۱۳۸۸ مرداد ۲۲, پنجشنبه

امروز چهارشنبه 21 مرداد 1388 در بازار تهران چه گذشت ؟

حرکت به طرف بازاراز ساعت 10 صبح آغاز شد . متعاقب آن نیروهیا انتظامی نیز تمامی محدوده بازار را نظامی کردند و این بیش از پیش در دل بازیان هراس ایجاد کرد . کم کم به نیروهای مرمی نیز افزوده شد و جمعیت هر چند ساعت افزایش می یافت . گزارش شده در بیرون از محوطه سقفی بازرا درحوالی ساعت ۱۳:۲۵ در ميدان ۱۵ خرداد مقابل مترو ۲ مورد درگيری بين تظاهرکنندگان و نيروهای سرکوبگر روی داد.مردم شعار مرگ بر ديکتاتور را سر می دادند و در حالی که دست خود را به نشانی پيروزی بالا گرفته بودند به سمت بازار حرکت می کردند.پياده روها مملو از جمعيت بود . نيروهای سرکوبگر به سوی مردم يورش بردند و آنها را آماج باتون های خود قرار دادند. در اثر يورشهای وحشيانه تعدادی از مردم زخمی شدند. نيروهای سرکوبگر ضربات باتون را بر سر و صورت مردم می کوبيدند.شاهدان عينی در يک نقطه شاهد ۴ نفر که بشدت زخمی و دچار خونريزی بودند. از طرفی ديگر بخش عمده ای از بازار در اعتصاب بسر می برد و با اين حرکت همبستگی خود را با قيام مردم اعلام کردند.همچنين تعدادی از بازاريان در اعتراضات امروز شرکت داشتند و به تظاهر کنندگان می گفتند اعتصاب امروز ما همبستگی با مردم است. همچنین در چنین سایت خبری آمده است : آغاز تظاهرات مردم با شعار مرگ بر ديکتاتور در جلوی بازار سرپوشيده لحظاتی پيش تعداد زيادی از مردم در جلوی بازار سر پوشيده تهران در خيابان ۱۵ خرداد تجمعات اعتراضی خود را آغاز کردند . مردم با شعارهای مرگ بر ديکتاتور تظاهرات خود را آغاز کردند. در حال حاضر مردم در پياده روها رو در روی نيروهای سرکوبگر ايستاده اند. آنها ابتدا با چندين بار هو کشيده نيروهای سرکوبگر را به سخره گرفتند.صدای هو کردن نيروهای سرکوبگر از چندين نقطه به گوش می رسيد. بعد از هو کردن نيروهای سرکوبگر جمعيت در جلوی بازار اقدام به شعار مرگ بر ديکتاتور سر دادند. نيروهای سرکوبگر موتور سوار بصورت وحشيانه بسوی تظاهر کنندگان يورش بردند و با باتون آنها را مورد ضرب وجرح قرار دادند. نيروهای سرکوبگر گارد ويژه و نيروی انتظامی ،بسيج و لباس شخصی ها در بازار تهران ،ميدان ۱۵ خرداد ،و مقابل دادستانی مستقر هستند. عمده نيروهای سرکوبگر در ميدان ۱۵ خرداد و دادستانی می باشند. علاوه بر نيروهای فوق نيروهای کلانتريها و همچنين تعدادی از نيروهای لباس مشکی سوار بر موتور و باتون بدست در ميدان ۱۵ خرداد مستقر شدند. نيروهای موتور سوار همچنان به مانور وحشت خود که بصورت گله ای و در حد فواصل ۱۵ خرداد ،ناصر خسرو و ميدان بهارستان ادامه ميدهند. تعداد زيادی از مردم در آنجا حضور دارند و پياده روها مملو از جمعيت است و مردم از نيروهای سرکوبگر حراسی ندارند. فراتر از این فعالان حقوق بشر و دمکراسی درایران نیز طی گزارش مستقلی آورده اند : فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران :نيروهای سرکوبگر گارد ويژه و نيروی انتظامی ،بسيج و لباس شخصی را از صبح امروز در بازار تهران مستقر شدند. نيروهای سرکوبگر در ميدان ۱۵ خرداد و مقابل دادستانی بصورت گسترده مستقر شدند. واين ۲ نقطه را بصورت گسترده در اشغال آنها است. علاوه بر نيروهای فوق نيروهای کلانتريهای مختلف تهران را به اين نقطه گسيل کرده اند. از لحظاتی پيش نيروهای موتور سوار گارد ويژه و لباس شخصی برای ايجاد رعب و وحشت بصورت گله های چند ده موتوره فواصال بين ميدان ۱۵ خرداد تا ناصر خسرو و ميدان بهارستان به گشت زنی و مانور وحشت مشغول هستند. مردم بصورت گسترده در نقاط مختلف بازار و خيابان های اطراف آن حضور دارند و خود را برای اعتراضات آماده می کنند.نيروهای سرکوبگر در پی افزايش يافتن تعداد جمعيت اقدام به مانور دادن با نيروهای موتور سوار خود هستند.

هیچ نظری موجود نیست: