21-01-50&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای...روز سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵ آمده است: حدود100نفر کارگران  شاغل در پروژه سد سیمره واقع در بخش هندمینی از توابع شهرستان بدره  استان ایلام با به همراه داشتن چند پلاکادر دست به اعتراض صنفی زده و خواستارمطالبات صنفی خودشدند. آنها در توضیح مطالبات خود گفته اند: تا این لحظه کارگران سد سیمره بین 11 تا 13 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند که این مسئله باعث شده تا کارگران دچار  مشکلات معیشتی ناشی از دریافت حقوق بشوند.
حقوق وحق بیمه کارگران شهردار هشترود، طی سه ماه اخیر پرداخت نشده است !
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۷ دی ۱۳۹۵ آمده است: پرداخت حقوق کارگران شهرداری «هشترود» در استان آذربایجان شرقی سه ماه به تاخیر افتاده است. کارگران شاغل در مجموعه‌های شهرداری هشترود  واقع در استان آذربایجان شرقی هنوز دستمزد سه ماهه گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.

کارگران بازنشسته فولاد مقابل مجلس اسلامی درتهران
، به اعتراض یک روزه خود پایان بخشیدند!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۷ دی ۱۳۹۵ آمده است:  کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور با سفر به تهران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، عصرروز گذشته با وعده‌های نمایندگان مجلس عازم شهرشان شدند.
بازنشستگان فولاد  جدا از همسان سازی حقوق خواستار لغو خودگردانی صندوق فولاد، انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری با تطبیق آیین‌نامه معتبر فولاد، مکلف کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین‌نامه معتبر فولاد، پرداخت به موقع حقوق و هزینه‌های درمانی بازنشسته فولاد از بودجه‌های سنواتی هستند.
بست نشینی سه کارگر معترض اخراجی فولاد وچدن دورود در محوطه کارخانه!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۸ دی ۱۳۹۵ آمده است: سه نفر از کارگران اخراجی فولاد درود که پیشتر ورود آنها به محل کارشان به دلایل نامعلوم از سوی کارفرما ممنوع اعلام شده بود،  در اعتراض به از دست‌دادن شغل و مختل شدن زندگی روزانه خانواده‌هایشان در در محوطه کارخانه اقدام به بست نشینی کردند.
به نقل از کارگران این واحد آمده است :  وضعیت نگران کننده این سه کارگر درحالی است که هم اکنون جمعیت در حدود 100 نفری کارگران این واحد صنعتی دست‌کم بابت هشت ماه عدم دریافت حقوق و بیمه‌ای طلبکارند.
کارگران بازنشسته مجتمع نیشکرهفت تپه نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان برای چندمین بار، تجمع اعتراضی نمودند! همچنین کارگران معترض برای ساعتی مانع بارگیری شکر شدند!
به گزارش خبرگزاری ایرنا درتاریخ روز چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ آمده است: کارگران بازنشسته کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای چندمین بار دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع زدند. این کارگران با تجمع در مقابل انبار شکر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای ساعتی مانع بارگیری شکر شدند.
به گزارش ایرنا،جمعی از کارگران بازنشسته این شرکت که صبح چهارشنبه مقابل اداره مرکزی نیشکر هفت تپه تجمع کرده اند اظهار داشتند: به دلیل پرداخت نشدن مطالبات ،کارگران بازنشسته این شرکت از ابتدای امسال تاکنون در بلاتکلیفی شغلی بسر می برند.
علیرغم وعده و وعیدها اعتصاب کارگران شهرداری کرمان برای چهارمین روزادامه دارد!
برپایه خبر منعکس در شبکه تلگرام در روز چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ آمده است : اعتصاب  کارگران شهرداری کرمان  که از روز5دی ماه دراعتراض به عدم پرداخت5 ماه حقوق آغاز شده است، مشکلاتی برا ی شهروندان ایجاد کرد.
 کارگران علیرغم وعده و وعیدهای مسئولین مبنی بر پرداخت مطالباتشان ، همچنان به اعتراض ادامه می دهند .
علی سعیدی شهردار منطقه یک کرمان در خصوص معوقات ۵ ماهه حقوق کارگران تنظیف این منطقه گفت : متاسفانه به دلیل اهمال یک شرکت در قرار دادهای شهرداری با کارگران حقوق آنها به تاخیر افتاده است.
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند یاسوج وارد هشتمین روز شد
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۸ دی ۱۳۹۵ آمده است: تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند یاسوج وارد هشتمین روز خود شد. این کارگران که تعداد آنها بیش از 30 نفر است به تعطیلی تدریجی کارخانه، عدم پرداخت دستمزد مهر، آبان و آذر سال 95 و مزایای مزدی سال 93 و 94 خود معترض هستند.
به گزارش خبری ایلنا، تعدادی از کارگران کارخانه قند یاسوج گفتند که تجمع اعتراضی آنها امروز وارد هشتمین روز خود شده است اما تا کنون هیچ کدام از مسئولین کارخانه پاسخگوی آنان نبوده اند. تعداد کارگرانی که در تجمع امروز حضور دارند بیش از30 نفر است.
اعتراض کارگران به تعطیلی تدریجی این کارخانه از سال 93،  عدم پرداخت دستمزد مهر، آبان و آذر سال 95 و مزایای مزدی سال 93 و 94 بر می گردد.
بیش از200کارگرکارخانه کمباین سازی اراک طی 3ماه اخیر، اخراج شدند!
برپایه خبر دریافتی در روز چهارشنبه هشتم دی ۱۳۹۵ آمده است : کارخانه کمباین سازی اراک ظرف سه ماه گذشته بیش از دویست کارگر قراردادی خود را اخراج کرده است و علی رغم نگرانی ها و اعتراضات کارگران هنوز هیچ پاسخ مشخصی برای این اخراج داده نشده و کارگران اخراجی کمباین سازی در وضعیت اقتصادی کنونی را دچار درگیری های بسیارکرده است.
کارگری می گفت: شرکت کمباین سازی یک شرکت تک محصول در خاورمیانه است در عرض سه ماه ۲۵۰ نفر اخراجی داشته و تعدیل نیرویش ادامه دارد و حتی حق و حقوق کارگرانی که اخراج کردن را هم ندادند و گفته اند بروید چند ماه دیگر بیایید.
مدیریت گروه ملی فولاد ، پرداخت مطالبات کارگران را منوط به افزایش تولید شمرد؟!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۸ دی ۱۳۹۵ آمده است:  پس از برگزاری سه نوبت  تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی، مدیریت این مجموعه صنعتی ، پرداخت مطالبات این کارگران را منوط به افزایش تولید کرد.
کارگران شرکت گروه ملی فولاد برای سومین بار در یک هفته اخیر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود دست به تجمع زده‌اند، و در این میان   که مدیریت مجموعه در مقام کارفرما از تهران به نزد آنها در اهواز رفته و اعلام کرده است : برای اینکه معوقات شما را پرداخت کنیم، باید تولید افزایش یابد.
برگزاری جلسه بدون حاصل نمایندگان کارگران سد سیمره وکارفرمایان در فرمانداری بدره!
برپایه گزارش سایت تابناک در روز چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ آمده است : کارگران سد سیمره که برخی از آنها بیش از یکسال است حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت نکرده اند با روندی آرام و در بستر مصاحبه رسانه ای و نهایتا تجمع اعتراضی و حمل پلاکاردهایی در محل پروژه سد سیمره خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود وخانواده هایشان شدند.در ماه های اخیر و با لبریز شدن صبرو تحمل کارگران سد سیمره و اعتراض آنان به عدم دریافت حقوق خود ، طی چند مرحله به این موضوع پرداخته شد تا بالاخره فرمانداری بدره به قضیه ورود پیدا کرده وجلسه ای با این موضوع برگزار نمود.
به نظر می رسد شرکت های پیمانکار دراین پروژه  با عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود آنهم به مدت یکسال  و درمواردی بیش از یکسال ، به دنبال کسب نتایجی دیگر هستند.این امر در مورد شرکت پرلیت با توان مالی و مدیریتی بسیار بالای آن بسیارمحتمل به نظر می رسد.
تجمعات اعتراضی وراهپیمایی درسطح شهر اصفهان صدها کارگرکارخانه پلی اکریل، همچنان ادامه دارد !
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۸ دی ۱۳۹۵ آمده است: چند صد نفر از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان برای چندمین بار مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.
در این تجمع که از ساعت نه صبح مقابل فرمانداری اصفهان برگزار شده است، حدود ۵۰۰ نفر از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان حضوردارند.
کارگران که دستمزد آن‌ها در ۶ ماه گذشته پرداخت نشده، می‌گویند: آخرین دریافتی ما از کارخانه مربوط به خرداد ماه است و ما در شرایط فعلی به هیچ وجه توانایی اداره کردن هزینه‌های زندگی را نداریم.
آیا مطالبات کارگران کارخانه قند شوش پس از13سال پرداخت خواهدشد؟
برپایه خبر دریافتی در روز چهارشنبه۰۸ دی ۱۳۹۵ آمده است : نشست کشاورزان ،کارگران و طلبکاران شرکت قند با تاجر قبلی این شرکت در تالار الماس شهرستان شوش در حالی برگزار شد که بعد از ۱۳سال طلبکاران با وعده ای دیگر تنها به بخشی از مطالبات خود دست خواهند یافت.
حقوق ومطالبات دیگرکارگران شهرداری تفرش، ماهها پرداخت نشده است !
برپایه خبری در شبکه تلگرام در روز چهارشنبه ۰۸دی ۱۳۹۵  آمده است : در سال ۹۵، کارگران شرکتی شهرداری تفرش در ماههای شهریور، مهر ، آبان و آذر و سایر کارمندان شامل کارگران تامین نیرو و پرسنل رسمی از خرداد تاکنون حقوق خود را دریافت نکرده اند.
در این گزارش آمده است: با گذشت بیش از ۹ ماه از سال جدید هنوز کارگران شرکتی شهرداری تفرش سنوات، عیدی و پاداش سال گذشته خود را دریافت نکرده اند و حتی چکی نیز از سوی شرکت مورد نظر دریافت کرده که وصول نشده و برگشت خورده و این مسئله در مراجع قانونی نیز پیگیری شده است.
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد وارد هفته پنجم اعتراض شبانه و روزی خود شد!
برپایه گزارش روز پنجشنبه  ۰۹ دی ۱۳۹۵  آمده است:  كارگران مهاباد کارگران کشت و صنعت مهاباد جهت پیگیری مطالبات کارگران و دریافت حقوق حقه خود 28 روزاست در سرمای زمستان و زیر بارش برف کنار محوطه ی مجتمع کشت و صنعت با برپایی چادر تجمع کرده اند.
یکی از کارگران کشت و صنعت مهاباد روز پنج شنبه (9دیماه)گفت: بارش برف هم ما را از پیگیری مطالبات منصرف نکرده است زیرا ما کارگران در وضعیت نابه سامان اقتصادی و معیشتی به سر می بریم.
کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه طی دو روز اجتماع اعتراضی سازمان دادند !
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۰۹ دی ۱۳۹۵ آمده است: شماری از کارگران بازنشسته کارخانه نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل درب ورودی این واحد خواستار دریافت مطالبات بازنشستگی خود شدند.
به گزارش  ایلنا گفته می‌شود :حدود ۲۰۰نفر از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی که از اسفند ماه سال ۹۴ تا هم اکنون بازنشسته شده‌اند؛ هنوز نتوانسته‌اند مطالبات بازنشستگی خود را دریافت کنند به همین دلیل با تجمع مقابل درب ورودی این واحد تولیدی خواستار دریافت مطالبات خود شدند.
900کارگر درپی تعطیلی احداث خط ریلی شیراز- کرمان، بیکار شدند
به گزارش جنوب نیوز در روز پنجشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵  آمده است:  تماس کارگران شاغل در خط ریلی شیراز- کرمان حاکی از توقف کامل ساخت و ساز در این پروژه بود.
مجری خط ریلی شیراز به کرمان احداث بخشی از خط ریلی شیراز به بوشهر و عدم پرداخت مطالبات پروژه مذکور را به تعطیلی کشاند، افزود: از اول سال 94 تا کنون هیچ پولی از سوی دولت برای این پروژه تخصیص نیافته است.
برای اعتصاب تهدید پزشکان چهابهار نتیجه داد: دریافت  ۲ ماه کارانه از رئیس بیمارستان
به گزارش صدای پزشکان در تاریخ روز جمعه ۱۰دی ۱۳۹۵  آمده است:  بدنبال اعتراض پزشکان بیمارستان امام علی چابهار به عدم پرداخت کارانه ها، و در آستانه ۱۰ دی، رییس بیمارستان دستور پرداخت ۲ ماه کارانه(ماههای اسفند و فروردین) را صادر نمود و نوید روزهای خوب، برای پرداخت مابقی بدهی های پزشکان را داد.
کارگران کارخانه قند یاسوج در ادامه اعتراضاتشان دست به تجمع مقابل بانک تجارت وفرمانداری زدند!
به گزارش سایت تسنیم در روز شنبه۱۱دی ۱۳۹۵  آمده است:  کارگران کارخانه قند یاسوج با تجمع در مقابل اداره سرپرستی شعب امور بانک تجارت کهگیلویه و بویراحمد  وفرمانداری خواستار پرداخت حقوق و مطالبات خود و همچنین بازگشت به کار و تعیین تکلیف کارخانه شدند.
به گزارش خبری تسنیم،آنگونه که تجمعکنندگان می‌گویند: بیش از یک ماه است که از محل کار خود معلق شده‏ و با توجه به فصل انعقاد قرارداد کشت چغندر در مناطق گرمسیری و شروع جدی فعالیت تولیدی خواستار راهاندازی این کارخانه  هستند.
برای باردیگر کارگران معدن زغال سنگ طزره، دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتصاب زدند!
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا روز شنبه۱۱ دی ۱۳۹۵ آمده است: تعداد بیش از 500 نفر از کارگران شیفت صبح معدن زغال سنگ طزره در شهرستان شاهرود در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتصاب  وتجمع در محوطه معدن زدند. نزدیک به چهار ماه مطالبات حقوق های  پرداخت نشده داریم . کارگران می گویند: حقوق های معوقه ما مربوط به ماههای شهریور ، مهر،آبان وآذر می شود که از قرار معلوم کارفرما وعده پرداخت یک ماه آن را تاپایان هفته جاری داده است.
بدنبال وعده کارفرمای معدن طزره و اعضای شورای اسلامی،کارگران پس از دوساعت به اعتصاب وتجمعشان خاتمه دادند و  به کار خود بازگشتند.
پرداخت قطره چکانی حقوق کارگران شهرداری کرمان پس از اعتصاب!
برپایه خبری انعکاس یافته شبکه در تلگرام ، روز شنبه۱۱دی ۱۳۹۵  آمده است:  شهردار منطقه یک کرمان ضمن اعلام پرداخت یک ماه حقوق به کارگران گفت : خوشبختانه روز پنجشنبه شرکت بزم آرا مابه التفاوت را به شهرداری پرداخت کرده است لذا ما هم پرداختی که باید به شرکت می داشتیم را انجام دادیم و حقوق یک ماه کارگران پرداخت شده است .
پیمانکار سابق ازپرداخت مطالبات کارگران رجاء، خوددداری نمود!
به گزارش خبرگزاری ایلنا روز شنبه۱۱ دی ۱۳۹۵ آمده است: عدم پرداختی های حدود صد کارگر سایت چرخ و محور رجاء علیرغم خاتمه قرارداد و تغییر پیمانکار پرداخت نشده است.
دراین رابطه جمعی از کارگران پیمانکاری رجاء از عدم پرداخت حقوق های خود خبر دادند.
این کارگران که تعداد آنها صد نفر است، می‌گویند: شهریورماه، قرارداد شرکت پیمانکاری طرف قرارداد ما خاتمه پیدا کرد و پس از آن به یک شرکت پیمانکاری جدید منتقل شدیم؛ با این وجود، شرکت پیمانکاری قبلی هنوز حقوق های معوقه کارگران را پرداخت نکرده‌است.

دست کم 20 کارگر سپهر الکتریک اخراج شدند


به گزارش خبرگزاری ایلنا روز ۱۲ دی ۱۳۹۵ آمده است: کارگران در شهرک صنعتی البرز می‌گویند: اخیرا نزدیک به 20 کارگر شاغل در  کارخانه «سپهر الکتریک» به دلیل اتمام قراردادهای کار خود تعدیل شده‌اند .از قرار معلوم 20 کارگری که اخیرا از کار بیکار شده اند هر کدام نزدیک به 5 سال سابقه کار دارند.
به گفته کارگران،  کارفرمای این واحد  تولیدی مدعی است در این فصل از سال به دلیل کاهش حداقلی تولیدات کارخانه، توان پرداخت به موقع دستمزد کارگران شاغل در کارخانه را ندارد، به همین دلیل با تعدیل  کارگران قصد کاهش هزینه‌های جاری کارخانه را دارد.
اعتراض کارگران کشتارگاه بجنورد نسبت به قراردادکاری ناروشن وعدم پرداخت حقوق وحق بیمه، دست به اعتراض زدند!
به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ روز یکشنبه۱۲دی ۱۳۹۵  آمده است: اعتراض کارگران کشتارگاه بجنورد نسبت به قراردادکاری ناروشن وعدم پرداخت حقوق وحق بیمه شان خبرداد.
براساس این گزارش،سلاخ‌های این کشتارگاه گاهی اوقات از لحاظ کاری تحت پوشش شهرداری و گاهی اوقات تحت پوشش پیمانکار قرار می‌گیرند و وضعیت کاری آن‌ها از نظر قراردادی مشخص نیست. ...سختی کار این افراد بر هیچ کسی پوشیده نیست ، اما حقوقی که این افراد دریافت می‌کنند فقط هشت میلیون ریال است. در حال حاضر دو ماه از حقوق این افراد و چهار ماه بیمه آن‌ها واریز نشده است.
پرستاران نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان، ابراز نارضایتی نمودند!
به گزارش خبرگزاری ایلنا یکشنبه۱۲دی ۱۳۹۵  آمده است: قائم مقام سازمان نظام پرستاری با انتقاد از عدم پرداخت کارانه پرستاران گفت: وزیر بهداشت اگر قصد پرداخت مطالبه پرستاران را داشت می‌توانست از درآمد دانشگاه‌ها این مطالبات را بپردازد. پزشکان و پرستاران یازده ماه است که کارانه دریافت نکرده‌اند.
محمد شریف‌مقدم؛ قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به نادیده انگاشتن جامعه پرستاری از سوی وزارت بهداشت گفت: ... از سه و نیم سال گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح‌های پر هزینه‌ای مانند "طرح تحول سلامت" که دها هزار میلیار تومان هزینه داشت را اجرایی کرد، ولی هنوز قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران را عملی نکرده است.
تجمع کارگران کارخانه هپکو دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل سازمان خصوصی سازی درتهران!
بر پایه خبر انعکاس یافته در شبکه تلگرام دریافتی ، دوشنبه ۱۳دی ۱۳۹۵آمده است: جمعی از کارگران کارخانه هپکو دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی و امنیت زندگی خویش دست به تجمع مقابل سازمان خصوصی سازی درتهران زدند.
کارگران دو ماه است حقوقی دریافت نکرده اند و به غیر از مهرماه، از اردیبهشت تا شهریور امسال نیز حقوق کامل دریافت نکرده اند. اما با شدت گرفتن اوضاع نابه سامان این شرکت، این بار کارگران شرکت هپکو اعتراضات خود را به مقابل سازمان خصوصی سازی تهران کشاندند.

از تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت مهاباد حمایت کنیم!

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=14:1389-12-23-23-57-18&id=2983:1395-10-13-19-41-44&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای...روز دو شنبه ۱۳  دی ۱۳۹۵ آمده است: کارگران کشت و صنعت مهاباد نیاز به حمایت و پشتیبانی دیگر کارگران و هم طبقه ای های خود دارند. ما کارگران فقط با اتکا به نیروی خود و اتحاد و همبستگی می توانیم حقوق خود را مطالبه کنیم. بر اساس خبری که امروز انتشار یافت، بیش از سه هفته است که کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد بیرون مجتمع به نشانه اعتراض چادر زده‌اند. ... معترضان می‌گویند: بیش از شانزده ماه است که دستمزد ما پرداخت نشده است. کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می‌گویند صدای مان به جایی نمی‌رسد. به نظر می‌رسد هیچ کس حامی ما نیست و همه مسئولان شهر و مقامات محلی، از کارفرما حمایت می‌کنند؛ برای ما به جز ادامه این اعتراضات هیچ راهی نمانده است. 
کارگران، فعالین کارگری! متحد و یکپارچه از هر طریق ممکن از مطالبات کارگران کشت و صنعت مهاباد و اعتراضات آنها حمایت و پشتیبانی کنیم.
کارگران بخش خدمات شهری تربت حیدریه در اعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق، دست به اعتصاب زدند!
برپایه گزارش خبرگزاری ایرنا دوشنبه ۱۳دی ۱۳۹۵  آمده است: کارگران بخش خدمات شهری تربت حیدریه در اعتراض به آنچه تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق خود عنوان کردند دست از کار کشیده و از جمع آوری زباله های شهری خودداری کردندو دست به اعتصاب زدند .
در این رابطه با توجه به امتناع کارگران این شرکت از انجام امور محوله، بناگزیر شهرداری برای جمع آوری زباله های شهری دست به دامن کارگران بخش فضای سبز شد.
کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری اهوازنسبت به عدم پرداخت3ماه حقوق وسطح پایین دستمزد مقابل دفتر پیمانکار، دست به تجمع اعتراضی زدند!
به گزارش خبرگزاری ایلنا ، دوشنبه ۱۳دی ۱۳۹۵  آمده است:  جمعی از کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری اهواز که طی چند ماه گذشته حقوق نگرفته‌اند،مقابل دفتر پیمانکار واقع در پارک ملت تجمع کردند. این کارگران گفته‌اند: ما حدود 150 نفر هستیم که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری « پارسوماش» در ناحیه  3 و 4 منطقه  سه شهر اهواز مشغولیم اما در نتیجه بی‌توجه‌ای مدیران این شرکت چند ماه حقوق ماهیانه را از کارفرما طلبکاریم.
به گفته کارگران معترض،کارفرمای شرکت پیمانکاری دستمزد ماه های مهر،آبان و آذر را به آنان پرداخت نکرده بود  که با تجمع روز گذشته دستمزد یک ماه مطالبات مربوط به مهر ماه کارگران به حسابشان واریز شد.
کارگران کارخانه کنتورسازی وشرکت رسا نور مقابل استانداری قزوین برای چندمین بار، تجمع اعتراضی نمودند!
برپایه خبر انعکاس یافته در شبکه تلگرام ، دوشنبه ۱۳دی ۱۳۹۵  آمده است:  بیش از 400 نفر از کارگران کارخانه کنتورسازی و رسا نوز ، بدلیل عدم پرداخت ماهها حقوق و حق بیمه ، مقابل استانداری قزوین، در مقابل فرمانداری شهرستان البرز ، تجمع اعتراضی برپاکردند. شرکت رسا نور هم در دل شرکت کنتور سازی فعالیت می کند و بخشی از این واحد تولیدی است.کارگران این شرکت هم می گویند : 40 روز است دست از کار کشیده و  10 ماه است حقوق دریافت نکرده اند.
تجمع یکپارچه  شبانه و روزی کارگران کشت و صنعت مهاباد، در چادرها وارد ماه دوم شد!
به گزارش خبرگزاری ایلنا ، دوشنبه ۱۳دی ۱۳۹۵  آمده است: کارگران معترض بیش از شانزده ماه است که دستمزد ما پرداخت نشده؛ به گفته یکی از این کارگران، ما خواهان اجرای ماده ۱۲ قانون کار هستیم؛ او می‌گوید به راستی چرا کارفرما و مقامات پس از برگزاری مزایده، کارگران را قربانی کرده‌اند؟
کارگران معترض از برگزاری یک جلسه مذاکره در اداره کار مهاباد در شنبه (۱۱ دی) خبر دادند. از قرار معلوم در این جلسه، چهار نفر از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرما، مقامات اداره کار و مسئولان محلی شرکت داشته‌اند. کارگران می گویند ؛ این مذاکرات بی‌نتیجه خاتمه یافت؛ آنان اعلام می دارند: ما حاضر بودیم ۵۰ در صد از مطالبات را دریافت کنیم و به کارفرما فرصت بدهیم تا مشکلات را حل و باقی طلب ما را واریز کند؛ اما طرف مقابل این پیشنهاد را قبول نکرد، پیشنهاد آن‌ها این است که برای یک ماه اعتراض را متوقف کنید تا مشکلات را حل کنیم، اما ما نمی‌توانیم این پیشنهاد را بپذیریم؛ چرا که در ماه های گذشته هیچ قدمی در جهت حل مشکلات ما برداشته نشده.
پرداخت35ماه حقوق معوقه کارگران بیکارشده کارخانه پارسیلون و وعده بازگشایی مجدد کارخانه
برپایه منابع خبری دوشنبه ۱۳دی ۱۳۹۵  اعلام شده است: کارگران کارخانه پارسیلون در استان لرستان ،حدود 35 ماه حقوق معوق را طلبکار می باشند. این مبلغ در حدود 7 و نیم میلیارد تومان برآورد شده و پرداخت این مبلغ رقم چندان زیادی برای کنسرسیوم نیست.
مسئولان استان لرستان با برنامه ریزی صورت گرفته گفتند : طی 3 ماه آینده شرایط برای بررسی وضعیت موجود، پرداخت مطالبات کارگری و آغاز عملیات احیای مجدد کارخانه پارسیلون مهیا خواهد شد.
به گزارش منابع خبری محلی،به نظر می رسد با وجود موانع متعدد بالاخره با خلع ید مالک کارخانه پارسیلون و تشکیل یک کنسرسیوم متشکل از طلبکاران عمده این واحد تولیدی زمینه برای احیای مجدد این کارخانه مهیا شده است.

سرگردانی یک ساله، کارکنان ثامن‌الحجج را به مقابل مجلس کشاند


به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳دی ۱۳۹۵  آمده است: جمعی از کارکنان موسسه ثامن الحجج، صبح امروز دوشنبه (۱۳ دی ماه) با سفر به تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، به دنبال اعلام متوقف شدن فعالیت موسسه ثامن الحجج در کشور صبح امروز دست کم ۲۰۰ نفر از مجموع دو هزارو ۷۰۰ نفر از کارکنان موسسه ثامن الحجج که از نقاط مختلف کشور خود را به پایتخت رسانده‌اند، خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود از نمایندگان مجلس شدند.
در این میان علاوه بر نامشخص بودن وضعیت شغلی، مدیریت موسسه ثامن الحجج به هریک از کارکنان خود مبالغ قابل توجهی بابت سنوات ودو ماه دستمزد بدهکار است.
به گفته او آن‌ها در همین رابطه از نماینده‌های مجلس به ویژه اعضای فراکسیون کارگری توقع دارند تا به مشکل آن‌ها رسیدگی کند.
تجمع‌کنندگان که از شعب مختلف موسسه ثامن الحجج در سراسر کشور به نمایندگی از جمعیت ۲۷۰۰ نفری کارکنان این موسسه مالی اعتباری امروز گرد‌هم آمده‌اند، می‌گویند تا زمان قطعی نشدن نتیجه در تهران می‌مانیم و به شهر‌هایمان بازنمی‌گردیم

تجمع کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری اهواز

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=10:1389-12-23-23-55-18&id=2984:1395-10-13-19-51-38&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای...روز دو شنبه ۱۳  دی ۱۳۹۵ آمده است: گروهی از کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری اهواز که طی چند ماه گذشته حقوق نگرفته‌اند؛ در مقابل دفتر پیمانکار واقع در پارک ملت تجمع کردند. این کارگران گفته‌اند: حدود 150 نفر هستیم که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری « پارسوماش» در ناحیه  3 و 4 منطقه  سه شهر اهواز مشغولیم اما در نتیجه بی‌توجه‌ای مدیران این شرکت بابت  چند ماه مزد از کارفرما طلبکاریم.
به گفته کارگران معترض،کارفرمای شرکت پیمانکاری دستمزد ماه های مهرآبان و آذر را به آنان پرداخت نکرده بود  که با تجمع روز گذشته دستمزد یک ماه مطالبات مربوط به مهر ماه کارگران به حسابشان واریز شد. به ادعای آنان ، یکی دیگر از موارد مورد اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری منطقه سه اهواز ناکافی بودن دستمزد آنان است.

حقوق های معوقه کارگران ستاره خلیج فارس پرداخت نشد


به گزارش خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۳دی ۱۳۹۵آمده است: دستمزد چند صد نفر ازکارگران پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس از شهریور ماه پرداخت نشده و این کارگران 4 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
کارگران می‌گویند: زمان پرداخت مطالبات ما مشخص نیست و با وجود مراجعات مکرر به مسئولان، هنوز هیچ پاسخی نگرفته‌ایم. همچنین کارگران پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها امنیت شغلی ندارند، بلکه در تامین حداقل‌های زندگی خود نیز به علت نامنظم بودن دستمزدها ناتوان هستند.
اعتراض آبداران نهبندانی از تأخیر در پرداخت حقوق معوقه و فرار مسؤولان از پاسخگویی
برپایه گزارش خبرگزاری فارس ، دوشنبه ۱۳دی ۱۳۹۵  آمده است: زحمتکشانی با تانکرهای تعبیه شده بر روی کامیون در تلاش هستند تا روستائیان بی‌آب نمانند و به موقع آب مورد نیاز آنها را تأمین کنند ولی این افراد از تأخیر در پرداخت حقوقشان اعتراض دارند. صاحبان تانکرهای سیار آبی در نهبندان از پرداخت حقوق معوقه خود گلایه‌مند هستند ولی هیچ مسئولی پاسخگو نیست. باید گفت: کم آبی در خراسان جنوبی و تاخیر در پرداخت حقوق آبداران مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده که نیاز به برنامه‌ریزی از سوی مسؤولان دارد.
کارگران کارخانه ریزدانه‌های شب تاب (گلاسبید)فراهان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه، دست به اعتصاب زده اند!
برپایه خبر منعکس یافته در شبکه تلگرام در تاریخ سه شنبه ۱۴دی ۱۳۹۵  آمده است:  به مدت ۵ سال کارخانه ریز دانه های شب تاب فرهان،  از طریق هیئت مدیره قبلی در اختیار یک پیمانکار قرار گرفته است. کارگران کارخانه یادشده در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه خود دست به اعتصاب زدند .... در این رابطه فرماندار فراهان گفت: این واحد تولیدی محصولات زیاد تولید کرده اما به دلیل نداشتن بازار فروش توانایی پرداخت حقوق کارگران را نداشته است.
کارگران پروژه راه آهن قزوین - رشت دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق خویش ، دست به اعتراض و اعتصاب زدند!
به گزارش خبرگزاری ایلنا سه شنبه ۱۴دی ۱۳۹۵  آمده است: شماری از کارگران شاغل در پروژه راه آهن قزوین به رشت که تحت مسئولیت شرکت  پیمانکاری «خلخال دشت» مشغول بکار هستند  در اعتراض به چندین ماه حقوق های پرداخت نشده خویش، دست به اعتراض و اعتصاب زده اند.

تجمع کارگران کشتارگاه پرندک خزر مقابل استانداری گیلان

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?view=article&catid=10:1389-12-23-23-55-18&id=2985:1395-10-14-15-14-43&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای...روز سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ آمده است: تعدادی از کارگران کشتارگاه پرندک خزر در۹۵ مقابل استانداری گیلان برای مطالبه حقوق معوقه خود تجمع کردند.
بنا بر گفته این کارگران بیش از یک سال است که شرکت مذکور، بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران خود را در حالی اخراج کرده که هر کدام از آنان حداقل ۶ ماه حقوق معوقه، اضافی کاری و همچنین چند سال عیدی و پاداش طلب کارند.
 
در طول یکسال گذشته این کارگران به نهادهای مختلف دولتی و قضایی رجوع کرده اما به دلیل بی نتیجه ماندن آن، اقدام به تجمع در مقابل استانداری نموده اند. نیروی های پلیس نیز در محل حضور یافتند و سعی  در متفرق کردن کارگران داشتند که به علت پافشاری تجمع کنندگان موفق نشدند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 
14
دی ماه 1395
تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه پوشینه بافت مقابل استانداری قزوین!
برپایه گزارشات دریافتی در تاریخ روز سه شنبه ۱۴دی ۱۳۹۵  آمده است:  کارگران بازنشسته کارخانه پوشینه بافت دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان درمقابل استانداری قزوین اجتماع کردند.
به گزارش خبری تعداد158 نفر از بازنشستگان این کارخانه حقوق های معوقه و سنوات خود از سال 89 را دریافت نکرده اند .
بگفته این کارگران ، این افراد با داشتن 5 سال حقوق اجرایی از دادگاه ، با تجمع مقابل استانداری از مسئولان و استاندار خواستار پرداخت معوقات خود هستند.
کارگران اخراجی کشتارگاه پرندک خزر، صومعه سرا مقابل استانداری گیلان و بانک کشاورزی، تجمع اعتراضی نمودند!
برپایه گزارشات دریافتی در تاریخ روز سه شنبه ۱۴دی ۱۳۹۵  آمده است:  جمعی از کارگران کشتارگاه صنعتی طیور پرندک خزر ، واقع در شهرستان صومعه سرا استان گیلان ، در اعتراض به اخراج و عدم پرداخت ۶ تا ۱۴ ماه از حقوق این کارگران، منجر به تجمع کارگران معترض  درمقابل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی و استانداری گیلان گردید.
این تجمع به دنبال اخراج ۱۰۰ تن از کارگران این شرکت و عدم پرداخت حقوق های آنان که حدود ۲ میلیارد تومان است انجام شد.
اعتراض کارگران کارگران شهرداری اهوازنسبت به عملکرد شرکت پیمانکاری امان دژ خوزستان!
به گزارش خبرگزاری ایلنا سه شنبه ۱۴دی ۱۳۹۵  آمده است:  حدود 150 نفر از کارگران با وجود قانونی بودن افزایش حق مسکن و اجباری بودن اضافه کاری  ها ، کارفرما حققو و مزایای کاری کارگران را بصورت  کامل پرداخت نمی کند.
کارگران  ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد شرکت پیمانکاری «امان دژ خوزستان»  می گویند : کارگران پیمانکاری علاوه بر آنکه دستمزد خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، از شرایط کار با این شرکت پیمانکاری رضایت ندارند و خواستار تغییر وضعیت شغلی خود هستند.
کارگران شهرداری تربت حیدریه در سومین روز بدنبال پرداخت بخشی از مطالباتشان، به اعتصاب خود پایان دادند!
به گزارش خبرگزاری ایرنا سه شنبه ۱۴دی ۱۳۹۵آمده است: تاخیر سه ماهه شهرداری تربت حیدریه در پرداخت مطالبات شرکت پیمانکار بخش خدمات شهری، موجب شد کارگران این شرکت از 2 روز پیش دست از کار کشیده و از جمع آوری زباله های شهری امتناع کنند.
به گزارش خبری ایرنا با مذاکراتی که با مدیر این شرکت به عمل آمد، قرار شد شهرداری علی الحساب حدود یک میلیارد ریال از مطالبات شرکت مزبور را واریز کند تا بتواند بخشی از حقوق معوقه کارگران را جبران کند. در این رابطه رئیس کمیسیون خدمات شهری تربت حیدریه اعلام کرد: با پرداخت بخشی از بدهی شهرداری تربت حیدریه، کارگران شرکت پیمانکار خدمات شهری، جمع آوری زباله های این شهر را از سر گرفتند.
اعتصاب(تحریم غذای محل کار)دو روزه کارگران نیروگاه رامین اهوازدراعتراض عدم افزایش مزد!
به گزارش خبرگزاری ایلنا چهار شنبه ۱۵دی ۱۳۹۵  آمده است: از دو روز پیش ،جمعی ازکارگران نیروگاه رامین اهواز در اعتراض به عدم افزایش مزایای حقوقی  خود از خوردن وعده غذایی تهیه شده در کارخانه خودداری کرده‌اند. برپایه این گزارش،نیروگاه رامین اهواز دست‌کم 850 کارگر دارد و از قرار معلوم پیش از شکل گیری این اقدام اعتراضی، کارگران یاد شده از راههای دیگری از جمله انجام مکاتبه با کارفرما پیگیر به اجرا درآمدن بخشنامه مربوط به افزایش کاری خود شده بودند که در نهایت بی‌پاسخ ماند.

کارگران بازنشسته پوشینه بافت درمقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع اعتراضی برپا داشتند!


به گزارش ایلنا در تاریخ چهار شنبه ۱۵دی ۱۳۹۵آمده است: شرکت پوشینه بافت یکی از قربانیان اجرای ناصحیح خصوصی سازی و رکود در صنعت نساجی است که در سالهای نه چندان دور، بیش از ۲ هزار کارگر در آن مشغول بکار بوده و روزانه ۳۶ تن منسوجات تولید می‌کردند، اما این شرکت در سال ۹۰ تعطیل و در خواست ورشکستگی آن در ابتدای سال ۹۱ به مراجع قضایی ارسال شده است. در این رابطه جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه تعطیل شده پوشینه باف در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی چندین ساله در دریافت مطالبات سنواتی و طلب های کاری آن به حساب می آید در مقابل استانداری قزوین تجمع نمانید.
این کارگران می‌گویند: از سال ۸۹ سنوات خدمتی و مطالبات معوق کارگران بازنشسته شرکت پوشینه بافت پرداخت نشده و هیچ  شخصی در این رابطه پاسخگو نیست.
حقوق تعداد 512 کارگرشهرداری دوگبندان، به مدت 3 ماه پرداخت نشده است !
برپایه خبر دریافتی در تاریخ روز چهار شنبه ۱۵دی ۱۳۹۵  آمده است:حقوق تعداد 512 کارگر شهرداری دوگبندان به مدت  3ماه است که پرداخت نشده است. برپایه همین خبر؛ شهرداری از برخی ادارات و دستگاه‌های اجرایی از جمله 13 میلیارد تومان از پتروشیمی گچساران طلب دارد که با پرداخت به موقع آن ‌ها بسیاری از مشکلات شهرداری دوگنبدان برطرف خواهد شد.
اگر حقوق کارگران تا پایان سال پرداخت نشود مطالبات کارگران شهرداری به مبلغی معادل 10 میلیارد تومان خواهد رسید.
حقوق کارگران کارخانه جهان الکل لوشان، 2ماه پرداخت نشده است
به گزارش ایلنا در تاریخ چهار شنبه ۱۵دی ۱۳۹۵آمده است: کارگران شاغل در کارخانه جهان الکل لوشان در استان گیلان دست کم تا دو ماه حقوق معوقه از کارفرمای خود طلبکارند.
تعدادی از کارگران این واحد تولیدی گفتند: در کارخانه جهان الکل لوشان که در زمینه تولید الکل و ماء الشعیر در شهرک صنعتی جمال آباد لوشان، فعالیت دارد حدود ۴۰کارگر مشغول کارند که دست کم بابت دو ماه حقوق معوقه  شان را از کارفرمای خود طلبکار‌اند.
از جانب کارگران گفته می‌شود: مدیر عامل شرکت همزمان با استخدام نیروی کار ، ضمن عقد قرار داد یکطرفه از همه کارگران سفته اخذ می‌کند و این موضوع باعث شده ‌است تا کارگران از ترس به اجرا گذاشته شدن سفته‌هایشان، جرات اعتراض نداشته باشند.هیچ نظری موجود نیست: