۱۳۸۸ آذر ۱۷, سه‌شنبه

کاروان انسانی اعتراض از گوتنبرگ به کپنهاک برای تظاهرات علیه حضور احمدی نژاد در دانمارک

اطلاعیه شماره۱ کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد) نه به محمود احمدی نژاد ، نه به جمهوری اسلامی ایران کاروان انسانی اعتراض از گوتنبرگ به کپنهاک برای تظاهرات علیه حضور احمدی نژاد در دانمارک ایرانیان آزادیخواه و تحول طلب کنفرانس بین المللی محیط زیست "آب و ھوا" (شرايط جوی) از ۷ تا ۱٨ دسامبر ۲۰۰۹ درکپنهاگ برگزارمی گردد. سران دولت ھا وھيات ھای نمايندگی کشورھای جھان دراين اجلاس حضورخواھند يافت و ديدگاه خود را پيرامون مسايل معضلات آب وھوا درجھان ابرازخواھند کرد. نتيجه اما ھمواره جزيک مشت حرف سخنرانی نبوده ونيست.محمود احمدی نژاد که به ويژه پس ازسرکوب وکشتاراخيرمردم ايران، به سمبل رسواترين رژيم سياسی در سراسرجھان تبديل شده است، درحالی به اين اجلاس دعوت شده است که جمھوری اسلامی با يک بحران سياسی عميق رو به روست، تضادھا و اختلافات درونی طبقه حاکم، به شکل بی سابقه ای رشد کرده اند. توده ھای مردم ايران با مبارزات علنی و تعرضی خود نشان داده اند که ديگر نمی خواھند نظم موجود حفظ شود. بی اعتباری سياسی ارگان ھا و نھادھای نظم موجود به نھايت خود رسيده است و سران و فرماندھان نيروھای نظامی و سرکوب رژيم، پنھان نمی کنند که جمھوری اسلامی تنھا با تکيه بر سرنيزه و سرکوب به حيات خود ادامه می دھد.ما ایرانیان مقیم گوتنبرگ را فرا می خوانیم با کاروانی که صبح روز پنج شنبه ۱۷ دسامبر از مرکز شهر گوتنبرگ به سوی دانمارک راهی خواهد شد، همراه گردند تا در تظاهرات روز ۱۷ دسامبر علیه حضور احمدی نژاد و کنفرانس مطبوعاتی او در کپنهاک شرکت کنیم. ما با این تظاهرات درپی آنیم تا به همراه دیگرمبارزان راه آزادی، باردیگر ازجهانیان بخواهیم تا از مبارزات آزادیخواهانه ایرانیان برای دستیابی به حقوقی که بیش از سه دهه برای تحقق آن ازهیچ تلاش ومبارزه ای فروگذار نکرده اند ودست به مقاومت و ایستادگی زده اند، درجهت تامین حقوق بشر و خواسته های برحق مردم ایران حمایت نمایند.شعار های ما :- ماخواستار لغو شکنجه واحکام اعدام وآزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان وکلیه زندانیان سیاسی ایران هستیم - نه به احمدی نژاد و نه به جمهوری اسلامی ، زنده باد مبارزات آزادیخواهانه مردمان ایران زمان حرکت کاروان انسانی اعتراض ازگوتنبرگ به سوی کپنهاگ: پنج شنبه ۱۷ دسامبر۲۰۰۹مکان گوستاوآدولف برگشت همان روزاز دانمارگ به گوتنبرگ تلفنهای تماس برای آکاهی بیشتروهمراهی و ثبت نام با کاروان انسانی اعتراض به سفر به احمدی نژاد :0736778815- 0735065657- توجه:درخبرنامه های بعدی اطلاعات بیشتر پیرامون ساعت حرکت وبازگشت وهزینه سفررااعلام خواهیم داشت هیئت مسئولین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد) kanounhambastegi@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: