۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

فراخوان مشترک : یک صف شویم و از حق پناهجویی دفاع کنیم !

فراخوان مشترک نهاد های فرهنگی -اجتماعی و سیاسی
در دفاع از اعتصاب غذای پناهجویان درگوتنبرگ

یک صف شویم ! همه چیزبرای یک حرکت بزرگ اعتراضی آماده است نگاه منتظرپناهجویان مستقردرچادرمیدان گوستاو،چشم براه یکایک ما است. ایرانیان ازادیخواه و تحول طلب ! پناهندگی وپناهجویی حق انسانی وحقوق بشری است. تا نظام جمهوری اسلامی ایران است، این کاروان انسانی فرارازایران راسربازایستادن نیست. تنها ازهمین رواست که؛ زنان ومردان، دختران وپسران چندی که فراری ازجهنم نا امن ایرانند، بعدازسال های بلاتکلیفی،یکدیگررادرشهرگوتنبرگ بازیافتند وبه تکاپوی حرکتی فعال ومداوم همت گماشتند . جا گرفتن درکلیسایی درشهرگوتنبرگ نه یک روزیا یک هفته، نه یکماه، بلکه دوماه وچند روز، خبرافشانی کردند وفریاد برآوردند:ماهم انسانیم.ماهم حق داریم که اززندگی برابربرخوردارباشیم.جمهوری اسلامی، رژیم داغ ودرفش مارابعنوان شهروند برابرحقوق، به رسمیت نمی شناسد.معترضین و متحصنین درکلیسا این سئوال را بارها وازهرطریقی برزبان آوردند ومی آورند که نگاه شما به ما بعنوان پناهجو و انسان چگونه است ؟ هم اینان بعد از63روزتحصن وایستادگی درکلیسابرآن شدند که جهت گیری خود راازنشستن درمحل کلیسا،به میدان مرکزی شهر( گوستاو آدولف ) به درون چادربکشانند وبا اتخاذ تاکتیک اعتصاب غذای تر،اعتراض خود را تداوم بخشند . معترضین علیرغم اینکه حرکت اعتراضی اولیه خود درکلیسا وخاصه خبراعتصاب غذای تردرچادرمیدان گوستاو درسطحی وسیع انعکاس یافته ومطبوعات سوئدی نیزبالنسبه سراغ متحصنین آمدند،ولی هنوزپاسخی ازسوی نهادهای مسئول درقبال خواسته خوددریافت نکرده اند.ایستادگی وپایداری یکایک اعتصاب غذا کننده گان تا اینجارشک برانگیزمی نماید.انگاری دارند باهم مسابقه می گذارند تاازهم سبقت گیرند.این همه جسارت وایستادگی مادامی پاسخ می گیرد که این 65نفرمعترض بعنوان پناهجوی بلاتکلیف بانیروی عظیم جامعه ایرانی که امروزشهروند سوئداند،به همراه سوئدی های شرافتمند گره خورند ودراعتراض به سیاستهای ضد پناهندگی دولت سوئد وبی تفاوتی سیاست های آن درقبال پناهجویان وتنهادردفاع ازمنافع اقتصادی وچپاول چرخش سرمایه ازبازارایران، چشمان خود رادربرابرداغ ودرفش حکومتگران ایران بسته اند ونقض آشکارحقوق بشررا نمی بینند وهمواره سکوت می کنند . پناهجویان جاگرفته دردوچادرمیدان گوستاوآدلف ،علیرغم میل وتمایل ما با تصمیم آگاهانه خویش برآنند تادرسرما وگرما درتنی واحد ومصمم با پشتوانه همیاری وهمفکری خود به مبارزه خود ادامه دهندواعلام داشته اند: "تا دریافت جوابی قانع کننده ازجانب مسئولین به این اعتصاب، ادامه خواهند داد।"
ما به سهم خویش،همواره درکنارشما ایم ونگران وضعیت تن وجسم و سلامتی یکایک تان هستیم و تابه آخرازخواست ومقتضای حرکت تان پشتیبانی کنیم। مابه همراه آزادیخواهان ایرانی ازدولت سوئد میخواهیم که: رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی،رژیم زندان – شکنجه- اعدام وضد زن درایران رابخاطرنقض آشکارحقوق انسانی محکوم کند وایران تحت حاکمیت اسلامی رابعنوان کشوری ناامن اعلام نمایند। پناهندگی بعنوان یک حق انسانی برای کلیه پناهجویان تامین گردد وپناهجوبه مانند هرشهروند برابرحقوق دیگر،ازامکانات برابربرخوردارگرددوتمامی خدمات آموزشی وپزشکی را دراختیارداشته باشد ما خواهان این هستیم که باید؛پرونده همه پناهجویان بسرعت مورد بررسی قرارگیرد। دولت سوئد با قبول پناهندگی به بلاتکلیفی وضعیت اقامتی پناهجویان خاتمه دهد. ما ازهمه مردم آزاده وارگانهای مدافع حقوق انسانی وپناهندگی دراین شهروسراسرجهان می خواهیم که انسانهای مستقردرچادرمیدان گوستاو آدلف – گوتنبرگ رادریابند ، حمایت کرده و صدای دادخواهی شان را به گوش مسئولین دولتی برسانند تاازاین وضعیت دردناک و بلاتکلیفی طولانی خلاصی یابند । به خیابان بیاییم ونگذاریم شرایط زندگی این انسانها وجه المعامله سیاستهای اقتصادی وفرهنگی مابین دولت سوئد ودولت های اتحادیه اروپا با رژیم ضد انسانی اسلامی ایران مربوطه گردند । باید با صدای بلند درکناریکایک پناهندگان فریاد زنیم:حق پناهندگی، حق مسلم هرانسانی ست که بهردلیل سیاسی واجتماعی و... ازجهنمی همچون ایران اسلامی مجبوربه فرارشده ومی شوند، ما همواره ازخواسته های آنان بشکل عاجل پشتیبانی می کنیم! امضاء کنندگان نهاد های فرهنگی - اجتماعی و سیاسی : - کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ - آسیل کمیته ی – گروه ایران – گوتنبرگ - سازمان پناهندگی پرايم - هلند - انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ (سوئد) - رادیو همبستگی با کارگران – گوتنبرگ -کانون دفاع از آزادی بیان – گوتنبرگ -بنیاد ادبیات وهنر- گوتنبرگ - انجمن کوشا – گوتنبرگ -انجمن ایران همراه – گوتنبرگ -انجمن قصه – گوتنبرگ -انجمن تاتر آزاد – گوتنبرگ - کانون پناهجویان ایرانی در سوئد - رادیو ایران امروز – گوتنبرگ -وبلاگ دفاع ازمبارزات کارگران ایران وبلاگ اندیشه – گوتنبرگ- سایت گزارشگران- کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین- وبلاگ خبری گزارشگران- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – فرانکفورت - کانون دمکراتيک پناهندگان ـ سوئيس- جامعه ی دفاع ازحقوق بشرودموکراسی درایران - سوئد - جبهه واحد کارگری - گفتگو های زندان - -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور کمیته همبستگی کارگران ایران وسوئد- - کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا - کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ - همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه - کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه - کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر - انجمن کارگری جمال چراغ ویسی - شبکه همبستگی کارگری - کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو- کانادا -کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) - کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور شامل : - اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن آمریکا - اتحاد چپ ایرانیان - لوس آنجلس آمریکا - اتحاد چپ ایرانیان - شیکاگو آمریکا - اتحاد چپ ایرانیان - تورنتو کانادا - اتحاد چپ ایرانیان - مونترآل کانادا - کميته پناهندگان سياسی وان - ترکيه کميته همبستگی استان اوره برو – سوئد- سايت چه بايد کرد - ايالات متحده آمريکا- انجمن گلشن - ايالات متحده آمريکا- سازمان دانشجويان دمکرات ايران - امئو (سوئد)- انجمن ایرانیان مقیم امئو (سوئد)- فدراسیون اروپرس- بلژیک - - کانون پناهندگان سیاسی ایران برلین – آلمان امضاء اشخاص ،فعالان گروهها و سازمان و دانشگاهی : احمد نوین – آراز فنی – ارژنگ بامشاد – امیراصغری نیا – امین حصوری- ابوالحسن عظیمی - احمد پوری- احمد سعیدی- اصغرنصرتی- بهروز سورن- نرگس شریفی – دکتر یونس پارسا بناب- دکترگلمراد مرادی– امیرجواهری لنگرودی- هادی جواهری لنگرودی – پرویزجواهری - بهزاد جوادیان – نیکی میرزایی – بهروزنظری- فرهاد سیدلو- فرخ قهرمانی – کریم خوش عقیده - رضا رئیس دانا – رضا طالبی- فرهنگ طاولی – محمد بازرگان – پریسا آزادیان - مینا جوادی- عیدی نعمتی- عسکرشیرین بلاغی- رحیم استخری – نقی ریاحی لنگرودی- نیلوفر ریاحی لنگرودی- تقی ریاحی لنگرودی – پروین شکوهی- داریوش شاهمرادی- علی فیاض- یوسف لنگرودی- رفعت لنگرودی- سیران مرادیان - سروژقازاریان – روبن مارکاریان - ناصرغفرانی فر- مریم اسکویی- انوش پورشهیدی- داریوش ارجمندی- کاظم فخاران – حمید آذر- کامیاربهرنگ – مجتبی نظری – فیروزه راد – اردشیرنظری – جلال نادری – سوسن شهبازی- سیامک موئد زاده – علی پیچگاه – یاسمین میظر- فریدا سهرابیان - فروزان عاملی – رضا چیت ساز- نجف روحی – رضا سپید رودی- حمید روشن – سیاوش محمودی- علی دروازه غاری – مژده ارسی- همایون ایوانی- محمود خلیلی – سعید خلیلی- مهناز فرج تبریزی- ستاره عباسی- مرجان افتخاری- سودابه اردوان – ناصر پرنیان - علی رضا جالینوسی- سارا سفیری مالمو- محمد تجلی جو – نوید مومنی – شهاب شکوهی – محمد رضا شالگونی – هایده ترابی – مریم محسنی- نگار فکری- صادق افروز- سیاوش میرزادگی- یوسف آبخون – کاوه محمدی- علی یوسفی- جواد عرفانیان – انورمیرستاری – مریم امانی – آیدا مهرانی – مینو میرانی – نادرخلیلی – مصی شرافتی – سعید رحیمی- محمد تقی سید احمدی- جلیل احمدی- مریم عظیمی – مازیار واحدی- مانویل اسماعیلی – منوچهر رادین- سیامک قبادی- سولماز مرادی- فریبا صالح زاده ازسیدنی استرالیا – بهروزپیله ور- بیژن سیادت – میلا مسافر- منصورامین زاده – برزوفولاد- مونا کاشف- سارا صالح- امیر معنوی- فرامرزرفیعی- غلام ترشیزی- رضا ذاتی- شریف شجاعی- محمد اقتداری- محمد اعظمی - قاسم ابراهیمی- جمشید جمشیدی- زری جمالی- سهراب جاهد- محمود تبریزی- مهدی ناظر- مهدی مهدوی- پیتربروت- فرشید رشید- امیرمظفری- احمد ازادی- مهنازخادمپور- داریوش پروانه- سعید نیکان- رضا صالح امضاء ها ادامه دارد ..... لطفا امضاء های پشتیبانی خود را به این آدرس ارسال دارید kanon_anjoman@yahoo.com

هیچ نظری موجود نیست: