۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

احضار يک فعال کارگری در هفت تپه به دادگاه فعالين حقوق بشر: رحيم بسحاق از اعضای سنديکای کارگری شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه صبح روز جاري، دوشنبه مورخ 8 تيرماه طی احضاريه ای کتبی به شعبه دو بازپرسی دادسرای شهرستان شوش احضار شد. در اين احضاريه آمده است نام برده در تاريخ سوم مردادماه می باست برای آخرين دفاع خود را به شعبه مذکور معرفی کند. اتهامات اين فعال کارگری در احضاريه ايجاد اغتشاش در کارخانه و تبليغ عليه نظام ذکر شده است، لازم به يادآوری است آقای بسحاق بعد از سپری کردن ايام بازداشت در اداره اطلاعات شهرستان شوش دومين مرتبه ای است که به اين شعبه احضار می شوند

هیچ نظری موجود نیست: